Verotulojen kehitys maaliskuussa 2014

Maaliskuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 307 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 165 miljoonaa (+4,0 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • yhteisöjen jäännösvero/ennakonpalautus +89 milj. € (+89 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset +61 milj. € (+2,8 %)
  • varainsiirtovero +48 milj. € (+109 %)
     
  • yhteisöjen ennakkovero -38 milj. € (-14 %)
  • perintö- ja lahjavero -20 milj. € (-31 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi maaliskuussa yhteensä 2 399 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 59 miljoonaa (+2,5 %). Ennakonpidätysten määrä kasvoi 61 miljoonaa (+2,8 %). Muiden verolajien kertymissä ei tapahtunut suuria muutoksia.

Pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset kasvoivat 8,1 prosenttia, kun taas ennakonpidätykset palkoista kasvoivat huomattavasti vähemmän, 1,1 prosenttia (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain). Joka tapauksessa palkoistakin toimitettavat ennakonpidätykset kasvoivat enemmän kuin itse palkkasumma. Verohallinnon maaliskuussa saamien kausiveroilmoitusten mukaan helmikuussa maksettujen ansiotulojen sekä sosiaaliturvamaksunalaisten palkkojen summat eivät kasvaneet vuodentakaisesta (kts. taulukko 1). Viimeisimpien kuukausien ansio- ja palkkasummatiedot tulevat kuitenkin vielä elämään jonkin verran ja tyypillisesti nimenomaan ylöspäin johtuen asiakkaiden myöhässä antamista kausiveroilmoituksista. Ennakonpidätysten kasvuprosenttiin palkka- tai ansiotason muutokset tuskin kuitenkaan yltävät, mikä viittaa hieman kiristyneeseen verotukseen sekä siihen, että osalla asiakkaista verokortin ennakonpidätysprosentti on asetettu yläkanttiin.

  2014 ansiotulot 2013 ansiotulot Muutos
Tammikuu 9,42 mrd. 9,13 mrd. +3,2 %
Helmikuu 9,25 mrd. 9,23 mrd. +0,2 %
Kumulatiivinen 18,67 mrd. 18,36 mrd. +1,7 %
------------------------------ 2014 palkkasumma 2013 palkkasumma Muutos
Tammikuu 6,24 mrd. 6,13 mrd. +1,8 %
Helmikuu 6,23 mrd. 6,24 mrd. -0,1 %
Kumulatiivinen 12,47 mrd. 12,38 mrd. +0,8 %

Taulukko 1: Tammi- ja helmikuun kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 1.4.2014.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi maaliskuussa 256 miljoonaa, joka oli 65 miljoonaa (+34 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kertymän kasvu oli seurausta palautusten pienenemisestä. Ensinnäkin vertailukuukautena eli maaliskuussa 2013 oli suuria vanhoja verovuosia koskeneita yhteisöveron palautuksia. Lisäksi lähinnä verovuoteen 2013 liittyviä ennakkoverojen palautuksia oli maaliskuussa 2014 vuotta aiempaa vähemmän.

Ilman palautusten pienenemistä yhteisöverokertymä olisi tullut alaspäin yhteisöverokannan alennuksen (24,5 → 20,0) seurauksena. Ennakkoverokertymä jäi 38 miljoonaa (-14 %) pienemmäksi, joka on ennakkoverojen palautusten pienenemisestä johtuen kuitenkin vähemmän kuin mitä verovuoden 2014 ennakkoverojen maksuunpanot antaisivat ymmärtää. Huhtikuun alussa verovuoden 2014 maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä oli 3,42 mrd., joka on 17 prosenttia pienempi kuin verovuoden 2013 ennakoilla, (kts. taulukko 2).

Verovuoden 2014 ennakot Verovuoden 2013 ennakot Erotus
3,42 mrd. 4,10 mrd. -0,68 mrd.   (-17 %)

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 1.4.2014.

Maaliskuun toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain. Verohallinnon toimialatiedot perustuvat yritysten itsensä Verohallinnolle ilmoittamiin tietoihin. Verohallinto ei Tilastokeskuksen tapaan tarkista tietoja säännöllisesti, koska toimialatiedolla ei ole vaikutusta itse verotusprosesseihin.

Arvonlisävero

Maaliskuun arvonlisäverokertymä 1 238 miljoonaa jäi niukasti viime maaliskuuta pienemmäksi (-0,7 %), mikä olikin odotettavissa kotimaisen kulutuksen sekä viennin matalapaineesta juontuen. Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksurytmistä johtuen maaliskuun 2014 alv-kertymä oli ensimmäinen, jossa vuodentakainen vertailukuukausi on alv-kantojen suhteen tasavertainen kuluvan vuoden kanssa. Vuoden 2013 alun alv-kantojen korotukset näkyivät ensimmäisen kerran täysimittaisesti juuri maaliskuun 2013 verokertymissä.

Sekä arvonlisäveron bruttokertymä (+3,9 %) että palautukset (+9,8 %) kasvoivat, palautukset tosin voimakkaammin painaen nettokertymän muutosprosentin hieman miinuksen puolelle. Yleensä bruttokertymien ja palautusten kasvu kertoo taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisestä, mutta aina tämä johtopäätös ei ole oikea, sillä kalenterikuukauden alv-kertymissä ja palautuksissa on yleisesti mukana kahden eri kohdekauden arvonlisäveroa. Usein, jos yritykselle jää tilitettävää arvonlisäveroa, yritys antaa kausiveroilmoituksen (esim. tammikuulta 2014) eräpäivään mennessä eli kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä mennessä (tässä tapauksessa 12. päivä maaliskuuta mennessä). Jos sen sijaan yrityksellä on enemmän vähennettävää kuin suoritettavaa arvonlisäveroa, ilmoitus annetaan usein jo kohdekuukautta seuraavana kuukautena, jotta alv-palautus saataisiin käyttöön mahdollisimman pian. Tästä johtuen kalenterikuukauden bruttokertymät ja palautukset eivät mene yksi yhteen kyseisessä kuussa olevan eräpäivän kohdekuukauden suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron kanssa. Esimerkiksi maaliskuussa saatujen kausiveroilmoitustietojen mukaan sekä suoritettavan että vähennettävän arvonlisäveron määrä olivat kohdekaudella tammikuussa 2014 pienempiä kuin tammikuussa 2013, mikä kertoo taloudellisen toimeliaisuuden vähenemisestä tämän kuukauden kohdalla. Siten maaliskuun 2014 alv-bruttokertymää ja palautuksia onkin ollut nostamassa helmikuun kohdekaudelta ilmoitettujen arvonlisäverojen vuodentakaista suurempi määrä. Koska vastaavanlaisia vaihteluita esiintyy, yksittäisen kuukauden luvuille ei kannata antaa liian suurta painoarvoa.

Arvonlisäveron toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisista linkeistä: Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain ja Arvonlisäveron palautukset toimialoittain.

Muut verot

Varainsiirtoveron iso kertymän nousu (+109 %) selittyy kertaluonteisella maaliskuuhun ajoittuneella suurella yrityskaupalla. Perintö- ja lahjaverokertymän lasku johtuu puolestaan käsiteltyjen tapausten lukumäärän laskusta, sillä viime vuonna Verohallinto purki urakalla aiemmin syntyneitä jonoja.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti maaliskuussa veronsaajille yhteensä 4 370 miljoonaa. Summa poikkeaa hieman maa-liskuun nettokertymistä, koska tilityksissä kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.2.) ja päättyy kuluvan kuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.3.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut-sivuilta.

 

Koko maa

Valtio

Kunnat

Seurakunnat

Kela

Tammikuu

4 338,1

2 092,5

1 838,0

101,0

306,5

Helmikuu

5 141,3

2 614,9

2 074,0

110,7

341,7

Maaliskuu

4 369,8

2 331,5

1 648,7

87,1

302,4

Kumulatiivinen

13 849,2

7 039,0

5 560,7

298,8

950,7

Taulukko 3: Verohallinnon tammi-maaliskuussa veronsaajille tilittämät verot. Luvut miljoonia euroja.

Nettokertymäraportti 3/2014

Maaliskuun verokertymät
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014
Verokertymien aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2014