Verotulojen kehitys elokuussa 2014

Elokuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 850 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 301 miljoonaa (+6,6 %). Kasvusta reilut 60 prosenttia oli seurausta kertaluonteisiksi luonnehdittavista osinkojen ennakonpidätyksistä sekä lähdeverosta, joita maksettiin elokuussa yhteensä 184 miljoonaa.

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

 • lähdevero  +135 milj. €,
  josta lähdevero osingoista  +134 milj. €
 • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset  +58 milj. € (+2,4 %)
 • yhteisöjen ennakon täydennysmaksu  +52 milj.  €  (+340 %)
 • osinkojen ennakonpidätykset  +49 milj. €
 • arvonlisävero  +47 milj. € (+3,9 %)
   
 • yhteisöjen ennakkovero  -56 milj. € (-17 %)
 • perintö- ja lahjavero   -18 milj. €  (-32 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi elokuussa yhteensä 2 662 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 54 miljoonaa (+2,1 %). Ennakonpidätykset kasvoivat 58 miljoonaa (+2,4 %), kun taas muita verolajeja kertyi lähestulkoon yhtä paljon kuin vuosi sitten.

Ennakonpidätysten kasvuvauhti on viime kuukausien aikana vakiintunut kahden ja kolmen prosentin välille. Kuuden edellisen kuukauden muutosprosentti on 2,7 prosenttia, joka jakaantuu siten, että palkoista toimitettavat ennakonpidätykset ovat kasvaneet 1,1 prosenttia ja pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset 7,9 prosenttia (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain, xlsx). Tämä epäsuhta palkkojen ja pakollisen sosiaalivakuutuksen ennakonpidätysten kasvuprosenttien välillä on jatkunut jo useita vuosia ja kertoo erityisesti työllisten määrän suhteellisesta laskusta verrattuna eläkeläisten, työttömyyskorvauksia ja muita sosiaalietuuksia saavien määrään.

Kausiveroilmoitustietojen perusteella tammi-heinäkuussa ansiotulot kasvoivat viime vuodesta 1,6 prosenttia jakaantuen palkkasumman 0,5 prosentin ja muiden ansiotulojen 4,3 prosentin kasvuun (kts. taulukko 1). Luvut tulevat hieman vielä kasvamaan myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia, mutta kovin monesta desimaalista ei voida puhua.

Taulukko1 Verotulojen kehitys elokuussa 2014

Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 31.8.2014.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi elokuussa 342 miljoonaa, joka oli 5 miljoonaa (-1,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakkoverokertymä laski 56 miljoonaa (-17 %) eli hieman vähemmän kuin edellisinä kuukausina. Tämä selittyy verovuoden 2014 ennakoiden maksuunpanojen nousulla. Elokuun aikana niiden yhteismäärä kasvoi noin 100 miljoonaa (+3 %) 3,62 miljardiin (kts. taulukko 2).

Taulukko2 Verotulojen kehitys elokuussa 2014

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 1.9.2014

Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx). Toimialatietojen perusteella ennakkoveroja on korotettu erityisesti rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä joidenkin pienempien toimialojen kohdalla (sisältyy ryhmään muut).

Ennakon täydennysmaksuja kertyi elokuussa 67 miljoonaa, jossa oli nousua 52 miljoonaa (+340 %) vuodentakaisesta. Täydennysmaksujen kertyminen eri vuosien välillä on epätasaista riippuen siitä, kuinka hyvin ennakkoverot ovat vastanneet yritysten tuloskuntoa. Siten niiden ennakointi on vaikeaa. Elokuun täydennysmaksuista 13 miljoonaa oli verovuoden 2013 veroa ja 54 miljoonaa verovuoden 2014 veroa.

Arvonlisävero

Elokuussa kertyi arvonlisäveroa yhteensä 1 258 miljoonaa, joka oli 47 miljoonaa (+3,9 %) enemmän kuin vuosi sitten. Edellisiin kuukausiin verrattuna elokuun alv-kertymä oli positiivinen yllätys, sillä kesä- ja heinäkuussa alv-kertymät pienenivät vuotta aiemmasta palautusten suuremman määrän takia. Elokuun kasvuun myötävaikuttivat sekä bruttokertymän nousu (+0,8 %) että palautusten pieneneminen (-3,4 %). Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:
Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx)
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain (xlsx)

Kuukausikohtaiset vaihtelut eri kuukausien välillä ovat kuitenkin tavallisia ja pidemmän aikavälin trendi kuudelta viimeiseltä kuukaudelta osoittaa vain hieman nollakasvua (+0,5 %) ripeämpää arvonlisäveron kertymävauhtia. Kausiveroilmoitustiedoissa kasvu on vielä tätäkin vaatimattomampaa, kuuden edellisen kohdekauden eli tammi-kesäkuun kausiveroilmoituksissa on tilitettävää arvonlisäveroa ilmoitettu vain 0,2 prosenttia viime vuotta enemmän (kts. Kausiveroilmoitustiedot: alv, xlsx). Ilmoitustiedot ja toteutuneet kertymät eivät mene aivan yksi yhteen, sillä yhden kalenterikuukauden aikana ilmoitetaan ja maksetaan yleisesti kahden eri kohdekuukauden arvonlisäveroa. Kaikkea ilmoitettua arvonlisäveroa ei myöskään makseta ajoissa, vaan se kertyy myöhemmin perintätoimenpiteiden kautta tai sitten jää kokonaan kertymättä. Lisäksi ansiotulo- ja palkkasummatietojen tavoin myös viimeisten kuukausien alv-ilmoitustiedot tulevat jonkin verran elämään ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia.

Muut verot

Vuodentakaiseen verrattuna elokuussa kertyi paljon osinkoihin liittyviä ennakonpidätyksiä sekä lähdeveroa. Osinkojen ennakonpidätyksiä maksettiin 50 miljoonaa, joista kolme neljäsosaa oli pörssiyhtiöiden ja yksi neljäsosa listaamattomien yritysten toimesta. Lähdeveroa osingoista maksettiin puolestaan 134 miljoonaa pörssiyhtiöiden toimesta.

Perintö- ja lahjaveroa kertyi elokuussa 18 miljoonaa (-32 %) vuotta aiempaa vähemmän. Sama suuntaus on jatkunut jo pidempään viime vuoden käsittelyruuhkasta johtuen ja tulee jatkumaan myös seuraavien kuukausien aikana. Koko vuoden osalta perintö- ja lahjaveroa tullee kertymään noin 500 miljoonaa, kun viime vuonna yllettiin 650 miljoonaan.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti elokuussa veronsaajille yhteensä 4 728 miljoonaa (kts. taulukko 3). Summa poikkeaa elokuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.7.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.8.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut -internetsivuilta.

Muiden kuin valtion kuukausitilitysten kertymisjakso muuttui joidenkin verolajien osalta 2013 syksyllä, minkä johdosta kumulatiivinen muutosprosentti ei ole niiden osalta vertailukelpoinen. Esimerkiksi pääosa verovuoden 2012 yhteisöveron palautuksista vähennettiin 2013 joulukuun tilityksistä, kun ne olisi aiempien kertymisjaksosäännösten perusteella vähennetty seuraavan tammikuun (tässä tapauksessa 2014 tammikuun) tilityksistä. Siten esitetyt muutosprosentit muiden kuin valtion osalta ovat liian optimistiset.

Taulukko3 Verotulojen kehitys elokuussa 2014

Taulukko 3: Verohallinnon tammi-elokuussa veronsaajille tilittämät verot.

 
Verohallinnon valtiolle tulouttamien verojen ja valtion budjetin vertailuun voit tutustua täältä:
Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2014 vertailu (xlsx).

Nettokertymäraportti 8/2014

Elokuun verokertymät (xlsx)
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta (xlsx)
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014 (xlsx)
Kertymättömät verot, verovuodet 2008-2012 (xlsx)