Verotulojen kehitys heinäkuussa 2013

Heinäkuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 4 813 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 340 miljoonaa (+7,6 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromuutokset olivat:

  • arvonlisävero +145 milj. € (+13 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset +106 milj. € (+4,2 %)
  • yhteisöjen ennakkovero +37 milj. € (+13 %)
  • perintö- ja lahjavero +20 milj. € (+48 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveron nettokertymä nousi heinäkuussa 117 miljoonaa (+4,4 %) vuotta aiemmasta ennakonpidätysten kasvun myötä. Aiempien kuukausien tavoin eläkkeistä, työttömyysturvasta ja muista sosiaalietuuksista koostuvan pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset nousivat eniten (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain). Tammi-heinäkuussa ne ovat nousseet peräti 11 % vuodentakaisesta. Pakollisen sosiaalivakuutuksen osuus kaikista ennakonpidätyksistä on noin neljännes, mutta osuus tammi-heinäkuun ennakonpidätysten kasvusta yli puolet. Talouden palkkasumma ja niistä toimitettavat ennakonpidätykset ovat siten kasvaneet huomattavasti niukemmin, joka on suoraan seurausta työttömyyden lisääntymisestä.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveron nettokertymä kasvoi 67 miljoonaa (+19 %). Ennakkoverot kasvoivat eniten (+13 %) (kts. Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain), mutta myös ennakon täydennysmaksut (liittyvät verovuosiin 2012 ja 2013) sekä jäännösverot (liittyvät vanhempiin verovuosiin) nousivat vuotta aiemmasta. Elokuun alussa verovuoden 2013 maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä 4,1 miljardia on reilut 4 % korkeampi kuin se oli vuotta aiemmin verovuoden 2012 ennakkoverojen kohdalla.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron nettokertymä kohosi heinäkuussa 145 miljoonaa (+13 %). Arvonlisäveron bruttokertymä nousi kesäkuun tapaan yllättävän paljon (+5,7 %). Jo lähes vuoden kestänyt palautusten pieneneminen jatkui puolestaan edelleen (-3,6 %) (kts. Arvonlisäveron palautukset toimialoittain).

Bruttokertymän noususta yli puolet selittyy kaupan alv-tilitysten kasvulla. Kaupan osuus arvonlisäveron bruttokertymästä on noin kolmannes. Yleensä kaupan tilittämä arvonlisävero ja laajemmin koko arvonlisäveron bruttokertymä myötäilee kahden kuukauden takaisia kaupan myyntilukuja (kts. kuvio 1 alla), mutta kesä-heinäkuussa tähän on tullut poikkeus. Kaupan alv-tilitykset ovat nousseet yli 10 % (kts. Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain), vaikka Tilastokeskus on raportoinut kaupan liikevaihdon supistuneen kohdekausilla huhti-toukokuussa vuodentakaiseen verrattuna. Osa selittyy vuoden alusta nousseella verokannalla, mutta lisäksi ostoista ja investoinneista syntyvän vähennettävän arvonlisäveron määrän on täytynyt laskea, mikä nostaa kaupan alv-tilityksiä pienentyneestä myynnistä huolimatta.

Kuvio 1Kuvio 1.

Palautettavaa arvonlisäveroa syntyy, kun kohdekauden vähennettävät verot ovat suuremmat kuin suoritettavat verot. ALV-palautuksissa on suurimmaksi osaksi kyse viennistä, jossa 0-verokannan myötä ei synny lainkaan suoritettavaa veroa. Alla olevasta kuviosta 2 näkyy hyvin viennin ja alv-palautusten välinen yhteys. Muita tyypillisiä ALV-palautuksiin johtavia tilanteita ovat suuret investoinnit, sesonkikauppaan valmistautuminen sekä kunnille palautettava ALV (esim. kuntien ostaessa terveyspalveluita). Kuntien ALV-palautukset eivät ole yhtä suhdanneherkkiä kuin viennistä ja investoinneista johtuvien, vaan jakautuvat paljon tasaisemmin pitkin vuotta.

Kuvio 2

Kuvio 2.

Muut verot

Pienemmistä verolajeista eniten kasvoi perintö- ja lahjaveron nettokertymä. Tammi-heinäkuussa sitä on kertynyt jo 122 miljoonaa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Kertymättömät tuloverot

Alla olevassa taulukossa näkyy verovuosien 2006-2011 henkilöasiakkaiden ja yhteisöjen tuloveron verojäämien määrät (maksuunpannun tuloveron ja kertyneen veron erotukset). Eri perintätoimenpiteiden ansiosta jäämät pienenevät ajan kuluessa, mutta monien vuosien jälkeenkin kertymättä on jäänyt useita kymmeniä miljoonia per veroryhmä ja verovuosi. Verohallinto alkaa jatkossa julkaista nettokertymäraportin yhteydessä päivitetyn tilanteen myös näistä kertymättömistä veroista.

Taulukko 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokertymäraportti 7/2013:

Heinäkuun verotulotiedot
Kumulatiiviset verotulotiedot vuoden alusta
Verotulojen aikasarjatiedot veroryhmittäin 2009-2013
Verotulojen aikasarjakuvaajat suurimpien veroryhmien osalta 2009-2013