Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys tammikuussa 2018

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinto keräsi tammikuussa 2018 veroja yhteensä 6 911 miljoonaa euroa. Tammikuun verokertymän kasvu oli poikkeuksellisen voimakasta (+18,5%). Syynä ovat pääasiassa verotusmenettelyissä tapahtuneet muutokset, jotka ovat vaikuttaneet verojen maksamisen ajoittumiseen eri kuukaudelle kuin aikaisemmin.

Verohallinnon 2018 verokertymissä ei näy muiden viranomaisten keräämät verot. Merkittävimmät tilaston ulkopuoliset verot ovat Tullin keräämä maahantuonnin alv ja Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2016 Trafi keräsi sitä 1 083 miljoonaa euroa. Tulli keräsi viime vuonna maahantuonnin arvonlisäveroa 2 691 miljoonaa euroa.

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2018

 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 3 094 miljoonaa, joka oli 224 miljoonaa (+7,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 2 452 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 51 miljoonaa (+2,1%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammikuulta 2018.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammikuussa yhteensä 1 028 miljoonaa, joka on 619 miljoonaa (152%) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että verotusmenettely on muuttunut. Aikaisemmin yrityksellä oli tilikauden päättymisestä neljä kuukautta aikaa maksaa korottomasti ennakon täydennysmaksuja. Tämä menettely on nyt muuttunut niin, että yritys voi maksaa kuukauden tilikauden päättymisestä korotonta lisäennakkoa. Lisäennakkoa on haettava OmaVerossa. Tammikuussa maksetut lisäennakkot olisi aikaisemmin käytössä olleen menettelyn mukaan maksettu huhtikuussa.

Verovuodelle 2018 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli tammikuun 2018 alussa noin 4,6 miljardia. Se on noin 290 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava summa verovuodelle 2017 vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammikuussa yhteensä 1 236 miljoonaa, joka oli 216 miljoonaa (+21,1%) enemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain). Poikkeuksellisen suuri kasvu tammikuussa 2018 selittyy pääasiassa vuotta aiemmin olleella noin 12 prosentin laskulla.

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Valmisteverot

Valmisteveroja kerättiin Verohallinnossa tammikuussa 1 139 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero tammikuussa oli tupakkavero, jota kertyi 579 miljoonaa.

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammikuussa 75 miljoonaa (-46,6%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016 ja vuonna 2017 1,08%).

Verojen tilitykset veronsaajille

Tammikuun tilityksistä valtion osuus oli 60,8%, kuntien 33,6%, seurakuntien 1,5% ja KELAn osuus 4,1%. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 
Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.