Rajat ylittäviä hybridijärjestelyitä koskeva laki tulee voimaan 1.1.2020

Uutinen, 30.12.2019

Hallituksen esitykseen HE 68/2019 pohjautuva uusi laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta tulee voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Poikkeus menon yleiseen vähennyskelpoisuuteen ja tulon veronalaisuuteen

Säännökset ovat poikkeuksia yleisiin menojen vähennyskelpoisuutta ja tulojen veronalaisuutta koskeviin säännöksiin. Lakia sovelletaan yhteisön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sekä rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan verotuksessa.

Säännöksiä sovelletaan etuyhteysosapuolten välillä tai strukturoidun järjestelyn seurauksena syntyvään verokohtelun eroavuuteen. Hybridijärjestelyjen johdosta rajat ylittävissä tilanteissa verokohtelun eroavuudesta syntyy kaksinkertaisia vähennyksiä ja tuloa jää verottamatta. Säännösten tarkoituksena on ehkäistä näitä vaikutuksia.

Säännösten mukaan hybridijärjestelyyn perustuva meno ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen siltä osin kuin vastaava tulo ei sisälly veropohjaan tai meno vähennetään kahteen kertaan. Lisäksi hybridijärjestelyyn perustuva tulo luetaan veronalaiseksi tuloksi siltä osin kuin suorituksen maksaja on vähentänyt suorituksen, eikä vähennystä ole evätty sen verotuksessa.

Hybridijärjestelyissä verokohtelun eroavuuksista johtuvia verovaikutuksia liittyy tilanteisiin, joissa järjestelyn osapuolet sijaitsevat eri lainkäyttöalueilla. Verokohtelun eroavuus voi syntyä myös kotimaisten osapuolten välillä esimerkiksi silloin, kun kotimainen taho tekee suorituksen kotimaiselle kommandiittiyhtiölle, jonka osakkaat ovat ulkomaisia.

Verohallinto antaa ohjeen lain soveltamisesta keväällä 2020.