Verotulojen kehitys joulukuussa 2013

Joulukuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 2 278 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 154 miljoonaa (+7,2 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • arvonlisävero +127 milj. € (+11 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset +109 milj. € (+5,3 %)
  • yhteisöjen ennakkovero +84 milj. € (+22 %)

  • henkilöasiakkaiden ennakonpalautukset/jäännösverot -91 milj. € (-4,9 %)
  • yhteisöjen ennakon täydennysmaksu -49 milj. € (-71,3 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä kasvoi joulukuussa 44 miljoonaa (+10,3 %) vuotta aiemmasta. Ennakonpidätysten määrä lisääntyi 109 miljoonalla (5,3 %). Ennakonpidätysten kuukauden kasvuprosentti vastaa vuoden kumulatiivisen muutosprosentin tasoa (4,8 %). Myös henkilöasiakkaiden ennakonpalautusten ja jäännösverojen nettokertymän lähes 5 prosentin vähennys on odotusten mukainen

Ennakonpidätyksissä suuri nousu oli kuluneen vuoden muiden kuukausien tavoin pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamissa ennakonpidätyksissä (+11 %), joissa näkyvät eläkkeiden (pl. yksilölliset eläkevakuutukset), työttömyysturvan sekä muiden sosiaalietuuksien määrän muutokset. Myös teollisuuden ennakonpidätykset laskivat aiempien kuukausien tapaan (-1,2 %). Kaupan ja rakentamisen toimialojen ennakonpidätykset kasvoivat joulukuussa kuten kumulatiivisesti koko vuoden ajan (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain).

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveron nettokertymän noin 11 prosentin lisäys jatkoi kuluneen vuoden kasvutrendiä (13,4 %).  Yhteisöjen tulovero nousi 17 miljoonaa edellisvuodesta. Ennakon täydennysmaksuja kertyi joulukuussa 49 miljoonaa vähemmän (-71,3 %) kuin viime vuonna, ja ennakkoveroja 84 miljoonaa  enemmän (+22 %). Yhteisöveron eri veronmaksulajien suuretkin kuukausittaiset heilahtelut ovat niiden luonteesta johtuen tavallisia.

Toimialoittain tarkasteltuna joulukuussa kertyneet yhteisöjen ennakkoverot mukailevat kuluneen vuoden tasoa (kts. Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain). Vuoden kumulatiivisten ennakkoverojen perusteella etenkin teollisuuden, rahoituksen, rakentamisen sekä Informaatio ja viestintätoimialoilla on tapahtunut piristymistä.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron nettokertymä nousi joulukuussa runsaat 127 miljoonaa (11 %) edellisestä vuodesta. Kuukauden kasvuprosentti selittyy palautuksien vähenemisellä, sillä joulukuun bruttokertymien kasvu oli 6 prosenttia. Koko vuoden kumulatiivinen kasvu edellisvuodesta on 7,9 %.   

Arvonlisäveropalautusten vähentyminen kohdistui euromääräisesti eniten teollisuuden toimialalle, mutta myös esim. kiinteistöalan, informaatio- ja viestintäalan sekä muun palvelutoiminnan palautukset vähenivät joulukuussa (kts. Arvonlisäveron palautukset toimialoittain).

Arvonlisäveron bruttokertymässä eniten kasvua oli kaupan, rakentamisen sekä sähkö- ja lämpöliiketoimintaan liittyvillä toimialoilla. Rakennussektorin bruttokertymät ovat olleet syyskuusta lähtien viime vuotta positiivisemmat. Tukku- ja vähittäiskaupan bruttokertymien vuoden kumulatiivinen kasvu on lähes samaa tasoa vuoden alussa toteutetun arvonlisäverokannan korotuksen kanssa. Teollisuuden bruttokertymät laskivat myös joulukuussa, kuten vuoden 2013 jokaisena kuukautena (kts. Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain).

Nettokertymäraportti 12/2013

Joulukuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta

Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013

Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2013 vertailu