Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys kesäkuussa 2015

Verohallinnon kesäkuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 677 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 285 miljoonaa (+6,5 %).


Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • arvonlisävero   +177 milj. € (+15 %)
  • yhteisöjen ennakkovero  +33 milj. € (+15 %)
  • varainsiirtovero   +34 milj. € (+46 %)
  • perintö- ja lahjavero   +23 milj. € (+54 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset +19 milj. € (+0,8 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi kesäkuussa yhteensä 2 527 miljoonaa, joka oli 28 miljoonaa (+1,1 %) enemmän kuin vuosi sitten.

Ennakonpidätysten määrä nousi vain 19 miljoonaa (+0,8 %), eli vähemmän kuin aikaisemmin tänä vuonna. Isojakin kuukausikohtaisia vaihteluita esiintyy aika ajoin, joten vielä on aikaista sanoa onko ennakonpidätysten kasvuvauhti hidastunut pysyvämmin. Joka tapauksessa tammi-kesäkuun aikana ennakonpidätykset kasvoivat huonoon työllisyystilanteeseen suhteutettuna yllättävän paljon, yhteensä 397 miljoonaa (+2,8 %), joten tulevina kuukausina saatetaan nähdä jonkin verran tätä alhaisempi kasvuvauhti.

Kaikkiaan ennakonpidätyksiä maksettiin tammi-kesäkuussa lähes 14,2 miljardia, joka oli puolet kaikista Verohallinnon keräämistä veroista. Palkoista toimitettavia ennakonpidätyksiä maksettiin 10,6 miljardia (+2,2 %) ja eläkkeistä, työttömyysetuuksista sekä muista sosiaalietuuksista toimitettavia ennakonpidätyksiä 3,6 miljardia (+4,6 %) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä). Kausiveroilmoitustietojen mukaan palkkasumma kasvoi tammi-toukokuussa noin 0,7 prosenttia ja muut ansiotulot 3,8 prosenttia, (kts. taulukko 1).

Taulukko1

Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 3.7.2015.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi kesäkuussa 281 miljoonaa, joka oli 38 miljoonaa (+16 %) enemmän kuin vuosi sitten. Yhteisöveron osatekijöistä suurin muutos tapahtui ennakkoveroissa, joiden määrä nousi 33 miljoonaa (+15 %) lähinnä palautusten pienenemisen seurauksena (-46 %). Ennakkoverojen bruttokertymä kasvoi vain maltillisesti (+3,7 %).

Verovuoden 2014 veroilmoitustietoihin pohjautuen Verohallinto on lähettänyt osalle yrityksistä enna-koiden korotusesityksiä, joiden vuoksi verovuoden 2015 maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä nousi kesäkuussa 180 miljoonaa. Verovuoden 2014 ennakkoverojen määrässä ei tapahtunut muutoksia. Verovuoden 2015 ennakoiden kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa korkeampi kuin se oli vuosi sitten verovuoden 2014 ennakoilla, (kts. taulukko 2), minkä pitäisi näkyä pienenä nostavana tekijänä tulevien kuukausien ennakkoverojen muutosprosentissa. Tammi-kesäkuussa ennakkoverokertymä kasvoi 33 miljoonaa (+2,4 %).

Verovuoden 2014 ennakot vuosi sitten Verovuoden 2014 ennakot tänä vuonna Verovuoden 2015 ennakot tänä vuonna
3,48 mrd. 3,20 mrd. (-8 %) 3,67 mrd. (+5 %)

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 3.7.2015.

Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain.

Arvonlisävero

Kesäkuussa kertyi arvonlisäveroa yhteensä 1 326 miljoonaa, joka oli peräti 177 miljoonaa (+15 %) enemmän kuin vuosi sitten. Sekä arvonlisäveron bruttokertymä (+12 %) että palautukset (+8,0 %) kasvoivat, mutta koska bruttokertymä nousi huomattavasti enemmän, nosti se myös nettokertymän viime vuotta suuremmaksi.

Kesäkuun suuri bruttokertymän kasvu selittyy yksittäisillä yrityksillä ja niiden suuriin investointeihin liittyvällä arvonlisäverolla. Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:
Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain

Arvonlisäverokertymää on viimeisten kuukausien aikana heiluttanut varsin voimakkaasti yksittäisten yritysten investoinnit ja samankaltainen kehitys on mahdollista myös jatkossa. Siten alkuvuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäverokertymän suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut. Kumulatiivisesti tammi-kesäkuun aikana arvonlisäveroa kertyi 7,0 miljardia, joka oli 72 miljoonaa (+1,0 %) enemmän kuin vuosi sitten. Kausiveroilmoitustiedot vahvistavat samansuuntaisen kehityksen: viimeisen 6 kuukauden aikana ilmoitetun arvonlisäveron määrä on noussut 0,7 prosenttia. Kovin kaukana nollakasvusta ei siis edelleenkään olla ja koska inflaatio on talousennustelaitosten mukaan lähellä prosentin luokkaa, reaalisesti arvonlisäverokertymä on tammi-kesäkuussa ollut viime vuoden tasolla.

Muut verot

Pienemmistä verolajeista suurin muutos tapahtui varainsiirtoverossa, jonka kertymä kasvoi kesäkuussa 34 miljoonaa (+46 %) mm. yksittäisten yritysjärjestelyjen takia. Ennen kesäkuuta varainsiirtoveroa oli kertynyt tasatahtiin viime vuoden kanssa, joten kesäkuussa maksettu varainsiirtovero nosti tammi-kesäkuun kertymän 30 miljoonaa (+8.4 %) viime vuonna suuremmaksi.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti kesäkuussa veronsaajille yhteensä 4 561 miljoonaa (kts. taulukko 4). Summa poikkeaa kesäkuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.5.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.6.).

Taulukko 4

Taulukko 4: Verohallinnon tammi-toukokuussa veronsaajille tilittämät verot.

Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:
1) Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
2) Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja li-säksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta http://veronsaajat.vero.fi/fi-fi/Sivut/Default.aspx.

Nettokertymäraportti 6/2015

Kesäkuun verokertymä
Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2015