Verohallinto ja kaupungit panostavat harmaan talouden torjuntaan

Uutinen, 14.12.2017

Verohallinto tekee yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa kaupunkien kanssa. Erityisesti pyritään lisäämään tietämystä harmaan talouden eri ilmiöistä ja korruption havaitsemisesta.

Yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa Verohallinto auttaa kaupunkeja kehittämään omaa harmaan talouden torjuntaansa ja tunnistamaan harmaan talouden ilmiöitä ja erilaisia muotoja. Kansallisen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian mukaisesti eri viranomaisten tulee kiinnittää omassa valvonnassaan huomiota korruption havainnointiin.  Korruption ja harmaan talouden vastaisessa työssä Verohallinto panostaa ennalta estävään työhön, joka on kansainvälisestikin uudenlaista tekemistä. 

Kiinnittämällä huomiota esimerkiksi hankintapäätöksenteon menettelyihin, voidaan korruptiota estää tehokkaasti. Harmaan talouden eri ilmiöiden torjumisessa voidaan toisaalta hyödyntää tilaajavastuu- ja hankintalakien edellytyksiä. Kaupunkien omalla sisäisellä ohjeistuksella ja etenkin sen käytännön tason valvonnalla on suuri merkitys.

Hankintaorganisaatioissa tulee olla valmiudet havaita harmaata taloutta siten, että tilanteeseen voidaan puuttua. Julkisten varojen merkittävinä käyttäjinä kaupungeilla on tärkeä rooli aidon ja tasapuolisen kilpailutilanteen turvaamisessa ja sen varmistamisessa, ettei verovaroja käytetä harmaan talouden tukemiseen.

Yksi maailman rehellisimmistä maista

Suomessa on kansainvälisillä mittareilla mitattuna vähän korruptiota. Transparency Internationalin vuosittaisen listauksen mukaan Suomessa on kolmanneksi vähiten korruptiota maailmassa.

Suomessa on kuitenkin havaittu jonkin verran rakenteellista korruptiota, jota ei useinkaan edes mielletä korruptioksi.

Kaupunkien sisäisen oman valvonnan kehittäminen ja tietoisuuden lisääminen auttavat korruption havaitsemisessa ja ehkäisemisessä. Korruptiota voi ilmetä monessa muodossa ja monenkokoisissa liiketoimissa.

Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle miljardien menetyksiä veroissa ja maksuissa. Se heikentää hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja haittaa tervettä yritystoimintaa. Tavoitteena on, että Suomi on jatkossa kärkimaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa


Verohallinnon lehdistötiedote: Verohallinto ja kaupungit panostavat harmaan talouden torjuntaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Ajankohtaista kilpailusta -blogissa hankintayksiköiden roolista kartellien tunnistamisessa ja torjumisessa.