Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys toukokuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-toukokuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 28 506 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-toukokuussa 3 498 miljoonaa euroa (viime vuonna Tulli keräsi 3 753 miljoonaa euroa). Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.
 

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 13 860 miljoonaa, joka oli 291 miljoonaa (-2,1 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 11 884 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-toukokuusta 181 miljoonaa (-1,5%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-toukokuussa.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-toukokuussa yhteensä 3 142 miljoonaa, joka on 814 miljoonaa (34,9 %) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla.

Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (+736 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa). Tähän mennessä kertyneiden verojen määrästä ei kuitenkaan voida vielä päätellä koko verovuoden lopullista yhteisöverotuottoa. Marraskuun alussa verotuksen valmistuttua asiakkaille määrätyt verot, maksetut ennakot, palautukset sekä jäännösverot ovat julkisia tietoja.

Yhteisöt voivat maksaa ennakon täydennysmaksua, jos tilikauden aikana maksetut ennakkoverot eivät riitä kattamaan odotettavissa olevaa veroa. Ennakon täydennysmaksua voi maksaa korottomana veroilmoituksen viimeiseen antopäivään saakka (korko tällä hetkellä 2 %). Liikaa maksetuille ennakkoveroille ja ennakon täydennysmaksuille Verohallinto maksaa hyvityskorkoa (hyvityskorko on tällä hetkellä 0,5 %).

Yhteisöjen verotus valmistuu lokakuun lopussa ja silloin myös määrätään lopullinen vero. Yhteisö maksaa jäännösveroa, jos ennakkoverot ja ennakon täydennysmaksut eivät riitä kattamaan määrättyä veroa. Jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivä. Vuoden vaihteessa päättyvän tilikauden jäännösverojen eräpäivä on 25.11. Yhteisölle maksetaan ennakonpalautusta, jos ennakkoverot ja ennakon täydennysmaksu ylittävät määrätyn veron. Vuoden vaihteessa päättyvien tilikausien ennakonpalautukset maksetaan joulukuun alussa.


Verovuodelle 2017 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli toukokuun alussa noin 4,19 miljardia. Se on lähes 400 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava kertymä verovuodelle 2016 vuosi sitten (toukokuussa 2016).

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-toukokuussa yhteensä 6 011 miljoonaa, joka oli 18 miljoonaa (-0,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien. Merkittävin valmistevero on nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Tulli keräsi sitä vuonna 2016 3,1 mrd euroa. Alkoholijuomaveroa kerättiin noin 1,4 miljardia. Sähkön valmisteveroa kertyi vajaat 1,5 mrd ja tupakkaveroa 975 miljoonaa. Tupakkavero maksetaan hankintahetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Alalle on tyypillistä, että ennen veron korotusta tupakkaa hankitaan varastoon ja tästä johtuen verokertymässä on vuosittain suuria vaihteluita. Tänä vuonna tammikuulle kohdistui suuri tupakkaveron maksuerä.

Viime vuonna tammi-toukokuussa Tulli keräsi valmisteveroja 3 287 miljoonaa euroa.

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-toukokuussa 438 miljoonaa (-36,7%). Helmikuussa maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut putosivat vuoden takaisesta 44 prosenttia. Tämä johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Tammi-toukokuussa autoveroa on kerätty 413 miljoonaa. Viime vuonna vastaavana aikana Tulli keräsi autoveroa 427 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverokertymän kasvua selittää viime vuonna kertyneiden työjonojen purkautuminen.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-toukokuussa veronsaajille yhteensä 28 480 miljoonaa, josta valtion osuus oli 59,6 %, kuntien 34,5 %, seurakuntien 1,4 % ja Kansaneläkelaitoksen 4,5 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 


Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).

  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.