Verotulojen kehitys maaliskuussa 2013

Maaliskuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 4 142 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 138 miljoonaa (+3,5 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromuutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätys +105 milj. € (+5,0 %)
  • arvonlisävero +87 milj. € (+7,5 %)
  • yhteisöjen ennakkovero +27 milj. € (+11 %)
  • perintö- ja lahjavero +19 milj. € (+41 %)
  • yhteisöjen jäännösvero/ennakonpalautus -92 milj. € (-1 200 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä kasvoi maaliskuussa 4,0 % vuodentakaisesta eli euromää-räisesti 90 miljoonaa.

Ennakonpidätysten nettokertymä kasvoi 5,0 %. Päätoimialoista ainoastaan teollisuuden ennakonpidä-tykset laskivat. Sama trendi on ollut nähtävillä jo aiempien kuukausien aikana. Teollisuuden toimittamat ennakonpidätykset ovat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tippuneet yhteensä 4,1 %, joka euroissa mitattuna tarkoittaa 35 miljoonaa. Teollisuuden osuus kaikista ennakonpidätyksistä on vajaa 13 %.

Teollisuuden ennakonpidätysten kehitys on sopusoinnussa alan työllisyyskehityksen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on kasvanut päätoimialoista eniten juuri teollisessa työssä, jossa oli helmikuun lopussa 8 100 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen ennakkoverojen nettokertymä kasvoi peräti 11 % bruttokertymän nousun ja palautusten pienenemisen seurauksena. Maaliskuun lopussa yhteisöjen verovuotta 2013 koskevien maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä, runsas 4 miljardia, oli n. 4 % korkeampi kuin se oli vuotta aikaisemmin verovuoden 2012 ennakkoverojen kohdalla.

Yhteisöjen tuloveron nettokertymä jäi kuitenkin kokonaisuudessaan viime vuoden maaliskuuta pie-nemmäksi johtuen aiempia verovuosia koskevien yhteisöveron palautusten suuresta määrästä.

Tammi-maaliskuussa yhteisöjen tuloveroa kertyi kaikkiaan 113 miljoonaa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron nettokertymä kasvoi peräti 7,5 % viime vuoden maaliskuusta. Nousu selittyy pääasiassa palautusten määrän vähenemisellä ja päätoimialoista nimenomaan teollisuuden ALV-palautusten vähenemisellä. Teollisuuden osuus kaikista ALV-palautuksista on vajaa 40 %.

Viime kuukausien palautuslukujen perusteella viennin tilassa ei voida sanoa tapahtuneen suurta parannusta. Viennin ja arvonlisäveron palautusten välinen suhde ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteinen, koska yritykset hakevat ALV:n palautuksia hieman eri aikoina itse vientitapahtumaan nähden.

Vuodenvaihteessa voimaan astuneet arvonlisäverokantojen korotukset eivät tuoneet huomattavaa bruttokertymän lisäystä. Vertailukuukautena toimivan maaliskuun 2012 bruttokertymän määrä oli tosin poikkeuksellisen suuri, johon oli myötävaikuttamassa vilkkaasti sujunut alkuvuoden 2012 autokauppa. Huhtikuussa 2012 voimaan astuneen autoveromuutoksen jälkeen autokauppa ei ole käynyt enää yhtä kuumana, joten suuremmat arvonlisäveron bruttokertymän kasvuprosentit ovat odotettavissa viimeistään kesäkuusta lähtien, ellei taloustilanne heikkene oleellisesti vielä nykyisestä tasostaan.

Arvonlisäveron bruttokertymän kannalta suurimmista päätoimialoista kaupan maksaman arvonlisäve-ron määrä nousi maaliskuussa vain hieman (+0,4 %) ja teollisuuden laski 6,1 %.

Muut verot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana perintö- ja lahjaveroa kertyi 45 miljoonaa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Muutokset muiden verolajien nettokertymissä olivat huomattavasti pienempiä.

Nettokertymäraportti 3/2013

Maaliskuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta
Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013