Verotulojen kehitys toukokuussa 2013

Toukokuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 4 554 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 324 miljoonaa (+7,7 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromuutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätys +149 milj. € (+6,9 %)
  • yhteisöjen ennakon täydennysmaksu +46 milj. € (+42 %)
  • yhteisöjen ennakkovero +39 milj. € (+23 %)
  • perintö- ja lahjavero +26 milj. € (+61 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä kasvoi toukokuussa 159 miljoonaa (+7,0 %) vuodentakaiseen verrattuna ennakonpidätysten reippaan kasvun myötä.

Edellisistä kuukausista poiketen teollisuuden toimittamat ennakonpidätykset kasvoivat toukokuussa selvästi (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain). Suurin nousu tapahtui kuitenkin tuttuun tapaan pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamissa ennakonpidätyksissä, joissa näkyvät eläkkeiden (pl. yksilölliset eläkevakuutukset), työttömyysturvan sekä muiden sosiaalietuuksien määrän muutokset. Erityisesti työttömyyden lisääntyminen viime vuodesta on ollut merkittävää, mutta myös väestön ikääntymiseen liittyvä eläkeläisten määrä jatkaa kasvuaan. Lisäksi eläkkeiden ja etuuksien tasossa on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi vuoden 2013 alussa kaikkia työeläkkeitä korotettiin  2,8 % ja työmarkkinatuesta poistui puolison tuloihin perustuva tarveharkinta.

Pakollisen sosiaalivakuutuksen ennakonpidätysten osuus kaikista ennakonpidätyksistä on vajaa neljännes. Tammi-toukokuussa pakollisen sosiaalivakuutuksen ennakonpidätykset ovat kasvaneet lähes 250 miljoonaa (+10,3 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä kattaa peräti 60 % ennakonpidätysten kokonaiskasvusta (+3,9 %). Ilman pakollisen sosiaalivakuutuksen vaikutusta ennakonpidätykset ovat kasvaneet tammi-toukokuussa vain 1,6 %.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveron nettokertymä kasvoi 111 miljoonaa (+42 %) viime vuoden toukokuusta. Eri verolajeista eniten kasvoivat verovuoteen 2012 liittyvät yhteisöjen ennakon täydennysmaksut (+42 %), joita kertyi toukokuun puolella 156 miljoonaa. Tammi-toukokuussa yhteisöjen ennakon täydennysmaksuja on kertynyt kaikkiaan 883 miljoonaa eli 66 miljoonaa (+8,1 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Yhteisöjen ennakkoverojen nettokertymä nousi toukokuussa peräti 23 % bruttokertymän kasvun (kts. Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain) ja palautusten pienenemisen seurauksena. Myös aiempia verovuosia koskevia yhteisöveron palautuksia oli vuodentakaista vähemmän.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron nettokertymä laski hiukan (-0,5 %) viime vuoden toukokuusta. Edellisen kerran arvon-lisäveron nettokertymä laski vuodentakaiseen verrattuna heinäkuussa 2012.

Toukokuussa sekä arvonlisäveron bruttokertymä että palautukset pienenivät hieman. Palautusten määrä on ollut lasku-uralla jo elokuusta 2012 lähtien johtuen viennin supistumisesta. Tämä näkyy erityisesti teollisuuden saamissa arvonlisäveron palautuksissa (kts. Arvonlisäveron palautukset toimialoittain).

Bruttokertymän painuminen on seurausta kaupan myynnin pudotuksesta. Tilastokeskuksen mukaan kaupan liikevaihto laski maaliskuussa peräti 12 % vuodentakaisesta. Suurin syy löytyy autokaupasta, joka suorastaan lopahti vertailukuukauteen maaliskuu 2012 verrattuna. Myös tukkukaupan ja vähittäiskaupan liikevaihdot laskivat maaliskuussa. Kaupan tilittämän arvonlisäveron lisäksi laskusuunnassa ovat viime kuukausien aikana olleet myös teollisuuden ja rakentamisen alv-tilitykset (kts. Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain). Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto on sen sijaan kulkenut päinvastaiseen suuntaan, sillä toimialan alv-tilitykset ovat kasvaneet tammi-toukokuussa peräti 35 %.

Muut verot

Kevään osinkojen maksukauden seurauksena merkittävä osa osingon ennakonpidätyksistä toimitetaan toukokuussa. Ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeverokertymä jakautuu puolestaan pääosin touko- ja kesäkuun välille. Sekä ennakonpidätykset että lähdevero osingoista kasvoivat toukokuussa vuodentakaisesta.

Perintö- ja lahjaveron viime vuotta suurempi kertyminen jatkui myös toukokuussa. Tammi-toukokuussa perintö- ja lahjaveroa on kertynyt jo 293 miljoonaa, joka on lähes 100 miljoonaa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tällä vauhdilla valtion talousarvioesitykseen 2013 budjetoitu 495 miljoonaa tulee ylittymään selvästi.

Verovuosien 2011 ja 2010 kertymättä jääneet jäännösverot

25.5.2013 mennessä verovuoden 2011 maksuunpantua henkilöasiakkaiden tuloveroa on jäänyt kertymättä 172 miljoonaa ja yhteisöjen tuloveroa 75 miljoonaa. Kyseiset verojäämät tulevat kuitenkin vielä pienenemään eri perintätoimenpiteiden myötä. Alemmassa taulukossa näkyvät vastaavat luvut verovuoden 2010 osalta. Taulukoiden luvut ovat miljoonia euroa.

Verovuosi 2011

 

Verovuosi 2010

 

 

 

 

 

Nettokertymäraportti 5/2013
Toukokuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta
Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013