Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys huhtikuussa 2018

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinto keräsi tammi-huhtikuussa 2018 veroja yhteensä 23 800 miljoonaa euroa.

Tammikuun 2018 kohdekaudesta alusta Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero, mutta aikaisempien kohdekausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. Siten Tullille kertyy tänäkin vuonna edelleen arvonlisäveroa ja erityisesti tammi- ja helmikuussa koska Verohallinnolle siirtyneen 1/2018 kohdekauden eräpäivä oli kuukausimenettelyssä olevilla (=suurin osa asiakkaista) maaliskuussa. Jotta arvonlisäverokertymät olisivat vertailukelpoisia, tämän ja viime vuoden kertymiä kannattaa seurata yhteenlaskemalla Verohallinnon ja Tullin luvut.

Kun Tullin viime vuoden ja tämän vuoden tammi-huhtikuussa keräämät arvonlisäverot huomioidaan, on verojen kokonaisnettokertymä kasvanut tammi-huhtikuussa 4,6 prosenttia (1 050 miljoonaa). Maahantuonnin arvonlisäveron lisäksi luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2017 Trafi keräsi sitä 1 169 miljoonaa euroa.

 

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2018

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 11 348 miljoonaa, joka oli 283 miljoonaa (+2,6 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 9 546 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 100 miljoonaa (+1,1 %) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-huhtikuulta 2018.

 

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa yhteensä 2 347 miljoonaa, joka on 461 miljoonaa (+24,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Merkittävin syy kasvulle selittyy sillä, että vuosi sitten iso osa yhteisöjen ennakon täydennysmaksuista maksettiin vasta toukokuun alussa (tilikautensa 31.12.2016 päättäneet yritykset pystyivät maksamaan korottomasti ennakon täydennysmaksuja 4 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, mutta huhtikuun viimeisen päivän ajoituttua sunnuntaille, koroton aika jatkui 2.5.2017 asti). Tänä vuonna ennakon täydennysmaksut korvanneet lisäennakot maksettiin suurimmaksi osaksi jo tammikuun lopussa, koska uusissa säännöksissä lisäennakot pitää maksaa kuukausi tilikauden päättymisen jälkeen, jos haluaa välttää huojennetun viivästyskoron. Toukokuun jälkeen tämän ja viime vuoden luvut ovat edellä kuvatun lisäennakoiden/täydennysmaksujen ajoittumisen suhteen vertailukelpoisia.

 

Verovuodelle 2018 kohdistuvan maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä oli huhtikuun 2018 lopussa noin 4,64 miljardia.
Verovuoden 2017 ennakoissa tänä vuonna tapahtunutta nousua (4,91:stä 5,60 miljardiin) selittää viime vuoden lopulla tapahtunut muutos, jonka seurauksena lisäennakot sisältyvät maksuunpantuihin ennakkoveroihin. Aikaisemmin lisäennakot eivät ole tähän erään sisältyneet.

 

 Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-huhtikuussa yhteensä 5 645 miljoonaa. (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain). Tullin keräämät alv:t huomioiden on nettokertymä kasvanut tammi-huhtikuussa 245 miljoonaa (+4,4%).

Verohallinnon ja Tullin lisäksi arvonlisäveroa kertyy eräistä valtion virastoista. Vuositasolla muut virastot keräävät noin 50 miljoonaa euroa arvonlisäveroa. Muiden virastojen keräämä alv ei ole mukana tässä tilastossa.
Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

 

Valmisteverot

Valmisteveroja kerättiin Verohallinnossa tammi-huhtikuussa 2 743 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero tammi-huhtikuussa olivat energiaverot, joita kertyi 1 650 miljoonaa.

 

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-huhtikuussa 253 miljoonaa (-30,1%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016, vuonna 2017 1,08% ja vuonna 2018 0,86%).

 

 Verojen tilitykset veronsaajille

 

 

Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.