Verotulojen kehitys huhtikuussa 2014

Huhtikuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 869 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 69 miljoonaa (-1,4 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • osingon ennakonpidätys +37 milj. € (+111 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset +35 milj. € (+1,5 %)
     
  • yhteisöjen ennakon täydennysmaksu -90 milj. € (-14 %)
  • yhteisöjen ennakkovero -74 milj. € (-24 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi huhtikuussa yhteensä 2 520 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 28 miljoonaa (+1,1 %). Ennakonpidätysten määrä kasvoi 35 miljoonaa (+1,5 %), eli kasvuvauhti on selvästi hidastunut vuoden alun lukemista.

Ennakonpidätysten kasvua pitävät pinnalla pakollisesta sosiaalivakuutuksesta, eli eläkkeistä, työttömyysturvasta sekä muista sosiaalietuuksista, toimitettavat ennakonpidätykset, joiden osuus kaikista ennakonpidätyksistä on noin neljännes. Ne kasvoivat huhtikuussa 8,0 prosenttia, kun taas ennakonpidätykset palkoista jäivät hieman vuodentakaista pienemmiksi (-0,5 %) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä). Tämä on seurausta palkkasumman kehityksestä. Verohallinnon huhtikuussa saamien kausiveroilmoitusten mukaan maaliskuun palkkasumma jäi pienemmäksi kuin vuosi sitten (kts. taulukko 1). Palkkasummaa painaa ja sen kasvua hidastaa työttömyyden lisääntyminen, TEM:n mukaan maaliskuun lopussa oli 28 700 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten, sekä palkkojen pienet yleiskorotukset.

  2014 ansiotulot 2013 ansiotulot Muutos
Tammikuu 9,43 mrd. 9,13 mrd. 3,3 %
Helmikuu 9,37 mrd. 9,23 mrd. 1,5 %
Maaliskuu 9,50 mrd. 9,50 mrd. 0,1 %
Kumulatiivinen 28,30 mrd. 27,86 mrd. 1,6 %
--------------------------------- 2014 palkkasumma 2013 palkkasumma Muutos
Tammikuu 6,24 mrd. 6,13 mrd. 1,8 %
Helmikuu 6,27 mrd. 6,24 mrd. 0,5 %
Maaliskuu 6,37 mrd. 6,48 mrd. - 1,7 %
Kumulatiivinen 18,88 mrd. 18,85 mrd. 0,2 %

Taulukko 1: Helmi-huhtikuun kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 2.5.2014.

Henkilöasiakkaiden ennakkoveroja kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 500 miljoonaa eli vain saman verran kuin vuotta aiemmin. Henkilöasiakkaat maksavat ennakkoveroja muun muassa elinkeinotoiminnan ja maa- ja metsätalouden tuloista sekä osasta pääomatuloja. Vuonna 2012 ennakkoverokertymä kasvoi 5,5 prosenttia ja vuonna 2013 7,8 prosenttia, eli tämän vuoden alussa nähty ennakkoverojen nollakasvu on sekin hidastamassa henkilöasiakkaiden tuloverokertymän kasvua.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi huhtikuussa 774 miljoonaa, joka oli 167 miljoonaa (-18 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakkoverokertymä laski 74 miljoonaa (-24 %), joka on aivan hyvin sopusoinnussa ennakkoverojen maksuunpanojen kanssa, (kts. taulukko 2). Huhtikuun toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain Verohallinnon toimialatiedot perustuvat yritysten itsensä Verohallinnolle ilmoittamiin tietoihin. Verohallinto ei Tilastokeskuksen tapaan tarkista tietoja säännöllisesti.

Verovuoden 2014 ennakot Verovuoden 2013 ennakot Erotus
3,41 mrd. 4,06 mrd. -0,65 mrd.   (-16 %)

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 5.5.2014.

Ennakkoverojakin suurempi osa yhteisöverokertymän laskusta selittyy kuitenkin verovuoteen 2013 liittyvillä ennakon täydennysmaksuilla. Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan odotettavissa olevan tuloveron määrää, yhteisö voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua. Välttyäkseen yhteisökorolta yhteisön tulee maksaa ennakon täydennysmaksu viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yhteisöistä tilikautena on kalenterivuosi, jonka vuoksi nämä yhteisöt maksavat ennakon täydennysmaksunsa pääsääntöisesti huhtikuun loppuun mennessä.

Ennakon täydennysmaksuja kertyi huhtikuussa kaikkiaan 540 miljoonaa, jossa oli laskua vuodentakai-seen 90 miljoonaa (-14 %). Suuret vuosivaihtelut ovat täydennysmaksuilla kuitenkin hyvin tyypillisiä. Yhteensä verovuoden 2013 ennakon täydennysmaksuja on kertynyt tähän mennessä 823 miljoonaa, joka on selvästi viime vuotta vähemmän. On kuitenkin huomattava, että verovuoden 2013 ennakkoveroja kertyi huomattavasti vuotta aiempaa enemmän, mikä selittää täydennysmaksujen jäämistä viime vuoden tasosta. Verovuoden 2013 ennakkoverojen määrä todennäköisesti laskee vielä jonkin verran mahdollisten palautushakemusten takia. Samoin muuttunee myös täydennysmaksujen määrä, mutta toiseen suuntaan eli niiden voi ennakoida kasvavan myöhemmin tehtävien täydennysmaksujen takia. Verovuoden 2013 lopulliset luvut yhteisöveron, jäännösveron ja palautusten osalta selviävät vasta verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

  Verovuosi
  2013 2012 2011 2010
Ennakkoverojen nettokertymä 4046,9* 3673,3 3 810,5 3 436,5
Ennakon täydennysmaksujen nettokertymä 823,0* 1 099,7 1 030,4 1 366,1
Maksuunpannut jäännösverot-palautukset ** -98,4 - 32,4 -77,4
Maksuunpantu yhteisövero yhteensä ** 4 674,5 4 808,4 4 725,1

Taulukko 3: Yhteisövero eri verolajeittain, verovuodet 2010-2013. 
*Tilanne 7.5.2014. Jatkossa luvut voivat vielä muuttua. 
**Lopulliset luvut selviävät vasta verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

Arvonlisävero

Huhtikuun arvonlisäverokertymä oli lähestulkoon identtinen viime vuoden huhtikuun kanssa. Arvon-lisäveroa kertyi yhteensä 971 miljoonaa, joka oli niukasti (+1,3 %) enemmän kuin vuosi sitten. Sekä arvonlisäveron bruttokertymä (+0,7 %) että palautukset (+0,1 %) jäivät suurin piirtein viime vuoden tasolle.

Toimialoista teollisuuden ja kaupan saamat alv-palautukset eivät ole enää viimeisen kahden kuukauden aikana laskeneet, mikä saattaisi enteillä viennin ainakin hetkittäistä piristymistä (kts. Arvonlisäveron palautukset toimialoittain). Tullin tammi-maaliskuun ulkomaankauppatilastossa tämä ei kuitenkaan vielä näy ja muutenkin palautusten kuukausivaihtelut ovat yleisesti suuria, joten enemmän tiedetään vasta, jos vastaavanlainen trendi jatkuisi useamman kuukauden ajan. Bruttokertymän osalta yksityistä kulutusta peilaava kaupan tilittämä alv on tammi-huhtikuussa kasvanut maltillisesti (+2,2 %) (kts. Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain). Tammi-helmikuussa bruttokertymää oli tosin nostamassa vielä 2013 kohdekausia korkeampi verokanta.

Verohallinto julkaisee tästä lähtien myös kausiveroilmoitukselta poimittuja sekä niistä johdettuja alv-tietoja: Kausiveroilmoitustiedot: alv. Ansiotulo- ja palkkasummatietojen tavoin myös viimeisten kuukausien alv-tiedot tulevat jonkin verran elämään ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia. Kausiveroilmoituksista näkee mm. suoritettavan veron määrän eri alv-kantoihin jaettuna. Kausiveroilmoitustietojen hyvä puoli on myös alv:n kytkeminen tiettyyn kohdekauteen eli kalenterikuukauteen, kun taas kalenterikuukauden alv-kertymät ja palautukset eivät kuukausitasolla ole aivan yhtä vertailukelpoisia, sillä niissä on yleisesti mukana kahden eri kohdekauden arvonlisäveroa.

Usein, jos yritykselle jää tilitettävää arvonlisäveroa, yritys antaa kausiveroilmoituksen (esim. helmikuulta 2014) eräpäivään mennessä eli kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä mennessä (tässä tapauksessa 12. päivä huhtikuuta mennessä). Jos sen sijaan yrityksellä on enemmän vähennettävää kuin suoritettavaa arvonlisäveroa, ilmoitus annetaan usein jo kohdekuukautta seuraavana kuukautena, jotta alv-palautus saataisiin käyttöön mahdollisimman pian. Tästä johtuen kalenterikuukauden alv-nettokertymä ei mene yksi yhteen kyseisessä kuussa olevan eräpäivän kohdekuukauden suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron erotuksen kanssa.

Muut verot

Pankkiveroa kertyi eräpäivään (30.4.) mennessä 125,3 miljoonaa. Tämän hetken tiedon mukaan pankkiveron yhteismäärän pitäisi olla tänä vuonna kaikkiaan 137,5 miljoonaa eli hieman viime vuotta (133,8 miljoonaa) suurempi.

Suhteellisesti suurin kertymän nousu on tapahtunut osinkojen ennakonpidätyksissä, joita on tammi-huhtikuun aikana kertynyt yli kolme kertaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Selityksenä on vuoden alussa voimaan astunut ennakkoperintäasetuksen muutos, jonka mukaan myös listaamattomien yritysten on toimitettava ennakonpidätys henkilöasiakkaille maksamistaan osingoista. Tammi-huhtikuussa 60 % osinkojen ennakonpidätyksistä on toimitettu listaamattomien yritysten toimesta (kts. taulukko 4). Pääosa pörssiyhtiöiden osinkojen ennakonpidätyksistä maksetaan toukokuun aikana.

osinkojen ennakonpidätykset
Taulukko 4: Osinkojen ennakonpidätykset tammi-huhtikuussa 2013 ja 2014.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti huhtikuussa veronsaajille yhteensä 4 308 miljoonaa (kts. taulukko 4). Summa poikkeaa huhtikuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.3.) ja päättyy kuluvan kuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.4.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.

  Koko maa Valtio Kunnat Seurakunnat Kela
Tammikuu 4 338,1 2 092,5 1 838,0 101.0 306,5
Helmikuu 5 141,3 2 614,9 2 074,0 110,7 341,7
Maaliskuu 4 369,8 2 331,5 1 648,7 87,1 302,4
Huhtikuu 4 308,2 2 198,3 1 710,8 90,0 309,1
           
Kumulatiivinen 18 157,5 9 237,3 7 171,5 388,9 1 259,9
Muutos 4,1 % 2,6 % 5,8 % 4,5 % 4,2 %

Taulukko 4: Verohallinnon tammi-huhtikuussa veronsaajille tilittämät verot. Luvut miljoonia euroja.

Verohallinnon valtiolle tulouttamien verojen ja valtion budjetin vertailuun voit tutustua täältä
Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2014 vertailu.

Nettokertymäraportti 4/2014

Huhtikuun verokertymät
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014
Verokertymien aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2014 

Kertymättömät verot, verovuodet 2008-2012