Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys lokakuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-lokakuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 56 880 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-lokakuussa 6 852 miljoonaa euroa (viime vuonna Tulli keräsi 6 985 miljoonaa euroa). Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 27 002 miljoonaa, joka oli 527 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 23 956 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-lokakuusta 414 miljoonaa (-1,7%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-lokakuussa.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-lokakuussa yhteensä 5 227 miljoonaa, joka on 1 078 miljoonaa (26,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (+736 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa). Tähän mennessä kertyneiden verojen määrästä ei kuitenkaan voida vielä päätellä koko verovuoden lopullista yhteisöverotuottoa.

 
Verovuodelle 2017 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli marraskuun alussa noin 4,63 miljardia. Se on noin 490 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava summa verovuodelle 2016 vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-lokakuussa yhteensä 12 270 miljoonaa, joka oli 83 miljoonaa (+0,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien. Valmisteveroja kerättiin tammi-lokakuussa 5 976 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero on energiaverot, joita kertyi tammi-lokakuussa 3 792 miljoonaa. Viime vuonna tammi-lokakuussa Tulli keräsi valmisteveroja 6 101 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot Tullin keräämistä veroista löytyvät osoitteesta http://uljas.tulli.fi.

 

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-lokakuussa 830 miljoonaa (-42,3%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Tammi-lokakuussa autoveroa on kerätty 819 miljoonaa. Viime vuonna vastaavana aikana Tulli keräsi autoveroa 816 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverokertymän kasvua selittää viime vuonna kertyneiden työjonojen purkautuminen.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-lokakuussa veronsaajille yhteensä 56 140 miljoonaa, josta valtion osuus oli 58,3 %, kuntien 36,0 %, seurakuntien 1,4 % ja Kansaneläkelaitoksen 4,3 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

  


Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.