Verotulojen kehitys huhtikuussa 2013

Huhtikuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 4 938 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 416 miljoonaa (+9,2 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromuutokset olivat:

  • pankkivero +123 milj. €
  • arvonlisävero +110 milj. € (+13 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätys +90 milj. € (+4,1 %)
  • yhteisöjen ennakkovero +39 milj. € (+14 %)
  • perintö- ja lahjavero +23 milj. € (+59 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä kasvoi huhtikuussa 117 miljoonaa (+4,9 %) vuodentakai-seen verrattuna. Pääosa tuloveron kasvusta selittyy nimenomaan ennakonpidätysten kasvulla. Työttömyyden lisääntymisestä huolimatta vuoden alusta voimaan astuneet veroperustemuutokset (mm. Yle-vero) kannattelevat ennakonpidätysten kasvua. Lisäksi päätoimialoista eniten ovat kasvaneet pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset, joiden painoarvo kaikista ennakonpidätyksistä on lähes neljännes. Toista ääripäätä ovat alkuvuonna edustaneet teollisuuden toimittamat ennakonpidätykset. Huhtikuussa teollisuus pääsi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuitenkin hivenen plussan puolelle (ks. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain).

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveron nettokertymä kasvoi prosentuaalisesti saman verran kuin henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä (+4,9 %). Euromääräisesti nousua oli 44 miljoonaa.

Yhteisöjen tuloveroa kertyy perinteisesti eniten juuri huhtikuussa, koska suuri osa yhteisöjen ennakon täydennysmaksuista maksetaan huhtikuun loppuun mennessä. Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan odotettavissa olevan tuloveron määrää, yhteisö voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua. Välttyäkseen yhteisökorolta yhteisön tulee maksaa ennakon täydennysmaksu viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yhteisöistä tilikautena on kalenterivuosi, jonka vuoksi nämä yhteisöt maksavat ennakon täydennysmaksunsa pääsääntöisesti huhtikuun loppuun mennessä.

Ennakon täydennysmaksujen määrässä ei tapahtunut suurta muutosta vuodentakaiseen. Sen sijaan yhteisöjen ennakkoverojen nettokertymä nousi selvästi palautusten pienenemisen seurauksena. Ennakkoverojen bruttokertymä ylsi viime huhtikuun tasolle, mutta toimialakohtaiset vaihtelut olivat suuria (ks. Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain).

Arvonlisävero

Arvonlisäveron nettokertymä nousi peräti 110 miljoonaa (+13 %) vuodentakaisesta, joka johtui palau-tusten määrän reippaasta laskusta. Arvonlisäveron palautuksissa on suurelta osin kyse viennin yhtey-dessä syntyvistä arvonlisäveron palautuksista, joten palautusten pieneneminen kielii viennin haasteista. Vuoden ensimmäisen 4 kuukauden jälkeen arvonlisäveroa on palautettu reilut 200 miljoonaa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Kuukausi- ja toimialakohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä, mutta eritoten teollisuuden saamat arvonlisäveron palautukset ovat olleet laskusuunnassa (ks. Arvonlisäveron palautukset toimialoittain).

Arvonlisäveron bruttokertymässä ei korkeammasta veroprosentista huolimatta tapahtunut muutosta viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Autokaupan ja nyt myös vähittäiskaupan takkuamisen seurauksena kaupan tilittämä arvonlisävero itse asiassa laski huhtikuussa. Myös teollisuuden ja rakentamisen alv-tilitykset ovat viime kuukausien aikana olleet selvällä lasku-uralla (ks. Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain).

Muut verot

Vuoden alussa astui voimaan väliaikaiseksi (2013-2015) säädetty, talletuspankeilta perittävä pankkive-ro. Ensimmäisen vuoden eräpäivään (30.4.) mennessä pankkiveroa kertyi yhteensä 123 miljoonaa.

Muiden verolajien merkittävin muutos oli edellisten kuukausien tapaan perintö- ja lahjaveron huomattava nettokertymän kasvu.


Nettokertymäraportti 4/2013
Huhtikuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta
Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013