Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys marraskuussa 2014

Marraskuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 934 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 70 miljoonaa (+1,4 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset  +105 milj. € (+4,8 %)
  • kiinteistövero  +39 milj. € (+7,2 %)
  • osingon ennakonpidätys   +14 milj. €
     
  • yhteisöjen ennakkovero  -77 milj. € (-20 %)
  • perintö- ja lahjavero  -12 milj. € (-28 %)
  • arvonlisävero  -10 milj. € (-0,8 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi marraskuussa yhteensä 2 384 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 114 miljoonaa (+5,0 %). Muiden verolajien kuin ennakonpidätysten kertymissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Ennakonpidätysten nousuvauhti on syksyn mittaan kiihtynyt ja marraskuussa niiden määrä lisääntyi viime vuodesta peräti 105 miljoonaa (+4,8 %). Kuuden edellisen kuukauden muutosprosentti ennakonpidätyksissä on nyt 3,3 prosenttia, joka jakaantuu siten, että palkoista toimitettavat ennakonpidätykset ovat kasvaneet 1,9 prosenttia ja pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset 7,8 prosenttia (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain). Pakollisen sosiaalivakuutuksen ennakonpidätykset ovat kasvaneet hyvin tasaisesti, kun taas palkkasumman ja niistä toimitettavien ennakonpidätysten kasvuvauhti on syksystä lähtien selvästi piristynyt (kts. myös taulukko 1).

Palkkasumman kasvua taustoittaa ainakin työllisyys- ja kasvusopimuksessa tälle vuodelle sovittu 20 euron korotus, joka on useimmilla sopimusaloilla ajoittunut vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen mukaan työttömyyden muutosvauhti on tämän vuoden aikana kääntynyt pieneen laskuun: lokakuussa työttömiä työnhakijoita oli n. 30 tuhatta viime vuotta enemmän, kun tammikuussa vastaava luku oli n. 35 tuhatta.

Taulukko1_Verotulojen kehitys marraskuussa 2014

Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 30.11.2014.

Palkkasumman kasvu on ollut näkyvissä myös asiakkaiden syys-marraskuussa tekemissä verokorttimuutoksissa. Kaikkiaan niitä on tehty viimeisen kolmen kuukauden aikana lähes 380 tuhatta kappaletta. Kokonaisvaikutuksena verokorttilaskennassa käytetty arvio koko vuoden palkkasummasta on noussut reilut 200 miljoonaa, joka on nostanut hieman myös palkkatyössä olevien keskimääräistä pidätysprosenttia myötävaikuttaen siten myös ennakonpidätysten kasvuun.

Analyysinäkökulmasta Verohallinnolla ei ole aikaisempaa kokemusta siitä kuinka hyvin verokorttilaskennan tuloarviot tulevat pitämään kutinsa, mutta ennakonpalautusten vuosittaiset suuret määrät viittaavat verokorttien tuloarvioiden olevan kokonaistasolla yleisesti jonkin verran yläkanttiin. Todennäköistä on, että tuloarvioiden osumatarkkuuksissa eri vuosien välillä on jonkin verran eroja, mutta tämän tarkempaa arviota asiasta ei ole tässä vaiheessa esittää.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi marraskuussa 449 miljoonaa, joka oli 76 miljoonaa (-14 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakkoverokertymä laski 77 miljoonaa (-20 %) eli enemmän kuin edellisinä kuukausina. Tämä oli seurausta sekä verovuoden 2014 ennakkoverojen maksuunpanojen pienestä laskusta (marraskuussa -80 miljoonaa) että vuodentakaisista verovuoden 2013 ennakoiden hieman pienemmistä maksuunpanojen korotuksista.

Verokannan laskusta johtuen yhteisöveron iso kuva pidemmältä ajanjaksolta on hyvin samankaltainen ja tämän vuoden kumulatiivinen kertymä on marraskuun jälkeen 594 miljoonaa (-13 %) pienempi kuin vuosi sitten. Lasku on lähellä verovuoden 2014 ennakkoverojen ja vuodentakaisten verovuoden 2013 ennakkoverojen maksuunpantujen määrien erotusta (-16 %) (kts. taulukko 2).

Taulukko2_Verotulojen kehitys marraskuussa 2014

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 1.12.2014.

Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain.

Verovuoden 2013 verotuksessa päädyttiin yhteisöveron osalta lukemaan 4,64 miljardia, josta maksuunpantujen ennakkoverojen määrä jäi osuvimmillaankin (4,23 mrd. marraskuussa 2013) 400 miljoonaa vajaaksi. Ennakkoverot ovatkin kokonaistasolta tarkasteltuna lähes poikkeuksetta liian alhaiset suhteessa yhteisöveron tulevaan kokonaismäärään, mutta sitä kuinka paljon, ei pysty luotettavasti vielä arvioimaan. Vasta 2015 huhtikuun lopussa maksettavat, tilikautensa vuodenvaihteeseen päättävien yhteisöjen ennakon täydennysmaksut antavat paremman kuvan.

Arvonlisävero

Marraskuussa kertyi arvonlisäveroa yhteensä 1 176 miljoonaa, joka oli 10 miljoonaa (-0,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Alv-bruttokertymä nousi vuodentakaisesta lukemasta (+1,0 %), mutta palautusten kasvu (+3,4 %) sai kuukauden nettokertymän painumaan viime vuotta pienemmäksi. Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:

Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain

Pidemmän aikavälin trendi on vain hieman positiivisempi. Maaliskuusta, josta lähtien myös vertailukuukauden alv-kannat ovat olleet yhdenmukaisia kuluvan vuoden kanssa, arvonlisäveroa on kertynyt tasatahtiin (-0,0 %) viime vuoden kanssa. Myös tammi-syyskuun kohdekausien kausiveroilmoituksissa on ilmoitetun arvonlisäveron määrä lähellä nollakasvua (+0,8 %) (kts. Kausiveroilmoitustiedot: alv). Sekä suoritettavan arvonlisäveron (-1,5 %) että vähennettävän arvonlisäveron summat (-1,9 %) ovat tänä vuonna laskeneet, mikä indikoi suoraan talousaktiviteetin määrää. Huolestuttavasti suoritettavan arvonlisäveron sisällä eniten ovat laskeneet kotimaan myynneistä kertyneet suoritukset (-2,3 %).

Ilmoitustiedot ja toteutuneet kertymät eivät mene aivan yksi yhteen, sillä yhden kalenterikuukauden aikana ilmoitetaan ja maksetaan yleisesti kahden eri kohdekuukauden arvonlisäveroa. Kaikkea ilmoitettua arvonlisäveroa ei myöskään makseta ajoissa, vaan se kertyy myöhemmin perintätoimenpiteiden kautta tai sitten jää kokonaan kertymättä. Lisäksi ansiotulo- ja palkkasummatietojen tavoin myös viimeisten kuukausien alv-ilmoitustiedot tulevat jonkin verran elämään ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia.

Muut verot

Kiinteistöveron toinen eräpäivä ajoittui marraskuulle, minkä johdosta kiinteistöveroa kertyi 578 miljoonaa. Tämä oli 39 miljoonaa (+7,2 %) viime marraskuuta enemmän. Kumulatiivisesti kiinteistöveroa on kertynyt tammi-marraskuussa 1 484 miljoonaa, joka on 150 miljoonaa (+11 %) vuodentakaista enemmän. Kasvu on lähellä verovuoden 2014 kiinteistöveron maksuunpanon kasvua (+12 %).

Osinkojen ennakonpidätyksiä kertyi marraskuussa 15 miljoonaa. Koko summa toimitettiin listaamattomien yritysten toimesta. Tammi-marraskuussa niitä on kertynyt yhteensä n. 200 miljoonaa ja pörssiyhtiöiden osinkojen ennakonpidätyksiä n. 280 miljoonaa.

Perintö- ja lahjaveroa kertyi marraskuussa 31 miljoonaa, joka oli 12 miljoonaa (-28 %) vuodentakaista vähemmän. Kaikkiaan perintö- ja lahjaverokertymä tulee jäämään tänä vuonna n. 150 miljoonaa viime vuotta pienemmäksi.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti marraskuussa veronsaajille yhteensä 3 360 miljoonaa (kts. taulukko 3). Summa poikkeaa marraskuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.10.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.11.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.

Muiden kuin valtion kuukausitilitysten kertymisjakso muuttui joidenkin verolajien osalta 2013 syksyllä, minkä johdosta kumulatiivinen muutosprosentti ei ole niiden osalta vertailukelpoinen. Esimerkiksi pääosa verovuoden 2012 yhteisöveron palautuksista vähennettiin 2013 joulukuun tilityksistä, kun ne olisi aiempien kertymisjaksosäännösten perusteella vähennetty seuraavan tammikuun (tässä tapauksessa 2014 tammikuun) tilityksistä. Siten esitetyt muutosprosentit muiden kuin valtion osalta ovat liian optimistiset.

Taulukko3_Verotulojen kehitys marraskuussa 2014

Taulukko 3: Verohallinnon tammi-marraskuussa veronsaajille tilittämät verot.

Verohallinnon valtiolle tulouttamien verojen ja valtion budjetin vertailuun voit tutustua täältä:
Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2014 vertailu.
 

Nettokertymäraportti 11/2014

Marraskuun verokertymät 
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta 
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014 
Kertymättömät verot, verovuodet 2008-2012