Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys helmikuussa 2018

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinto keräsi tammi-helmikuussa 2018 veroja yhteensä 13 081 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaiseen on 11,6 prosenttia. Erityisen paljon on kasvanut yhteisöverokertymä, jonka kasvua selittää verotusmenettelymuutos, joka kasvatti erityisesti tammikuussa maksettuja veroja.

Verohallinnon tammi-helmikuun 2018 verokertymissä ei näy muiden viranomaisten keräämät verot. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2016 Trafi keräsi sitä 1 083 miljoonaa euroa. 

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2018

 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 6 012 miljoonaa, joka oli 231 miljoonaa (+4,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 4 742 miljoonaa ja niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22 miljoonaa (+0,5%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-helmikuulta 2018.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa yhteensä 1 503 miljoonaa, joka on 715 miljoonaa (+90,8%) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla.

Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että verotusmenettely on muuttunut. Aikaisemmin yrityksellä oli tilikauden päättymisestä neljä kuukautta aikaa maksaa korottomasti ennakon täydennysmaksuja. Tämä menettely on nyt muuttunut niin, että yritys voi maksaa kuukauden tilikauden päättymisestä korotonta lisäennakkoa. Lisäennakkoa on haettava OmaVerossa. Tammikuussa maksetut lisäennakkot olisi aikaisemmin käytössä olleen menettelyn mukaan maksettu huhtikuussa.

Verovuodelle 2018 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli helmikuun 2018 lopussa noin 4,62 miljardia.

Verovuoden 2017 ennakoiden nousua (4,91:stä 5,5 miljardiin) selittää viime vuoden lopulla tapahtunut muutos, jonka seurauksena lisäennakot sisältyvät maksuunpantuihin ennakkoveroihin. Aikaisemmin lisäennakot eivät ole tähän erään sisältyneet.

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-helmikuussa yhteensä 3 016 miljoonaa, joka oli 361 miljoonaa (+13,6%) enemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain). Poikkeuksellisen suuri kasvu tammikuussa 2018 selittyy pääasiassa vuotta aiemmin olleella noin 12 prosentin laskulla.

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Valmisteverot

Valmisteveroja kerättiin Verohallinnossa tammi-helmikuussa 1 651 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero tammi-helmikuussa oli tupakkavero, jota kertyi 582 miljoonaa. Tästä tosin valtaosa kertyi jo tammikuussa.

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-helmikuussa 133 miljoonaa (-38,2%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016, vuonna 2017 1,08% ja vuonna 2018 0,86%).

Verojen tilitykset veronsaajille

Tammikuun tilityksistä valtion osuus oli 62,7%, kuntien 32,6%, seurakuntien 1,4% ja KELAn osuus 3,2%.

Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 

Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.