Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Tutkimus: Nuoret tuomitsevat verojen maksamatta jättämisen

Verohallinnon tiedote, 18.6.2021

Verohallinnon teettämän tutkimuksen mukaan 65 prosenttia nuorista kokee kielteisiä tunteita verojen maksamatta jättämistä kohtaan. Tiedot perustuvat empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan tänä keväänä toteuttamaan tutkimukseen nuorten asenteista verotukseen, palveluihin, Verohallintoon ja verojen maksamatta jättämiseen.

Verojen maksamatta jättämistä kohtaan tunnettiin yleisellä tasolla halveksuntaa ja suuttumusta ja henkilökohtaisella tasolla syyllisyyttä, häpeää ja pelkoa.

Tutkimuksessa selvitettiin asenteita harmaata taloutta kohtaan kysymällä, mitä tunnetta verojen maksamatta jättäminen aiheuttaisi omalla kohdalla ja yleisesti. Nuoret tuomitsivat verojen maksamatta jättämisen kummassakin tapauksessa. Yleisellä tasolla 65 prosenttia ja henkilökohtaisella tasolla 52 prosenttia vastaajista koki negatiivisia tunteita verojen maksamatta jättämiseen.

Tutkimus toteutettiin osana Verohallinnon kolmevuotista vastuullisuusviestintäkonseptia, jonka kumppaneina toimivat Eläketurvakeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke on osa valtioneuvoston hyväksymää harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelmaa.

− Harmaan talouden näin voimakas tuomitseminen asennetasolla on hyvä lähtökohta hankkeelle, jonka tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja lisätä veromyönteisyyttä, sanoo hankkeen viestintäsuunnittelija Antti Kettunen Verohallinnosta.

Tieto ja hyöty vaikuttaa myönteisyyteen

Veroasioista viestimisellä on tutkitusti vaikutusta. Verohallinnon viestinnän pitkäjänteisenä tavoitteen on, että suomalaiset ymmärtävät verojen ja verotusjärjestelmän merkityksen myös tulevaisuudessa.

Kun myönteisiä ja kielteisiä tunteita peilattiin vastaajien antamiin taustamuuttujiin, kävi ilmi, että hyötyä ja riittävästi tietoa verorahojen käytöstä saaneet suhtautuivat verojen maksamiseen myönteisemmin.

− Tämä on merkki, että nuorille suunnatuille viestinnällisille verosisällöille on tilausta”, sanoo Verohallinnon viestintäjohtaja Kati Kalliomäki.

Nuorille suunnattua verotietoa on tarjolla www.verokampus.fi -sivustolla, mistä löytyy mm. verotusta havainnollistavia esimerkkitapauksia ja materiaalia opetuksen tueksi. Sosiaalisessa mediassa Verohallinto muistuttaa ja opastaa veroasioiden hoitamisessa pitkin vuotta. Sosiaalisen median kanavissa nuorten vaikuttaisi olevan myös helpompi lähestyä Verohallintoa veroaiheisin kysymyksin.

− Koulutuksellisen Verokampuksen rinnalle etsimme nyt uusia ja nuorille mieluisia tapoja saada tietoa, mitä verorahoilla saa. Toivomme, että viestinnällisen konseptimme myötä nuoret löytävät verojen ja veroluontoisten maksujen yhteyden sellaisiin asioihin, jotka heidän hyvinvointiaan lisäävät.

Tunteiden kirjossa pettymystä, tyytyväisyyttä ja ylpeyttä

Hyötyä kokevien positiivisia tunteita verojen maksua kohtaan ovat useimmiten tyytyväisyys, ylpeys, helpotus ja myötätunto, kun taas hyödyttömyyttä kokevien tunteita ovat useimmiten pettymys, suuttumus, inho ja viha.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että 35 prosenttia koki positiivisia tunteita verojen maksamista kohtaan, 35 negatiivisia ja 30 prosenttia ei kokenut mitään tunteita. Yleisimmät nuorten kokemat tunteet verojen maksamista kohtaan olivat pettymys, tyytyväisyys ja ylpeys.
Verovaroilla tuotettujen palvelujen suhteen nuorten suhtautuminen oli myönteisempää. Positiivisia tunteita koki 43 prosenttia, negatiivisia 32 prosenttia ja merkityksettömyyttä 25 prosenttia. Selkeästi yleisimmät tunteet palveluita kohtaan olivat tyytyväisyys ja toisaalta pettymys.

Tutkimuksessa hyödynnettiin menetelmää, jossa 18–29-vuotiaat nuoret valitsivat sopivimman 20 positiivisesta ja negatiivisesta tunteesta. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1003 nuorta. Virhemarginaali oli 2,8 prosenttiyksikköä.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2021