Verotulojen kehitys kesäkuussa 2013

Kesäkuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 4 321 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 370 miljoonaa (+9,4 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromuutokset olivat:

  • arvonlisävero +259 milj. € (+29 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätys +158 milj. € (+7,5 %)
  • yhteisöjen ennakkovero +34 milj. € (+12 %)
  • lähdevero -93 milj. € (-83 %)
  • osingon ennakonpidätys -24 milj. € (-78 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä nousi kesäkuussa 165 miljoonaa (+7,3 %) ennakonpidätysten roiman kasvun (+7,5 %) siivittämänä. Pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset kasvoivat aiempien kuukausien tapaan eniten. Isoja kasvuprosentteja nähtiin myös muun muassa julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä rakentamisen toimittamissa ennakonpidätyksissä. Myös teollisuuden ennakonpidätykset olivat toukokuun tapaan plussalla viime vuoteen verrattuna (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain).

Kaikkiaan 2013 ensimmäisen puoliskon aikana henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi 418 miljoonaa (+2,9 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveron nettokertymä kasvoi vuodentakaisesta 35 miljoonaa (+12 %) lähinnä ennakkoverojen kasvun myötä (kts. Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain). Kesäkuun lopussa yhteisöjen verovuotta 2013 koskevien maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä oli vajaa 4,1 miljardia, joka oli n. 4 % korkeampi kuin se oli vuotta aikaisemmin verovuoden 2012 ennakoiden kohdalla.

Tammi-kesäkuussa ennakkoverojen nettokertymä on noussut peräti 174 miljoonaa (+11 %) vuodentakaisesta. Maksuunpantujen ennakoiden nousua suurempi syy on ollut edelliseen verovuoteen liittyvien ennakkoverojen palautusten pieneneminen (-30 %).

Kokonaisuudessaan yhteisöjen tuloveroa on kertynyt tammi-kesäkuussa 77 miljoonaa (+3,1 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron nettokertymä kohosi peräti 259 miljoonaa (+29 %) bruttokertymän kasvun (+7,5 %) ja palautusten pienenemisen (-13 %) seurauksena. Yhtä isoa bruttokertymän kasvua ei ole nähty reiluun vuoteen. Alkuvuoden nihkeään kehitykseen peilattuna kesäkuun bruttokertymälukuja voi pitää yllättävän suurina varsinkin, kun kaupan liikevaihto laski Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 1,3 %. Kesäkuun verokertymissä kaupan tilittämä arvonlisävero sen sijaan nousi selvästi niin kuin nousivat myös sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan tilittämät arvonlisäverot (kts. Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain).

Arvonlisäveron palautukset jatkoivat elokuusta 2012 alkaneella lasku-uralla. Teollisuuden lisäksi myös kaupan saamat alv-palautukset sukelsivat (kts. Arvonlisäveron palautukset toimialoittain).

Tammi-kesäkuussa arvonlisäveron nettokertymä kasvoi 549 miljoonaa (+8,8 %) viime vuoden vastaa-vaan ajankohtaan verrattuna, josta reilut 60 % selittyi nimenomaan palautusten pienenemisellä.

Muut verot

Keväällä maksetuista osingoista toimitetut ennakonpidätykset ja lähdevero kertyivät tänä vuonna suurimmaksi osaksi jo toukokuussa. Kesäkuussa molempien kertymät jäivät viime vuotta alhaisemmiksi. Tammi-kesäkuussa osinkojen ennakonpidätykset ylsivät kutakuinkin viime vuoden vastaavan ajankohdan lukemiin. Ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeverokertymä jäi sen sijaan huomattavasti matalammalle tasolle.

Nettokertymäraportti 6/2013:

Kesäkuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta
Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013