Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys marraskuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-marraskuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 62 188 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-marraskuussa 7 412 miljoonaa euroa (viime vuonna Tulli keräsi 7 586 miljoonaa euroa). Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.
 

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 29 675 miljoonaa, joka oli 587 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 26 202 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-marraskuusta 425 miljoonaa (-1,6%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-marraskuussa.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-marraskuussa yhteensä 5 581 miljoonaa, joka on 885 miljoonaa (18,8%) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (+736 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa).

 
Yhteisöjen tuloveron marraskuun kertymä oli 193 miljoonaa (-35,3%) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Joulukuussa maksetut ennakonpalautukset kohdistuivat poikkeuksellisesti marraskuun kertymäjaksolle, mikä nosti ennakonpalautusten määrää marraskuussa ja samalla alensi tuloverokertymää.

Verovuodelle 2017 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli joulukuun alussa noin 4,86 miljardia. Se on noin 690 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava summa verovuodelle 2016 vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-marraskuussa yhteensä 13 565 miljoonaa, joka oli 131 miljoonaa (+1,0%) enemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien. Valmisteveroja kerättiin tammi-marraskuussa 6 515 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero on energiaverot, joita kertyi tammi-marraskuussa 4 199 miljoonaa. Viime vuonna tammi-marraskuussa Tulli keräsi valmisteveroja 6 623 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot Tullin keräämistä veroista löytyvät osoitteesta http://uljas.tulli.fi/.

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-marraskuussa 902 miljoonaa (-42,8%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Tammi-marraskuussa autoveroa on kerätty 898 miljoonaa. Viime vuonna vastaavana aikana Tulli keräsi autoveroa 890 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverokertymän kasvua selittää viime vuonna kertyneiden työjonojen purkautuminen.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-marraskuussa veronsaajille yhteensä 59 808 miljoonaa, josta valtion osuus oli 60,2 %, kuntien 34,4 %, seurakuntien 1,3 % ja Kansaneläkelaitoksen 4,1 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 
Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.