Apulaisoikeusasiamies: automatisoidun päätöksenteon sääntelytarpeet tulee selvittää viipymättä

Uutinen, 26.11.2019

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on julkaissut ratkaisunsa siitä, toteutuuko verovelvollisten oikeusturva, hyvä hallinto ja virkamiesten virkavastuu Verohallinnon automatisoidussa verotus- ja päätöksentekomenettelyssä.   

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies toteaa: “Koska Verohallinnon automatisoitu verotus- ja päätöksentekomenettely ei perustu asianmukaiseen ja täsmälliseen lainsääntelyyn, jossa olisi otettu huomioon hyvän hallinnon ja oikeusturvan sekä virkavastuun asianmukainen toteutuminen, pidän sitä lainvastaisena. Automatisoidun päätöksenteon sääntelytarpeet tulee selvittää viipymättä.”  

Niin ikään Verohallinnon mielestä automatisoidun päätöksenteon sääntelytarpeet on hyvä selvittää viipyilemättä. On päivänselvää, että Verohallinto noudattaa lainsäädäntöä.   

Automaatiota on käytetty verotuksessa jo kauan. Automaation hyödyntäminen verotustietojen käsittelyssä ja veropäätösten laskennassa on ollut keskeistä vuodesta 2005 lähtien hyväksytyissä verotusmenettelyä koskevissa lakimuutoksissa, eikä sitä ole kyseenalaistettu. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin viime aikoina muiden lakien yhteydessä kiinnittänyt huomiota viranomaisten automatisoituun päätöksentekoon ja katsonut, että sääntelytarpeista tulee tehdä selvitys. On luontevaa, että myös Verohallintoa koskevia säännöksiä arvioidaan samalla.   

Päätökseen tutustutaan huolella  

”Oikeusasiamiehen päätös on pitkä. Siihen täytyy huolellisesti perehtyä ja analysoida, mitä kaikkia meidän menettelyjämme ja laskentojamme se voisi koskea. Lisäksi tulee keskustella jatkotoimista valtiovarainministeriön kanssa, joten vielä on liian varhaista sanoa päätöksen merkityksestä tämän enempää”, sanoo johtava lakimies Matti Merisalo.   

Automaation hyödyntäminen on välttämätöntä ja se on tehostanut Verohallinnon toimintaa merkittävästi massakäsittelyissä. Suomen verolainsäädäntöön on tehty jatkuvasti muutoksia, joiden perusteella Verohallinnossa on voitu kehittää automaatiomenettelyä. Verotustehtävien tehostamisen lisäksi automaatio lisää asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua ja toiminnan puolueettomuutta. 

Automaatio ei tarkoita asiakkaan eikä hyvän hallinnon periaatteiden ohittamista. Verotuksen lähtökohtana ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot. Jos niistä ollaan poikkeamassa, asiakasta kuullaan ja virkailija tutkii saadun selvityksen.

“Virheet ovat harvinaisia, mutta jos niitä sattuu, Verohallinto vastaa niistä ja virheet korjataan. Samoin toimitaan sekä automaattisessa että virkailijan tekemässä käsittelyssä”, Merisalo toteaa. 

Verohallinnossa on eri prosesseja varten jatkuva laadunvarmistusjärjestelmä. Kullakin prosessilla on myös nimetyt henkilöt, jotka vastaavat menettelyn oikeellisuudesta ja laadusta.    

Lue lisää apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta.