Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys syyskuussa 2014

Syyskuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 883 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 103 miljoonaa (+2,2 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • kiinteistövero  +74 milj. € (+11 %)
  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset  +72 milj. €  (+3,3 %)
     
  • yhteisöjen ennakkovero  -41 milj. € (-12 %)
  • perintö- ja lahjavero  -15 milj. € (-28 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi syyskuussa yhteensä 2 376 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 77 miljoonaa (+3,3 %). Ennakonpidätykset kasvoivat 72 miljoonaa (+3,3 %), eli hieman ripeämmin kuin viimeisten kuukausien aikana. Muiden verolajien kertymissä ei tapahtunut suuria muutoksia.

Kuuden edellisen kuukauden muutosprosentti ennakonpidätyksissä on nyt 2,8 prosenttia, joka jakaantuu siten, että palkoista toimitettavat ennakonpidätykset ovat kasvaneet 1,2 prosenttia ja pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset 7,8 prosenttia (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä toimialoittain, xlsx). Pakollisen sosiaalivakuutuksen kasvuprosentti korostuu entisestään, kun otetaan huomioon, että sen toimittamat ennakonpidätykset kasvoivat vuosi sitten vieläkin enemmän (reilut 11 prosenttia). Siten kahden vuoden takaiseen verrattuna kasvuprosentti pakollisen sosiaalivakuutuksen osalta on peräti 21 prosenttia, kun palkoilla vastaava luku on alle 5 prosenttia. Edellä mainitut luvut kertovat karua kieltään taloutemme tilasta: eläkkeitä, työttömyyskorvauksia ja muita sosiaalietuuksia saavien osuus on noussut roimasti suhteessa palkkoja saavien lukumäärään.

Kausiveroilmoitustietojen perusteella tammi-elokuussa ansiotulot kasvoivat viime vuodesta 1,6 prosenttia jakaantuen palkkasumman 0,4 prosentin ja muiden ansiotulojen 4,3 prosentin kasvuun (kts. taulukko 1). Ennakonpidätysten ansiotuloja ja palkkoja yleisesti korkeampi kasvuprosentti on seurausta hieman viime vuotta kireämmästä verotuksesta sekä myös siitä, että osalla asiakkaista verokortin ennakonpidätysprosentti voi olla asetettuna yläkanttiin. Kausiveroilmoitustiedot tulevat myös hieman vielä kasvamaan myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia.

Taulukko1_Verotulojen kehitys syyskuussa 2014

Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 30.9.2014.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi syyskuussa 324 miljoonaa, joka oli 38 miljoonaa (-11 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakkoverokertymä laski 41 miljoonaa (-12 %), joka oli kuitenkin vähemmän kuin edellisinä kuukausina. Tämä selittyy verovuoden 2014 ennakoiden maksuunpanojen nousulla, joiden yhteismäärä kasvoi kesä-elokuussa noin 200 miljoonaa. Syyskuun aikana ennakkoverojen määrässä ei tapahtunut mainittavia muutoksia.

Verovuoden 2014 ennakkoverojen yhteismäärä on tällä hetkellä 270 miljoonaa (-7  %) pienempi kuin verovuoden 2013 ennakoilla. Koska ennakkoverojen määrä vaihtelee vuoden sisällä varsin paljon riippuen korutuksista ja alennuksista, osuvampi vertailukohta 2014 ennakoille on vuodentakainen 2013 ennakoiden taso (kts. taulukko 2). Erotus (13 %) on tällä hetkellä pienempi kuin mekaanisesti laskettu yhteisöverokannan alennus (18 %). Tästä ei voi kuitenkaan vetää oikein minkäänlaista johtopäätöstä yritysten 2014 tuloskunnosta, sillä kokonaistasolta tarkasteltuna ennakkoverot osuvat joinakin vuosina paremmin kohdilleen kuin toisina. Lisäksi koska yhteisöt voivat maksaa tuloveroa korottomasti ennakon täydennusmaksuna vielä 4 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, vasta ennakon täydennysmaksujen jälkeinen tilanne antaa luotettavamman kuvan kulloisenkin verovuoden yhteisöveron määrästä.

Taulukko2_Verotulojen kehitys syyskuussa 2014

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 1.10.2014.

Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx)

Arvonlisävero

Syyskuussa kertyi arvonlisäveroa yhteensä 1 139 miljoonaa, eli hieman vähemmän (-0,3 %) kuin vuosi sitten. Palautusten kasvu (+4,1 %) söi niukasti bruttokertymä kasvun (+1,5 %). Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:
Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx)
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain (xlsx)

Kuukausikohtaiset vaihtelut eri kuukausien välillä ovat tavallisia ja pidemmän aikavälin trendi kuudelta viimeiseltä kuukaudelta osoittaa hieman nollakasvua (+0,6 %) ripeämpää arvonlisäveron kasvuvauhtia.

Kausiveroilmoitustiedoissa kasvu näyttää puuttuvan tällä hetkellä kokonaan, kuuden edellisen kohdekauden kausiveroilmoituksissa on tilitettävää arvonlisäveroa ilmoitettu 0,8 prosenttia viime vuotta vähemmän. Suoritettava alv kotimaan myynneistä on laskenut eniten (-1,3 %) (kts. Kausiveroilmoitustiedot: alv, xlsx). Ilmoitustiedot ja toteutuneet kertymät eivät mene aivan yksi yhteen, sillä yhden kalenterikuukauden aikana ilmoitetaan ja maksetaan yleisesti kahden eri kohdekuukauden arvonlisäveroa. Kaikkea ilmoitettua arvonlisäveroa ei myöskään makseta ajoissa, vaan se kertyy myöhemmin perintätoimenpiteiden kautta tai sitten jää kokonaan kertymättä. Lisäksi ansiotulo- ja palkkasummatietojen tavoin myös viimeisten kuukausien alv-ilmoitustiedot tulevat jonkin verran elämään ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia.

Kiinteistövero

Verovuoden 2014 kiinteistöveron maksuunpantu määrä on yhteensä 1 535 miljoonaa. Tämä on 169 miljoonaa enemmän (+12 %) kuin viime vuonna. Kiinteistöjen lukumäärä ei ole kasvanut samassa suhteessa ja selittävä tekijä onkin kiinteistöveron perusteiden (kiinteistöveroprosentit ja verotusarvot) kiristyminen. Henkilöasiakkaita on kaikista kiinteistöveron maksajista lukumääräisesti noin 93 prosenttia, mutta euromääräisesti henkilöasiakkaiden osuus kiinteistöveron kokonaismäärästä on vajaa kolmannes (32 %). Yhteisöt maksavat kiinteistöverosta siten kaksi kolmasosaa. Oheisen tilastoartikkelin kautta voi lukea enemmän kiinteistöverotuksesta.

Perinteisesti pääosa kiinteistöverosta kertyy eräpäivien lähettyvillä. Vuoden 2014 eräpäivät ovat 8.9.2014 ja 3.11.2014. Syyskuussa kiinteistöveroa kertyi yhteensä 724 miljoonaa, joka oli 74 miljoonaa (+11 %) vuodentakaista enemmän. Kiinteistöveron 1. eräpäivän maksumuistutuksia lähti viime vuoden tapaan paljon, kaikkiaan 382 tuhatta kpl. Näistä osa on ehditty jo maksaa, mutta syyskuun loppuun mennessä 1. erän maksuja oli yhä kertymättä 55 miljoonaa. Maksumuistutusten ja perintätoimenpiteiden ansiosta kertymättömät määrät tulevat pienenemään hyvin pieniksi ja esimerkiksi verovuoden 2013 maksuunpannun kiinteistöveron kokonaismäärästä on tähän mennessä kertynyt 99,7 prosenttia.

Kiinteistöveron merkitys kuntasektorille on tärkeä ja kalenterivuonna 2013 sitä tilitettiin kunnille kaikkiaan 1 363 miljoonaa eli enemmän kuin yhteisöveroa (1 312 miljoonaa). Vertailun vuoksi huomattakoon, että kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2013 kaikkiaan 17 966 miljoonaa, jonka osuus kuntien kaikista verotuloista oli 87 prosenttia. Loput 13 prosenttia jakautuvat kiinteistöveron ja yhteisöveron välille.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti syyskuussa veronsaajille yhteensä 4 942 miljoonaa (kts. taulukko 3). Summa poikkeaa syyskuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.8.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.9.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.

Muiden kuin valtion kuukausitilitysten kertymisjakso muuttui joidenkin verolajien osalta 2013 syksyllä, minkä johdosta kumulatiivinen muutosprosentti ei ole niiden osalta vertailukelpoinen. Esimerkiksi pääosa verovuoden 2012 yhteisöveron palautuksista vähennettiin 2013 joulukuun tilityksistä, kun ne olisi aiempien kertymisjaksosäännösten perusteella vähennetty seuraavan tammikuun (tässä tapauksessa 2014 tammikuun) tilityksistä. Siten esitetyt muutosprosentit muiden kuin valtion osalta ovat liian optimistiset.

Taulukko3_Verotulojen kehitys syyskuussa 2014

Taulukko 3: Verohallinnon tammi-syyskuussa veronsaajille tilittämät verot.

 
Verohallinnon valtiolle tulouttamien verojen ja valtion budjetin vertailuun voit tutustua täältä:
Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2014 vertailu (xlsx).

Nettokertymäraportti 9/2014

Syyskuun verokertymät (xlsx)
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta (xlsx)
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014 (xlsx)
Kertymättömät verot, verovuodet 2008-2012 (xlsx)