Verotulojen kehitys heinäkuussa 2014

Heinäkuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 746 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 67 miljoonaa (-1,4 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset  +69 milj. € (+2,7 %)
  • osinkojen ennakonpidätykset  +24 milj. €
     
  • yhteisöjen ennakkovero  -69 milj. € (-21 %)
  • arvonlisävero  -37 milj. € (-2,9 %)
  • yhteisöjen ennakon täydennysmaksu  -31 milj. € (-56 %)
  • perintö- ja lahjavero  -22 milj. € (-34 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi heinäkuussa yhteensä 2 811 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 61 miljoonaa (+2,2 %). Ennakonpidätykset kasvoivat 69 miljoonaa (+2,7 %), eli suurin piirtein saman verran kuin kesäkuussa. Muiden verolajien kertymissä ei tapahtunut isoja muutoksia.

Palkoista toimitettavat ennakonpidätykset kasvoivat heinäkuussa 1,2 prosenttia ja pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset 8,3 prosenttia. Toimialojen välillä on suuria eroja, sillä viime vuoden tavoin teollisuuden toimittamien ennakonpidätysten määrä on myös tänä vuonna laskenut (-1,0 %).  Terveys- ja sosiaalipalvelut kulkevat päinvastaiseen suuntaan; niiden toimittamat ennakonpidätykset ovat tammi-heinäkuussa kasvaneet 6,1 prosenttia viime vuoteen verrattuna. (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain, xlsx).

Vaikka palkoista toimitettavat ennakonpidätykset ovat hieman kasvaneetkin, kausiveroilmoitustietojen perusteella kesäkuun palkkasumma laski vuodentakaisesta ja tammi-kesäkuun palkkasummatieto on tällä hetkellä vain 0,2 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten (kts. taulukko 1). Ansiotuloilla yhteensä vastaava lukema on 1,6 prosenttia, mikä kertoo eläkkeiden ja työttömyysetuuksien kasvavan palkkasummaa nopeammin. Luvut tulevat hieman vielä kasvamaan myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia, mutta kovin monesta desimaalista ei voida puhua.

Verohallinto on alkanut seurata nyt myös verokorttilaskennassa käytettyjen ja ilmoitettujen päätoimen palkka-arvioiden ja keskimääräisten pidätysprosenttien kehittymistä. Tammi-heinäkuussa verokorttimuutoksia tehtiin asiakkaiden toimesta reilut 1,1 miljoonaa kappaletta. Muilla palkkojen ja ansiotulojen pidätysprosentti on määräytynyt aikaisempiin verovuosiin pohjautuvan automaattilaskennan perusteella. Elokuun alussa voimassa oleva arvio verovuoden 2014 päätoimen palkoista ja luontoiseduista oli 1,2 prosenttia korkeampi kuin verovuoden 2013 kohdalla. Tammi-kesäkuun toteutunut kausiveroilmoitustietohan näyttää tällä hetkellä palkkojen osalta 0,2 prosentin kasvua. Analyysinäkökulmasta Verohallinnolla ei ole aikaisempaa kokemusta, kuinka lähelle verokorttilaskennan tuloarviot tulevat pitämään kutinsa, mutta ennakonpalautusten vuosittaiset suuret määrät viittaavat verokorttien tuloarvioiden olevan kokonaistasolla yleisesti jonkin verran yläkanttiin.

Taulukko 1_Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat

Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 31.7.2014.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi heinäkuussa 296 miljoonaa, joka oli 119 miljoonaa (-29 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskusta suurin osa selittyy ennakkoverokertymän laskulla (-21 %), mutta myös ennakon täydennysmaksuissa ja jäännösveroissa jäätiin viime vuoden heinäkuun kertymistä.

Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx). Tammi-heinäkuussa maksettujen ennakkoverojen määrä on supistunut eniten teollisuudessa ja kaupan alalla, jopa enemmän kuin mitä yhteisöverokannan alennus oli. Vaikka ennakkoverot eivät aina elä kovin reaaliaikaisesti eivätkä ole siten paras mahdollinen signaali yritysten tämän hetkisestä taloustilanteesta, antavat ne kuitenkin jonkinlaista osviittaa teollisuuden ja kaupan tilasta. Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa tilanne näyttää ennakkoverojen valossa sitä vastoin paremmalta.

Verovuoden 2014 maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärä nousi heinäkuussa reilun prosentin 3,53 miljardiin (kts. taulukko 2). Verovuoden 2013 maksuunpantujen ennakkoverojen määrä puolestaan laski hieman ennakoiden poistamishakemusten takia.

Verovuoden 2014 ennakot Verovuoden 2013 ennakot Verovuoden 2013 ennakot vuosi sitten
3,53 mrd. 3,90 mrd. (+11 %) 4,11 mrd. (+17 %)

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 1.8.2014.

Heinäkuun lopun alustavien tietojen perusteella verovuoden 2013 yhteisöveron kokonaismäärä näyttää jäävän hieman aikaisempien vuosien luvuista (kts. taulukko 3), joskin varoituksen sanana verotus on vielä kesken ja lopulliset luvut tiedämme vasta verotuksen valmistuttua.

Taulukko 3_Yhteisövero eri verolajeittain_verovuodet 2010-2013

Taulukko 3: Yhteisövero eri verolajeittain, verovuodet 2010-2013.
*Tilanne 31.7.2014. Luvut tulevat vielä muuttumaan. Lopulliset luvut selviävät vasta verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

Arvonlisävero

Heinäkuussa kertyi arvonlisäveroa yhteensä 1 230 miljoonaa, joka oli 37 miljoonaa (-2,9 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuu oli toinen kuukausi peräjälkeen kun alv-nettokertymä pieneni vuotta aiemmasta. Lasku johtui palautusten määrän noususta (+3,4 %) sekä bruttokertymän hienoisesta laskusta (-0,4 %). Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:
Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx)
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain (xlsx)

Tammi- ja helmikuussa kertymiä vuotta aiempaan verrattuna nosti vielä prosenttiyksikön verran suuremmat alv-kannat, jonka jälkeen alv-kertymien kasvuvauhti onkin ollut hidastumaan päin. Tämä ilmenee hyvin myös kausiveroilmoituksista, joista näkee arvonlisäveron synnyn jakautumisen eri kuukausien välillä (kts. Kausiveroilmoitustiedot: alv, xlsx). Talousaktiviteetti on verollisissa myynneissä mitattuna ollut tänä vuonna laskusuunnassa. Huolestuttavasti yrityksillä on ollut sekä suoritettavaa että vähennettävää arvonlisäveroa vähemmän kuin vuosi sitten ja esimerkiksi kotimaan myynneistä suoritettava alv on tänä vuonna pienentynyt selvästi. Oheiset luvut eivät lupaa kovin positiivisia näkymiä tulevienkaan kuukausien alv-kertymille. Tosin kuukausikohtaisia vaihteluita voi aina esiintyä.

Ansiotulo- ja palkkasummatietojen tavoin myös viimeisten kuukausien alv-tiedot tulevat jonkin verran elämään ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia. Kertymät eivät mene (eräpäiviin liittyvää ilmoitus- ja maksurytmiä huomioon ottaenkaan) yksi yhteen ilmoitustietojen kanssa, koska yhden kalenterikuukauden aikana ilmoitetaan ja maksetaan yleisesti kahden eri kohdekuukauden arvonlisäveroa.

Muut verot

Osinkojen ennakonpidätyksiä maksettiin heinäkuussa 24 miljoonaa vuotta aiempaa enemmän. Koko summa tuli listaamattomien yritysten toimesta, joiden on pitänyt 2014 alusta alkaen toimittaa ennakonpidätys henkilöasiakkaille maksamistaan osingoista. Tammi-heinäkuussa osinkojen ennakonpidätyksiä toimitettiin yhteensä 397 miljoonaa (+93 %), joista pörssiyhtiöiden osuus oli 236 miljoonaa (+15 %) ja listaamattomien 161 miljoonaa. Listaamattomien yritysten osingoista toimittamat ennakonpidätykset aikaistavat omalta osaltaan verovuoden 2014 pääomatuloveron kertymistä. Aiempien säännösten ja käytäntöjen mukaan näihin osinkoihin liittyvää veroa olisi maksettu joko ennakon täydennysmaksuna seuraavan vuoden tammikuuhun mennessä tai sitten korollisena jäännösverona seuraavan vuoden joulu- ja sitä seuraavan vuoden helmikuuhun mennessä.

Perintö- ja lahjaveroa kertyi heinäkuussa 22 miljoonaa (-34 %) vuotta aiempaa vähemmän. Sama suuntaus on jatkunut jo pidempään viime vuoden käsittelyruuhkasta johtuen ja tulee jatkumaan myös seuraavien kuukausien aikana. Tammi-heinäkuussa perintö- ja lahjaveroa kertyi 95 miljoonaa (-23 %) vähemmän kuin vuosi sitten ja koko vuoden osalta laskua saattaa kertyä yhteensä noin 150 miljoonaa.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti heinäkuussa veronsaajille yhteensä 4 777 miljoonaa (kts. taulukko 4). Summa poikkeaa heinäkuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.6.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.7.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.

Muiden kuin valtion kuukausitilitysten kertymisjakso muuttui joidenkin verolajien osalta 2013 syksyllä, minkä johdosta kumulatiivinen muutosprosentti ei ole niiden osalta vertailukelpoinen. Esimerkiksi pääosa verovuoden 2012 yhteisöveron palautuksista vähennettiin 2013 joulukuun tilityksistä, kun ne olisi aiempien kertymisjaksosäännösten perusteella vähennetty seuraavan tammikuun (tässä tapauksessa 2014 tammikuun) tilityksistä. Siten esitetyt muutosprosentit muiden kuin valtion osalta ovat liian optimistiset.

Taulukko 4: Verohallinnon tammi-heinäkuussa veronsaajille tilittämät verot

Taulukko 4: Verohallinnon tammi-heinäkuussa veronsaajille tilittämät verot.

  
Verohallinnon valtiolle tulouttamien verojen ja valtion budjetin vertailuun voit tutustua täältä:
Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2014 vertailu (xlsx).

Nettokertymäraportti 7/2014

Heinäkuun verokertymät (xlsx)
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta (xlsx)
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014 (xlsx)
Kertymättömät verot, verovuodet 2008-2012 (xlsx)