Voit hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Käytännössä yritys tekee maksujärjestelypyynnön ja maksaa palautetun arvonlisäveron myöhemmin takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyn kautta. Pyynnön maksujärjestelystä voi tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. alkaen.

Verot on maksettava myöhemmin takaisin maksujärjestelyssä

Tekemällä maksujärjestelypyynnön voit hakea takaisin yrityksesi maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020. Huomaa, että et voi saada takaisin mahdollista alkuvuonna maksamaasi viivästyskorkoa. Saat palautettuna vain alkuperäisen arvonlisäveron ilman viivästyskorkoja.

Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi, voit pyytää palautettavaksi neljäsosan eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.

Palauttaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yrityksesi saisi pysyvästi pitää palautettavat maksut. Maksujärjestelyssä yrityksesi sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle.

Kun maksat arvonlisäverot maksujärjestelyn mukaisesti takaisin Verohallinnolle, joudut lisäksi maksamaan 3 %:n viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa kertyy arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Korko on laskettu mukaan maksujärjestelyn eriin.

Esimerkki 1: Yritys on alkuvuonna maksanut arvonlisäveroa eräpäivinä 13.1., 12.2. ja 12.3. yhteensä 50 000 euroa. Yritys hakee toukokuussa maksujärjestelypyynnöllä arvonlisäveroja palautettavaksi. Kesäkuussa Verohallinto hyväksyy maksujärjestelypyynnön ja palauttaa yritykselle 50 000 euroa. Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on tällöin syyskuussa. Maksueriin on laskettu mukaan 3 % viivästyskorko arvonlisäveron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Kaikkiin 25.3. alkaen pyydettyihin maksujärjestelyihin sovelletaan helpotettuja ehtoja. Lue lisää helpotetusta maksujärjestelystä.

Kuinka haen arvonlisäveron palauttamista?

Alkuvuonna erääntyneiden ja maksettujen arvonlisäverojen palauttamista haetaan tekemällä maksujärjestelypyyntö. Pyynnön maksujärjestelystä ja arvonlisäveron palauttamisesta voit tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. alkaen. Sitä aiemmin tehdyissä maksujärjestelypyynnöissä ei voi hakea arvonlisäveroja takaisin.

Valitse maksujärjestelypyynnöstä vaihtoehto, jossa pyydät alkuvuoden arvonlisäverojen palauttamista.

Jos et pysty tekemään arvonlisäverojen palauttamispyyntöä OmaVerossa, voit tehdä pyynnön 26.5. alkaen Verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).

Oletko jo aiemmin hakenut helpotettua maksujärjestelyä?

Jos yritys on jo aiemmin hakenut helpotettua maksujärjestelyä ja haluat nyt täydentää sitä arvonlisäverojen palauttamispyynnöllä, sinun pitää tehdä uusi maksujärjestelypyyntö viimeistään 15.6.2020. Se korvaa aiemman maksujärjestelypyynnön.

Merkitse uuteen palautuspyyntöön, että haluat alkuvuoden arvonlisäverot takaisin yritykselle.

Uusi pyyntö ei viivästytä maksujärjestelyä, sillä maksujärjestelypyyntöjä ja arvonlisäveron palautuspyyntöjä aletaan käsitellä vasta lakimuutoksen tultua voimaan, tämänhetkisen tiedon mukaan kesäkuussa.

Maksujärjestely vaikuttaa myös veronpalautustesi käyttöön

Jos maksujärjestelypyyntösi hyväksytään, se vaikuttaa mahdollisiin veronpalautuksiin, joita saat pyynnön hyväksymispäivästä lähtien vuoden loppuun saakka. Verohallinto ei käytä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, vaan sen sijaan ne maksetaan yrityksellesi. Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niiden verovelkojen maksuun, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Veronpalautuksia ei käytetä niiden maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi, joista on tehty maksujärjestelypyyntö 25.3.2020 alkaen.

Voit myös pyytää aikaisempien veronpalautusten käytön perumista

Jos huhti-, touko- ja kesäkuussa mahdollisesti saamiasi veronpalautuksiasi on ehditty käyttää verojesi maksuun, voit pyytää, että näiden veronpalautusten käyttö perutaan. Silloin saat veronpalautukset yrityksellesi. OmaVeron maksujärjestelypyynnössä on erillinen kohta, jossa voit pyytää veronpalautusten käyttämisen perumista. Saat takaisin ne palautukset, jotka on käytetty 25.3.–15.6.2020. Kesäkuun päivämäärä on se päivä, jolloin lakimuutos arvonlisäveron palauttamisesta tulee voimaan. Tarkka päivä saattaa vielä muuttua.

Veronpalautuksia käytetään kuitenkin yhä niihin verovelkoihin, jotka eivät ole mukana maksujärjestelyssä. Lisäksi veronpalautuksia käytetään edelleen mahdollisiin ulosotossa olevien muiden velkojen maksuun.

Huom.! Jos valitset veronpalautuksen käytön perumisen, ne verot, joille palautusta oli alun perin käytetty, muuttuvat jälleen maksamattomiksi ja niille kertyy viivästyskorkoa alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Nämä maksamattomat verot liitetään automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn ja ne maksetaan osana maksujärjestelyä takaisin.

Esimerkki 2: Yrityksellä erääntyi 23.4. ennakkoveroa 1000 euroa, jonka maksuksi käytettiin yritykselle muodostuneita veronpalautuksia 1000 euron verran.

Toukokuussa yritys tekee maksujärjestelypyynnön, johon yritys merkitsee haluavansa perua palautuksen käytön. Kesäkuussa Verohallinto hyväksyy pyynnön, joten veronpalautuksen käyttö 23.4. erääntyneelle ennakkoverolle perutaan. Yhtiö saa palautuksena 1000 euroa, mutta 23.4. erääntynyt ennakkovero muuttuu nyt maksamattomaksi. Ennakkovero liitetään automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn ja se maksetaan osana maksujärjestelyä takaisin. Sille on kertynyt viivästyskorkoa 23.4. jälkeen.

Saat tiedon, kun maksujärjestelypyyntösi on käsitelty

Kun maksujärjestelypyyntö on käsitelty, saat tiedon siitä, hyväksyttiinkö pyyntö. Jos pyysit arvonlisäverojen palauttamista, verot palautetaan sinulle noin viikon kuluttua hyväksymispäivästä. Jos pyysit veronpalautusten käytön perumista, palautukset maksetaan saman aikataulun mukaan.

Muistathan, että maksujärjestelypyyntö ja siihen sisältyvät palautuspyynnöt voidaan hyväksyä vain silloin, jos

  • yrityksellä ei ole veroja ulosotossa
  • yritys on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Myös yrityksen tai sen vastuuhenkilön aiemmat laiminlyönnit tai aikaisemmin rauennut maksujärjestely voivat estää uuden järjestelyn saamisen.

Verohallinto alkaa käsitellä saapuneita maksujärjestelypyyntöjä mahdollisimman pian, kun tarvittavat lainmuutokset ovat tulleet voimaan. Nykyisen tiedon valossa tämä tilanne saavutetaan kesäkuussa, joten päätöksiä maksujärjestelypyynnöistä voi siis odottaa kesäkuun loppupuolella.

Mitä lainmuutoksia maksujärjestelyn tekeminen edellyttää?

Jotta Verohallinto voi alkaa käsitellä 25.3.2020 alkaen tulleita maksujärjestelypyyntöjä, edellytyksenä on käytännössä kaksi väliaikaista lakimuutosta.

Ensimmäinen lakimuutos on maksujärjestelyn alennettu viivekorko seitsemästä prosentista neljään prosenttiin. Tämä lainmuutos on astunut voimaan 1.5.2020.

Toinen lakimuutos koskee arvonlisäveromaksujen palauttamista osana maksujärjestelyä. Lainmuutos on valmisteilla ja sen voimaanastumisen arvioidaan tapahtuvan kesäkuussa.

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön. Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa. Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen. Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, jos et ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Voit edelleen hakea vain helpotettua maksujärjestelyä. Tee silloin maksujärjestelypyyntö, johon valitset vain maksuerien lukumäärän, mutta jätä arvonlisäveron palauttamispyyntö ja veronpalautusten käyttämisen perumispyyntö valitsematta.

Tee maksujärjestelypyyntö OmaVerossa. OmaVeron kautta tulleet pyynnöt käsitellään puhelimitse tulleita pyyntöjä nopeammin.