Alv-ilmoituksen kehittämistä jatketaan yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa

Uutinen, 11.5.2020

Verohallinto jatkaa arvonlisäveron raportoinnin kehittämistä kahdessa osakokonaisuudessa. Selvityksen kohteena ovat olleet sekä arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön uudistus että mahdollinen siirtyminen myöhemmin lasku- ja kuittikohtaiseen raportointiin.

Arvonlisäveron ilmoittamista kehitetään, jotta Verohallinto saisi nykyistä tarkemman kokonaiskuvan asiakkaan toiminnasta. Tavoitteena on vähentää asiakkaiden hallinnollista taakkaa, kun ohjausta ja valvontaa voitaisiin kohdentaa paremmin. Tämä näkyisi asiakkaille esimerkiksi siten, että selvityspyynnöt vähenisivät ja alv-palautusten käsittelyajat lyhenisivät. Raportoinnin kehittäminen voisi mahdollistaa tulevaisuudessa jopa esitäytetyn arvonlisäveroilmoituksen. Ensi vaiheessa tämä edellyttää nykyisen alv-ilmoituksen tietosisällön kehittämistä.

Arvonlisäveroilmoituksen tietosisältö toiselle lausuntokierrokselle

Luonnos arvonlisäveroilmoituksen uudeksi tietosisällöksi oli viime syksynä laajalla lausuntokierroksella eri sidosryhmillä ja asiakkailla. Lisäksi tietosisällöstä pyydettiin kommentteja ja mielipiteitä webropol-kyselyllä. Alv-ilmoituksen tietosisältöön tehtiin kyselyn ja lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella muutoksia, ja tarkennettu sisältöehdotus lähetetään toukokuussa vielä toiselle lausuntokierrokselle.

Tavoitteena on tehdä päätös arvonlisäveroilmoituksen uudesta tietosisällöstä kesällä 2020. Uudistettu ilmoitus on tarkoitus ottaa käyttöön kuitenkin vasta vuonna 2022. Verohallinto haluaa vahvistaa uuden alv-ilmoituksen tietosisällön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta yritykset pystyisivät ajoittamaan muutoksen parhaaksi katsomaansa ajankohtaan. Alv-ilmoituksen uudistus on suunniteltu siten, että siirtyminen myöhemmin mahdolliseen laskukohtaiseen raportointiin ei edellytä uusia muutoksia alv-ilmoitukseen.

Selvitys mahdollisesta siirtymisestä lasku- ja kuittikohtaiseen raportointiin valmistumassa

Alv-raportoinnin kehittämisen toisessa vaiheessa selvitetään mahdollisuutta siirtyä tulevaisuudessa lasku- ja kuittikohtaiseen raportointiin. Verohallinnon selvitys valmistuu loppukeväällä 2020, jonka jälkeen selvitys luovutetaan valtiovarainministeriölle.

Mahdollinen siirtyminen lasku- ja kuittikohtaiseen raportointiin on tarkoitus tehdä vaiheistetusti usean vuoden kuluessa, joten uudistus ei edellyttäisi asiakkailta muutoksia ainakaan ennen vuotta 2023. Muutoksessa huomioitaisiin myös eri asiakasryhmien tarpeet.

Lasku ja kuittikohtaista raportointia kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön Reaaliaikatalous-hankkeen rinnalla, jolloin hankkeen suunnitelmat voidaan huomioida alv-raportoinnin kehittämisessä sekä aikataulussa.

Verohallinto on tehnyt yhteistyötä useiden asiakasryhmien ja taloushallinnon osaajien kanssa kevään 2020 aikana. Yhteistyöllä on kerrytetty tietoa taloushallinnon prosesseista sekä vertailtu erilaisia ratkaisuja lasku- ja kuittikohtaisen ilmoittamisen malliksi. Aiemmin suunniteltuja lasku- ja kuittikohtaista raportointimallia koskevia yleisiä asiakastilaisuuksia ei järjestetä keväällä 2020 koronatilanteen vuoksi. Jos lasku- ja kuittikohtaista alv-raportointia päätetään edistää, on asiakkaiden mahdollista osallistua ja vaikuttaa malliin ennen raportoinnin käyttöönottoa.

Osana selvitystyötä laaditaan myös kustannus-hyöty-analyysi yhteistyössä Maailmanpankin ja Verohallinnon asiakkaiden kanssa. Analyysissa tarkastellaan uudistuksen tuomia kustannuksia ja hyötyvaikutuksia niin ilmoittajille kuin Verohallinnolle. Maailmanpankki on tukenut Verohallintoa tuottamalla vertailua eri maissa toteutetuista lasku- ja kuittikohtaisista ilmoitusmalleista. Lisäksi kansainvälisiä oppeja on kerätty muiden EU-maiden raportointikäytänteistä Verohallinnon omien kontaktien kautta ja oppeja on hyödynnetty Suomeen sopivan mallin rakentamisessa.

Lisätietoa muutoksista: