Hallintarekisteröityjen osinkojen veroetuudet lähteellä (tax-at-source)

Uutinen, 13.3.2020

Verohallinnolle on tullut kyselyitä vuodelta 2020 maksettavien osinkojen lähdeveron perimisestä. Verosopimusetuudet on mahdollista myöntää jo lähteellä, kuten tähänkin asti.

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (Lähdeverolaki) 10 §:n mukaan lähdeveroa perittäessä noudatetaan lähdeverolain 1 §:ssä tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen määräyksiä, jos tulon saaja ennen suorituksen maksamista esittää selvityksen kotipaikastaan ja muista sopimuksen soveltamisen edellytyksistä. Selvityksenä kotipaikastaan verovelvollinen voi ilmoittaa nimensä, syntymäaikansa ja mahdollisen muun virallisen tunnistetietonsa sekä osoitteen kotivaltiossaan tai toimittaa lähdeverokortin.

Kun kyse on osingoista, maksajan on varmistettava, että saaja on verosopimuksessa tarkoitettu osingon saaja. Tällainen varmistus on esimerkiksi osingonsaajan vakuutus siitä, että hän osingon tosiasiallinen saaja, ja siten oikeutettu Suomen ja asuinvaltion välisen verosopimuksen osinkoja koskevan artiklan mukaiseen alempaan lähdeverokantaan.

Kun maksajalla on osingonmaksuhetkellä verosopimuksen soveltamiseen tarvittavat tiedot, jotka eivät ole ristiriidassa säilyttäjän muihin saajasta saamiin tietoihin, saajalle voidaan myöntää verosopimusetuudet lähteellä. Siten verosopimusetuudet on mahdollista myöntää jo lähteellä, kuten tähänkin asti.

Oikean veron lähteellä (tax-at-source) voi varmistaa hakemalla Verohallinnolta lähdeverokorttia tai ennakkoratkaisua

Jos on epäselvää, onko lähdeveroa perittävä tai mitä lähdeveroa perittäessä on noudatettava, tulon saaja tai maksaja voi hakea lähdeverolain 12 a §:n mukaista ennakkoratkaisua.

Silloin kun lähdeveroa perittäessä noudatetaan ennakkoratkaisun tai lähdeverokortin määräyksiä, on veroa perittäessä varmistuttava siitä, että ne olosuhteet, joiden perusteella verokorttia tai ennakkoratkaisua on haettu, täyttyvät edelleen osingon maksuhetkellä. Lisäksi esimerkiksi verosopimuksen soveltamistilanteessa maksajan on verokortista huolimatta varmistuttava, että saaja on verosopimuksessa tarkoitettu osingon saaja.

Jos lähdeverokortti on myönnetty tai ennakkoratkaisu annettu sillä perusteella, että osingon saaja rinnastetaan suomalaiseen verovapaita osinkoja saavaan toimijaan, esimerkiksi sijoitusrahastoon, voidaan lähdeverotuksessa toimia lähdeverokortin tai ennakkoratkaisun osoittamalla tavalla osingon maksuhetkellä. Edellytyksenä on, että maksaja varmistaa, että kyseinen lähdeverokortti on myönnetty saajalle, jonka osingoista on kyse eli maksajan tiedossa olevat saajan yksilöintitiedot täsmäävät verokortilla olevien tietojen kanssa. Lähdevero voidaan jättää perimättä verokortin osoittamalla tavalla vain niiden suoritusten osalta, joita lähdeverokortti koskee, eli esimerkiksi, jos lähdeverokortti koskee suomalaisten listattujen yhtiöiden osinkoja, sitä ei voida soveltaa esimerkiksi korkotuloihin.

Vuonna 2020 on edelleen voimassa lähdeverolain 10 b §, jota voi soveltaa kuluvana vuonna maksettaviin osinkoihin. Edellytyksenä on, että veron määrä on vähintään 15 prosenttia, tilinhoitaja on tehnyt sopimuksen rekisteriin merkityn ulkomaisen omaisuuden hoitajan kanssa ja muut säännöksen edellytykset täyttyvät.

Lähdevero on perittävä lähdeverolain 7 §:n mukaisesti, jos osingon maksuhetkellä ei voida varmistua siitä, että saaja on oikeutettu edellä selvitetysti alempaan verokantaan. Veron määrää voidaan kuitenkin oikaista maksuvuoden aikana, jos saaja toimittaa riittävän selvityksen oikeudestaan alempaan verokantaan omaisuudenhoitajalle (Quick refund). Selvitys voi olla myös osingonmaksun jälkeen haettu lähdeverokortti, jolloin hakemuksessa on yksilöitävä, että lähdeverokorttia haetaan jo maksetulle tietylle tulolle sekä esitettä riittävä selvitys asian ratkaisemiseksi.

Osingonsaaja voi myös hakea lähdeveron palautusta Verohallinnolta maksuvuoden päättymisen jälkeen, jolloin palautushakemuksen liitteeksi on toimitettava selvitys esimerkiksi verosopimuksen soveltumisen edellytyksistä tai muusta perusteesta, jolla lähdeveroa haetaan palautettavaksi. Lähdeveron palautusta haetaan Verohallinnon lomakkeilla 6163 (yhteisöt) ja 6164 (luonnolliset henkilöt).

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen financialsector(a)vero.fi

Lisää tietoa osinkojen verotuksesta: