Verotulojen kehitys marraskuussa 2013

Marraskuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 4 864 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 147 miljoonaa (+3,1 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromuutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset +95 milj. € (+4,6 %)
  • kiinteistövero +63 milj. € (+13 %)
  • arvonlisävero +26 milj. € (+2,3 %)

  • yhteisöjen jäännösvero / ennakonpalautus -47 milj. € (-26 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä kasvoi marraskuussa 87 miljoonaa (+4,0 %) vuotta aiem-masta. Ennakonpidätyksissä suurin nousu tapahtui totutusti pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamissa ennakonpidätyksissä (+13 %), joissa näkyvät eläkkeiden (pl. yksilölliset eläkevakuutukset), työttömyysturvan sekä muiden sosiaalietuuksien määrän muutokset. Rakennemuutoksen keskiössä kamppailevan teollisuuden ennakonpidätykset laskivat aiempien kuukausien tapaan: tammi-marraskuun muutosprosentti vuodentakaiseen verrattuna oli -2,6 %. Muista suhdanneherkistä toimialoista esimerkiksi kaupan ja rakentamisen toimittamat ennakonpidätykset ovat kasvaneet tänä vuonna selvästi (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain), mikä kertoo työllisyyden säilyneen paremmalla tasolla näillä toimialoilla.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveron nettokertymä laski marraskuussa 29 miljoonaa (-5,3 %), vaikka ennakkoveroja kertyi 19 miljoonaa (+5,3 %) viime vuotta enemmän (kts. Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain). Verovuoteen 2012 liittyvien jäännösverojen määrä jäi kuitenkin 46 miljoonaa (-23 %) pienemmäksi kuin vuotta aiemmin verovuoden 2011 jäännösverojen kohdalla vetäen yhteisöveron nettokertymän muutosprosentin miinukselle. Suuret vuosittaiset heilahtelut yhteisöveron eri verolajien (ennakkoverot, ennakon täydennysmaksut, jäännösverot, ennakonpalautukset) välillä on varsin tavallista ja esimerkiksi verovuoden 2013 yhteisöveron kokonaismäärä alkaa selvitä vasta ensi keväänä ennakon täydennysmaksujen ja yhteisöjen veroilmoitusten palauttamisen myötä.

Arvonlisävero

Arvonlisäverossa sekä bruttokertymä että palautukset kasvoivat selvästi, palautukset tosin peräti 95 miljoonaa (+11 %) painaen nettokertymän kasvun vain maltilliseksi, 26 miljoonaa (+2,3 %). Se on huo-mattavasti vähemmän kuin mihin tänä vuonna on totuttu: tammi-marraskuun kumulatiivinen kasvuprosentti on edelleen 7,6 %.

Palautusten roima kasvu indikoi vähennettävän arvonlisäveron määrän lisääntymistä, joka tarkoittaa joko viennin ja/tai investointien määrän lisääntymistä vuodentakaiseen verrattuna. Toimialoista alv-palautusten lisääntyminen kohdistui eniten juuri teollisuuden sekä myös kaupan osalle (kts. Arvonlisäveron palautukset toimialoittain). Yhden kuukauden lukujen perusteella on kuitenkin liian aikaista sanoa kuinka pysyvästä muutoksesta on kyse, joten seuraavien kuukausien alv-palautuslukuihin niin kuin myös Tullin vientitilastoihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Arvonlisäveron bruttokertymä kasvoi eniten kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Teollisuuden alv-tilitykset sen sijaan laskivat viime vuodesta niin kuin ovat tehneet tämän vuoden jokaisena kuukautena (kts. Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain).

Kiinteistövero

Kiinteistöveroa kertyi marraskuussa 539 miljoonaa, joka oli 63 miljoonaa (+13 %) vuodentakaista enemmän. Tammi-marraskuun aikana kiinteistöveroa kertyi kaikkiaan reilut 1,3 miljardia (+5,7 %), josta 97 % kertyi kolmen viimeisen kuukauden eli syys-marraskuun välisenä aikana. Kiinteistöverokertymässä näkyykin kausiluonteisuus ja painottuminen syksyn eräpäivien läheisyyteen.

Nettokertymäraportti 11/2013

Marraskuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta

Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013

Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2013 vertailu