Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys heinäkuussa 2015

Verohallinnon heinäkuussa 2015 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 754 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 7 miljoonaa (+0,2 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset +49 milj. € (+1,8 %)
  • yhteisöjen ennakkovero  +46 milj. € (+17 %)
  • perintö- ja lahjavero   +19 milj. € (+45 %)
     
  • arvonlisävero   -116 milj. € (-9,4 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi heinäkuussa yhteensä 2 862 miljoonaa, joka oli 51 miljoonaa (+1,8 %) enemmän kuin vuosi sitten.

Ennakonpidätysten määrä nousi 49 miljoonaa (+1,8 %), eli nopeammin kuin kesäkuussa mutta hitaammin kuin aiemmin tänä vuonna. Tammi-heinäkuun aikana ennakonpidätykset kasvoivat 436 miljoonaa (+2,6 %) jakautuen siten, että palkkojen ennakonpidätykset kasvoivat 263 miljoonaa (+2,1 %) ja pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset 174 miljoonaa (+4,3 %) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä).

Ennakonpidätysten kasvuvauhti on trendin omaisesti kuitenkin ollut hiljenemään päin, joten tulevina kuukausina voidaan nähdä jonkin verran tätä alhaisempi kasvuvauhti. Tätä tukee myös yhä huononeva työllisyystilanne, joka painaa talouden palkkasumman kasvua. Kausiveroilmoitustietojen mukaan palkkasumma kasvoi tammi-kesäkuussa noin 0,7 prosenttia ja muut ansiotulot 4,0 prosenttia, (kts. taulukko 1).

Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat
Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 5.8.2015.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi heinäkuussa 342 miljoonaa, joka oli 46 miljoonaa (+16 %) enemmän kuin vuosi sitten. Yhteisöveron osatekijöistä suurin muutos tapahtui ennakkoveroissa, joiden määrä nousi 46 miljoonaa (+17 %).

Verovuoden 2015 maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä nousi kesäkuussa 180 miljoonaa ja heinäkuussa vielä 40 miljoonaa lisää. Verovuoden 2014 ennakkoverojen määrässä on kesän aikana tapahtunut vain marginaalisia muutoksia. Verovuoden 2015 ennakoiden kokonaismäärä on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa korkeampi kuin se oli vuosi sitten verovuoden 2014 ennakoilla, (kts. taulukko 2), minkä pitäisi näkyä pienenä nostavana tekijänä myös tulevien kuukausien ennakkoverojen muutosprosentissa. Tammi-heinäkuussa ennakkoverokertymä kasvoi 79 miljoonaa (+4,8 %).

Verovuoden 2014 ennakot vuosi sitten Verovuoden 2014 ennakot tänä vuonna Verovuoden 2015 ennakot tänä vuonna
3,53 mrd. 3,20 mrd.    (-9 %) 3,72 mrd.    (+5 %)

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 4.8.2015.

Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain.

Ennakkoverojen määrä ei useimmiten korreloi paljoa yritysten tulosten eikä myöskään verovuoden lopullisen verotuksen kanssa, joten verovuoden 2015 ennakkoverojen suurempi määrä verovuoteen 2014 verrattuna ei tarkoita, että verovuoden 2015 yhteisöveron kokonaismäärä tulisi automaattisesti olemaan verovuoden 2014 yhteisöveron määrää suurempi. Tämän hetken tietojen mukaan verovuoden 2014 yhteisöveron kokonaismäärä on 4,3 miljardia, mutta jonkin verran muutoksia on vielä odotettavissa, koska verotus valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Arvonlisävero

Heinäkuussa kertyi arvonlisäveroa yhteensä 1 115 miljoonaa, joka oli 116 miljoonaa (-9,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Laskusta suurin osa johtui palautusten määrän kasvusta (+9,4 %), mutta lisäksi myös arvonlisäveron bruttokertymä jäi vuotta aiempaa pienemmäksi (-1,6 %).

Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:
Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain

Arvonlisäverokertymää on viimeisten kuukausien aikana heiluttanut varsin voimakkaasti yksittäisten yritysten investoinnit ja samankaltainen kehitys on mahdollista myös jatkossa. Siten alkuvuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäverokertymän suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut. Kumulatiivisesti tammi-heinäkuun aikana arvonlisäveroa kertyi 8,1 miljardia, joka oli 44 miljoonaa (-0,5 %) vähemmän kuin vuosi sitten.

Kausiveroilmoitustiedot vahvistavat samansuuntaisen kehityksen: tänä vuonna ilmoitetun arvonlisäveron määrä on laskenut noin prosentin verran vuodentakaisesta. Sekä suoritettavan että vähennettävän arvonlisäveron määrät olivat niukasti pienemmät kuin vuotta aiemmin.

Muut verot

Pienemmistä verolajeista suurin muutos tapahtui perintö- ja lahjaverossa, jonka kertymä kasvoi heinäkuussa 19 miljoonaa (+45 %). Tammi-heinäkuussa perintö- ja lahjaveroa on kertynyt 58 miljoonaa (+19 %) vuodentakaista enemmän ja maksuunpantujen tulevien erien perusteella samansuuntainen kehitys tulee jatkumaan myös loppuvuoden aikana.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti heinäkuussa veronsaajille yhteensä 4 749 miljoonaa (kts. taulukko 4). Summa poikkeaa heinäkuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.6.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.7.).

tilitykset
Taulukko 4: Verohallinnon tammi-heinäkuussa veronsaajille tilittämät verot.

Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja li-säksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut -internetsivuilta: http://veronsaajat.vero.fi/fi-fi/Sivut/Default.aspx.

Nettokertymäraportti 7/2015

Heinäkuun verokertymä
Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2015