Yhteisöjen tulolähdejako poistuu verovuodesta 2020 alkaen

Uutinen, 6.3.2019

Huom. Yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvien lakien voimaantuloajankohta on muuttunut. Lue lisää.

Eduskunta hyväksyi 30.1.2019 yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvät lakiehdotukset. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2019 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Muutos koskee lähes kaikkia yhteisöjä

Lakimuutos koskee vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Uudet säännökset eivät siten vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen.

Osa yhteisöistä jää kuitenkin tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle. Tulolähdejaon poistaminen ei koske yleishyödyllisiä yhteisöjä, julkisyhteisöjä, muita tuloverolaissa tarkoitettuja osittain verovapaita yhteisöjä, ulkomaisia kuolinpesiä sekä asunto-osakeyhtiötä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Näillä yhteisöillä voi lakimuutoksen jälkeenkin olla kolme tulolähdettä, ja niihin sovelletaan elinkeinoverolakia vain silloin, kun ne harjoittavat elinkeinotoimintaa.

Henkilökohtainen tulolähde poistuu

Tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa sitä, että yhteisöjen tuloverolain mukaan verotettava muun toiminnan eli henkilökohtainen tulolähde poistuu. Lakimuutoksen jälkeen aiemmin yhteisön muun toiminnan tulolähteeseen kuulunut omaisuus kuuluu yleensä yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, muuhun omaisuuteen. Vähentämättä olevat henkilökohtaisen tulolähteen tappiot ja luovutustappiot voidaan vähentää niiden jäljellä olevana vähentämisaikana elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

Muun omaisuuden perusteella syntyvät juoksevat tulot sekä tulon hankkimiseen liittyvät menot ja menetykset ovat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja. Menot ja menetykset voidaan lähtökohtaisesti vähentää kaikista elinkeinotulolähteen tuloista. Kuitenkin esimerkiksi muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien ja muiden kuin asunto- ja kiinteistöosakkeiden luovutustappioiden vähentämistä on rajoitettu.

Muutos ei vaikuta elinkeinotoiminnan käsitteeseen

Tulolähdejaon poistaminen ei vaikuta elinkeinotoiminnan käsitteen sisältöön. Siten kun muualla lainsäädännössä viitataan elinkeinotoimintaan, sillä tarkoitetaan vain varsinaista elinkeinotoimintaa eli liike- ja ammattitoimintaa.

Muutoksia myös muuhun verolainsäädäntöön

Tulolähdejaon poistamisen yhteydessä on tehty muutoksia elinkeinoverolain lisäksi tuloverolakiin, konserniavustuksesta verotuksessa annettuun lakiin, asuintalovarauksesta verotuksessa annettuun lakiin, varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun lakiin. Esimerkiksi konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain soveltamisalaa on muutettu siten, että eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta sellaiset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia, voivat antaa tai saada konserniavustusta.

Sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2020 verotuksessa

Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa tuloverotuksessa. Siten jos yhteisön tilikausi päättyy 1.1.2020 tai sen jälkeen, yhteisön verotus toimitetaan kyseiseltä tilikaudelta kokonaan elinkeinoverolain mukaan yhteisön toiminnan luonteesta riippumatta. Viimeistään 31.12.2019 päättyvien tilikausien verotuksessa sovelletaan nykyisin voimassa olevia säännöksiä.

Muutos huomioidaan hakemuksesta määrättävissä ennakkoveroissa 1.7. alkaen

Tulolähdejaon poistaminen huomioidaan 1.7.2019 alkaen hakemuksesta määrättävissä ennakkoveroissa.

Tulolähdejaon poistamista ei ole otettu huomioon ennen 1.7.2019 verovuosille 2020 ja 2021 määrätyissä ennakkoveroissa esimerkiksi vähentämättä olevien henkilökohtaisen tulolähteen tappioiden osalta. Ennen 1.7.2019 määrättyjä ennakkoveroja ei korjata tältä osin viranomaisaloitteisesti.

Jos yhteisöllä on nykyisin voimassa olevien säännösten perusteella henkilökohtaisen tulolähteen tuloa tai vähentämättä olevia henkilökohtaisen tulolähteen tappiota, jotka yhteisö haluaa otettavaksi huomioon verovuosien 2020 ja 2021 ennakoiden perusteena olevassa verotettavassa elinkeinotoiminnan tulossa, yhteisö voi tällä perusteella hakea 1.7.2019 alkaen muutosta ennakkoveroonsa OmaVerossa.

Verohallinto on julkaissut tulolähdejaon uudistamisesta erillisen syventävän vero-ohjeen. Verohallinto päivittää muutoksen vuoksi myös muita ohjeitaan.

Lue lisää: