Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Yrityksille maksetut tuet ja avustukset koronatilanteessa

Julkisyhteisöt, esimerkiksi kunnat, maksavat koronaviruksen vuoksi rahallisia tukia ja avustuksia yrityksille ja yrittäjille. Miten nämä tuet ja avustukset huomioidaan verotuksessa?

Elinkeinotoiminnan menojen kattamiseksi maksettavat rahalliset tuet ja avustukset ovat saajalleen eli yritykselle tai yrittäjälle veronalaista tuloa (EVL 4 §). Saatu tuki tai avustus kirjataan yrityksen kirjanpitoon. Yrityksen on ilmoitettava tuet myös veroilmoituksessa. Lue lisää ilmoittamisesta.

Suoriteperusteisessa verotuksessa tuki tai avustus on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuutena (EVL 19 §). Yritysten saamat yleistuet ja avustukset jaksotetaan pääsääntöisesti tukipäätöksen tekopäivän mukaan. Kohdennetut koronatuet, joiden saaminen edellyttää kustannusten syntymistä, jaksotetaan samassa tahdissa syntyvien kustannusten kanssa.

Maksuperusteisessa verotuksessa tuki tai avustus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana se maksetaan (EVL 27 a §). 

Maksaja ilmoittaa maksamansa tuen tai avustuksen Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella (vuosi-ilmoitus julkisista elinkeinotuista). Vuoden 2020 osalta vuosi-ilmoitukset annetaan 31.1.2021. Tällaista tuloa ei ilmoiteta tulorekisteriin eikä siitä toimiteta ennakonpidätystä.

Tukia ja avustuksia ei lueta arvonlisäveron perusteeseen, kun ne eivät liity suoraan tavaran tai palvelun hintaan (ALV 79 §:n 1 momentti).

Miten veronalaisena tulona ilmoitetun tuen tai avustuksen palauttaminen huomioidaan verotuksessa?

Yritys voi joutua palauttamaan tuen tai avustuksen osittain tai kokonaan. Yritys on voinut palauttaa tukea tai avustusta myös vapaaehtoisesti.

Veronalaiseksi tuloksi luetun tuen tai avustuksen palauttaminen on verotuksessa vähennyskelpoista. Suoriteperusteisessa verotuksessa palautus vähennetään sen verovuoden verotuksessa, jolle se suoriteperusteen mukaan kohdistuu. Esimerkiksi jos palautus perustuu takaisinperintään, palautus on sen verovuoden kulua, jonka aikana takaisinperintäpäätös on tehty. Maksuperusteisessa verotuksessa palautus vähennetään aina sen verovuoden kuluna, jonka aikana palautus on maksettu takaisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2020