Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys joulukuussa 2014

Joulukuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 2 319 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 41,8 miljoonaa (+1,8 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden jäännösvero/ennakonpalautus  +174,1 milj. € (+9,0 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset  +50,2 milj. € (+2,3 %)
  • osingon ennakonpidätys  +15,3 milj. €
  • varainsiirtovero +13,5 milj. € (+28,4 %)
     
  • yhteisöjen ennakkovero -173,3 milj. € (-37,2 %)
  • yhteisöjen jäännösvero / ennakonpalautus  -21 milj. € (-6,6 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi joulukuussa yhteensä 679,7 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 214 miljoonaa (+45,8 %). Joulukuulle tyypilliseen tapaan henkilöasiakkaiden nettokertymä oli huomattavasti alhaisempi muihin kuukausiin nähden johtuen joulukuussa henkilöasiakkaille maksetuista ennakonpalautuksista, tosin palautukset olivat viime vuotta 117 miljoonaa alhaisemmat, joten jäännösverojen määrän noususta huolimatta verovuoden 2013 ennakot vastasivat aiempaa vuotta paremmin lopullista verotusta.

Ennakonpidätysten määrä jatkoi loppuvuoden aikana nähtyä nousutrendiä, mutta kasvuprosentti hiipui neljän prosentin tasosta reiluun kahteen prosenttiin. Euromääräisesti ennakonpidätysten kasvu oli viime vuoden joulukuusta 50 miljoonaa.

Toimialoittain tarkasteltuna ennakonpidätyksissä ei ole merkittäviä muutoksia aiempiin kuukausiin teollisuuden ja rakentamisen toimialoja lukuun ottamatta, joissa oli joulukuussa toimialoista ainoina negatiivisia toteutumia viime vuoden joulukuuhun verrattuna (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain, xlsx). Teollisuuden osalta lasku on peräti 8,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja vuoden kumulatiivinenkin jää 2 prosenttia negatiiviseksi. Rakentamisen toimialalla muutos on maltillisempi -2,6 prosenttia. Puolen vuoden muutosprosentti säilyi ennakonpidätyksissä 3,3 prosentissa, kasvun jakaantuessa pääasiassa pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamiin ennakonpidätyksiin (7,8 %) palkoista toimitettavien ennakonpidätysten kasvun ollessa 1,9 prosenttia.

Kausiveroilmoitustiedoista (kts. taulukko 1) voidaan huomata, että palkkasumma on loka-marraskuussa viime vuoden tasoa, joten ennakonpidätystysten hienoisen nousun taustalla on muiden ansiotulojen kasvu sekä verotuksen kiristyminen. Tosin kuukausittain tarkasteltuna joulukuu on ensimmäinen kuukausi, jolloin palkkasumma on alhaisempi kuin edellisvuonna (-2,6 %), joten vain muiden ansiotulojen määrä pitää joulukuun verotettavan ansiotulotasomuutoksen lähellä nollaa.

Taulukko1_Verotulojen kehitys joulukuussa 2014

Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 31.12.2014.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveron kertymä laski edellisvuoden 168 miljoonasta 22 miljoonaa negatiiviseksi (-112,9 %) palautuksien ollessa bruttokertymää suuremmat. Muutos selittyy ennakkoverokertymällä, joka väheni 173 miljoonaa (-37 %) eli entistä enemmän kuin edellisinä kuukausina jolloin muutosprosentit edellisestä vuodesta olivat lähellä 20 prosenttia.

Kumulatiivisesti yhteisöjen tuloveroa on kertynyt 783 miljoonaa (-16 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutoksen määrä on lähellä yhteisöverokannan alenemisen verovaikutusta.

Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx). Merkittävistä toimialoista on laskenut erityisesti teollisuus (-42,1 %), lisäksi rakentamisen (-28,2 %) ja kaupan (-29,4 %) toimialoissa on selvää laskua.

Arvonlisävero

Joulukuussa arvonlisäveron nettokertymä oli yhteensä 1 260 miljoonaa, joka oli 24,5 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nettokertymän pienentyminen on seurausta palautusten kasvusta. Palautukset kasvoivat joulukuussa 9,2 prosenttia ja kumulatiivisesti 1,6 prosenttia. Alv-bruttokertymä nousi myös joulukuussa (+2,5 %) kuten kumulatiivisesti koko vuoden ajan (+1,1 %). Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:

Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx)
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain (xlsx)

Teollisuuden alv-nettokertymän lasku (-30 milj.) selittää yksistään joulukuun arvonlisäveron nettokertymän negatiivisuuden (-21 milj.).

On hyvä muistaa, että ilmoitustiedot ja toteutuneet kertymät eivät mene aivan yksi yhteen, sillä yhden kalenterikuukauden aikana ilmoitetaan ja maksetaan yleisesti kahden eri kohdekuukauden arvonlisäveroa. Kaikkea ilmoitettua arvonlisäveroa ei myöskään makseta ajoissa, vaan se kertyy myöhemmin perintätoimenpiteiden kautta tai jää kokonaan kertymättä. Lisäksi ansiotulo- ja palkkasummatietojen tavoin myös viimeisten kuukausien alv-ilmoitustiedot tulevat jonkin verran elämään ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten vuoksi.

Muut verot

Osinkojen ennakonpidätyksiä kertyi joulukuussa 16,5 miljoonaa, mikä oli 1,5 miljoonaa enemmän kuin edellisessä kuussa. Kumulatiivisesti koko vuoden aikana osinkojen ennakonpidätyksiä toimitettiin 498 miljoonaa.

Varainsiirtoveroa kertyi joulukuussa 61 miljoonaa, jossa kasvua vuoden takaisesta lähes 14 miljoonaa (+28,4 %). Vuoden kumulatiivinen kertymä kasvoi 116 miljoonalla (+19,7 %).

Verojen tilitykset veronsaajille

Joulukuussa Verohallinto tilitti veronsaajille yhteensä 3 983 miljoonaa (kts. taulukko 2). Summa poikkeaa joulukuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.11.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.12.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.

Muiden kuin valtion kuukausitilitysten kertymisjakso muuttui joidenkin verolajien osalta 2013 syksyllä, minkä johdosta kumulatiivinen muutosprosentti ei ole niiden osalta vertailukelpoinen. Esimerkiksi pääosa verovuoden 2012 yhteisöveron palautuksista vähennettiin 2013 joulukuun tilityksistä, kun ne olisi aiempien kertymisjaksosäännösten perusteella vähennetty seuraavan tammikuun (tässä tapauksessa 2014 tammikuun) tilityksistä. Siten esitetyt muutosprosentit muiden kuin valtion osalta ovat liian optimistiset.

Taulukko2_Verotulojen kehitys joulukuussa 2014

Taulukko 2: Verohallinnon tammi-joulukuussa veronsaajille tilittämät verot.

Verohallinnon valtiolle tulouttamien verojen ja valtion budjetin vertailuun voit tutustua täältä:
Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2014 vertailu (xlsx).

Analyysi koko vuoden verotulojen osalta julkaistaan myöhemmin tammikuun aikana.

Nettokertymäraportti 12/2014

Joulukuun verokertymät (xlsx)
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta (xlsx)
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014 (xlsx)