Verotulojen kehitys helmikuussa 2013

Helmikuun 2013 nettokertymät kasvoivat vuodentakaisesta 75 miljoonaa euroa (+1,6 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromuutokset olivat:

  • yhteisöjen ennakkovero +54 milj. € (+21 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätys +49 milj. € (+2,4 %)
  • arvonlisävero +32 milj. € (+2,7 %)
  • henkilöasiakkaiden jäännösvero +27 milj. € (+8,9 %)
  • perintö- ja lahjavero +20 milj. € (+60 %)*

  • yhteisöjen jäännösvero -73 milj. € (-77 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakon täydennysmaksu -39 milj. € (-35 %)
  • varainsiirtovero -15 milj. € (-24 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä nousi helmikuussa 2,4 % vuodentakaisesta. Helmikuussa maksetuissa ennakonpidätyksissä näkyvät ensimmäisen kerran vuoden alusta voimaan astuneet veroperustemuutokset, joista euromääräisesti merkittävin on Yle-veron käyttöönotto. Lisätietoa veroperusteissa tapahtuneista muutoksista löytyy nettokertymäraportin lukuohjeesta.

Helmikuun ennakonpidätysten kasvuprosenttia pienentävät vertailukuukautena toimivan helmikuun 2012 poikkeuksellisen suuri ennakonpidätyskertymä, joka johtui raamisopimuksen piiriin kuuluville palkansaajille maksetuista 150 euron kertakorvauksista, sekä työttömyyden kasvu. Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan tammikuun lopussa oli 34 200 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Päätoimialoja tarkasteltaessa teollisuuden ennakonpidätysten määrä laski tammikuun tapaan viime vuodesta. Muilla päätoimialoilla päästiin helmikuussa plussan puolelle. Suurimmat ennakonpidätysten kasvuprosentit olivat terveys- ja sosiaalipalveluilla (+5,7 %) sekä julkisella hallinnolla (+4,1 %).

Kaiken kaikkiaan Verohallinnon helmikuussa saamien kausiveroilmoitusten mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot nousivat tammikuussa 2,1 %.

Tammikuun verotuloissa nähty henkilöasiakkaiden ennakon täydennysmaksujen raju pudotus toistui myös helmikuussa. Näissä on pääasiassa kyse verovuoden 2012 pääomatuloina verotettavista luovutusvoitoista. Tammi-helmikuun aikana henkilöasiakkaiden ennakon täydennysmaksuja kertyi yhteensä lähes 200 miljoonaa viime vuotta vähemmän.

Viimeksi valmistuneen verovuoden verotukseen liittyvä henkilöasiakkaiden jäännösverojen toinen eräpäivä ajoittuu helmikuun alkupuolelle. Siten helmikuun 2013 eräpäivän tienoilla on kertynyt verovuoden 2011 jäännösveroja. Jäännösverojen jakautuminen tammi-helmikuun välillä poikkesi hieman viime vuodesta, mutta kumulatiivisesti laskettuna henkilöasiakkaiden jäännösveroja kertyi tammi-helmikuun aikana yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen ennakkoverojen nettokertymä nousi helmikuussa reippaasti (+21 %) viime vuodesta. Syynä tähän oli ennakkoverojen palautusten huomattava väheneminen viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Ennakkoverojen bruttokertymä kasvoi hieman, mikä johtui lähinnä verovuoden 2013 maksuunpantujen ennakoiden edellistä verovuotta korkeammasta helmikuun tasosta.

Yhteisöjen jäännösveroja kertyi selvästi viime vuoden helmikuuta vähemmän. Iso osa yhteisöjen jäännösveroista kertyy vuosittain marraskuussa, jolloin on tilikautensa edelliseen vuodenvaihteeseen päättäneiden yhteisöjen jäännösveron eräpäivä. Muiden kuukausien aikana yhteisöjen jäännösverokertymät ovat tyypillisesti huomattavasti pienempiä. Poikkeuksia esiintyy aika ajoin, joista tuoreimpana esimerkkinä juuri vertailukuukautena toimiva helmikuu 2012, jolloin yhteisöjen jäännösveroja kertyi poikkeuksellisen paljon erityisesti kaupan ja teollisuuden päätoimialoilla.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron nettokertymä kasvoi 2,7 % viime vuoden helmikuusta. Sekä bruttokertymä että palau-tusten määrä nousivat maltillisesti.

Helmikuu on yleensä paras kuukausi arvonlisäveron bruttokertymän osalta, koska helmikuun 12. päi-vään mennessä maksetaan joulukuun myyntien arvonlisävero. Toimialakohtainen vaihtelu helmikuun arvonlisäveron bruttokertymässä oli suurta: sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon maksaman arvonlisäveron määrä nousi peräti 64 milj. (+53 %) ja kaupan maksaman 16 milj. (+2,2 %) vuodentakaisesta. Vastaavasti teollisuuden maksaman arvonlisäveron määrä laski helmikuussa 28 milj. (-8,2 %) ja informaation ja viestinnän 18 milj. (-9,4 %).

Arvonlisäveron palautuksissa tapahtui pienoinen kasvu viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Ennen helmikuuta palautukset olivat kasvaneet vuodentakaisesta viimeksi heinäkuussa 2012. Arvonlisäveron palautusten osalta merkittävimmistä päätoimialoista teollisuuden arvonlisäveron palautukset laskivat 64 milj. (-15 %) ja kaupan nousivat 80 milj. (+77 %). Sama trendi oli nähtävissä jo tammikuun palautus-luvuissa. Arvonlisäveron palautusten kehitys viittaa viennin tilanteeseen, joskin sillä varauksella, että nopeatkin muutokset ovat mahdollisia suurten vientitilausten konkretisoituessa.

Muut verot

Perintö- ja lahjaveroa kertyi helmikuussa selvästi viime vuotta enemmän, joka ainakin osittain johtuu vuoden alusta käyttöönotetulla yli miljoonan euron perintöjen ja lahjojen korkeammalla veroprosentilla.


Nettokertymäraportti 2/2013

Helmikuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta
Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013