Yle-vero – yhteisöt

Yhteisöjen yleisradioveron (Yle-vero) määrä perustuu verotettavaan tuloon. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Mitkä yhteisöt ovat verovelvollisia

Yle-veroa maksavat sellaiset yhteisöt, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Yle-vero ei siis koske esimerkiksi niitä yhteisöjä, joilla on vain niin sanottua henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Henkilökohtainen tulolähde voi muodostua esimerkiksi kiinteistöstä, joka on vuokrattu yhteisön ulkopuoliselle taholle niin, ettei kiinteistön vuokraaminen palvele elinkeinotoimintaa välittömästi eikä välillisesti.

Verovuodesta 2020 lähtien osalla yhteisöistä ei ole henkilökohtaista tulolähdettä. Aiemmin henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuulunut tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Muutoksella ei ole vaikutusta yhteisön Yle-veroon. Yle-vero maksetaan edelleen vain silloin, kun yhteisö harjoittaa elinkeinoverolaissa tarkoitettua liike- ja ammattitoimintaa tai maatilatalouden tuloverolaissa tarkoitettua maataloutta. Yhteisö ei ole velvollinen suorittamaan yhteisön Yle-veroa pelkästään sillä perusteella, että yhteisön tulos verotetaan elinkeinoverolain mukaan.

Esimerkiksi yleishyödyllisellä yhteisöllä voi olla henkilökohtainen tulolähde myös verovuonna 2020 tai sen jälkeen. Jos yleishyödyllisellä yhteisöllä on pelkästään henkilökohtaisen tulolähteen tuloja, sen ei tarvitse maksaa Yle-veroa. Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloja voivat olla esimerkiksi jäsenmaksutulot, osinkotulot, korkotulot, osakehuoneistojen vuokratulot, lahjoitukset ja avustukset.

Yle-vero ei koske valtiota ja sen laitoksia, kuntia, seurakuntia, uskonnollisia yhdyskuntia, asunto-osakeyhtiöitä ja yhteisetuuksia. Niiden ei tarvitse maksaa Yle-veroa. Verovelvollisia eivät ole myöskään sellaiset yhteisöt, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa.

Yle-veron määrä

Yhteisön Yle-veron määrä perustuu yhteisön verotettavaan tuloon. Veron määrä on 140 euroa, jos yhteisön verovuoden verotettava tulo on 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia, mutta veron enimmäismäärä on kuitenkin 3 000 euroa vuodessa. Enimmäismäärän maksavat sellaiset yhteisöt, joiden verovuoden verotettava tulo on esimerkiksi 868 000 euroa.

Esimerkkejä:

Yle-veron määrä eri tilanteissa
Yhteisön verotettava tulo  Yle-veron määrä
alle 50 000 euroa 0 euroa
500 000 euroa 140 + (0,35 % x 450 000) = 1 715 euroa
867 143 euroa tai enemmän 3 000 euroa

Yhteisö saa vähentää Yle-veron tuloverotuksessa.

Yle-veron maksaminen ja vaikutus ennakkoveroihin

Verovuodesta 2014 alkaen Yle-veron maksaminen ei vaadi yhteisöiltä toimenpiteitä, koska vero sisältyy ennakkoveroihin.