Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys lokakuussa 2014

Lokakuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 510 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 157 miljoonaa (+3,6 %).

Merkittävimmät verolajikohtaiset euromääräiset muutokset olivat:

  • henkilöasiakkaiden ennakonpidätykset  +95 milj. € (+4,4 %)
  • yhteisöjen ennakon täydennysmaksu  +75 milj. €  (+182 %)
  • yhteisöjen jäännösvero  +33 milj. € (+303 %)
  • kiinteistövero  +27 milj. €  (+27 %)
     
  • yhteisöjen ennakkovero  -42 milj. € (-12 %)
  • arvonlisävero  -23 milj. € (-2,0 %)

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi lokakuussa yhteensä 2 437 miljoonaa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 95 miljoonaa (+4,0 %). Ennakonpidätykset kasvoivat 95 miljoonaa (+4,4 %), eli ripeämmin kuin viimeisten kuukausien aikana. Kuuden edellisen kuukauden muutosprosentti ennakonpidätyksissä on nyt 3,2 prosenttia, joka jakaantuu siten, että palkoista toimitettavat ennakonpidätykset ovat kasvaneet 1,8 prosenttia ja pakollisen sosiaalivakuutuksen toimittamat ennakonpidätykset 7,8 prosenttia (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten bruttokertymä, xls).

Kausiveroilmoitustietojen perusteella tammi-syyskuussa ansiotulot kasvoivat viime vuodesta 1,8 prosenttia jakaantuen palkkasumman 0,6 prosentin ja muiden ansiotulojen 4,5 prosentin kasvuun (kts. taulukko 1).

Taulukko1 Verotulojen kehitys lokakuussa 2014

Taulukko 1: Kausiveroilmoituksissa ilmoitetut ansiotulot ja palkat, tilanne 31.10.2014.

Palkkasumman nousuvauhti on heinä-syyskuussa hiukan nopeutunut ja todennäköistä on, että luku päivittyy vielä hieman ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia. Sama on ollut näkyvissä myös asiakkaiden syys-lokakuussa tekemissä verokorttimuutoksissa. Kaikkiaan niitä on tehty viimeisen kahden kuukauden aikana reilut 250 tuhatta kappaletta. Kokonaisvaikutuksena verokorttilaskennassa käytetty arvio koko vuoden palkkasummasta on noussut n. 200 miljoonaa, joka on nostanut hieman myös palkkatyössä olevien keskimääräistä pidätysprosenttia myötävaikuttaen siten myös ennakonpidätysten kasvuun.

Analyysinäkökulmasta Verohallinnolla ei ole aikaisempaa kokemusta siitä kuinka hyvin verokorttilaskennan tuloarviot tulevat pitämään kutinsa, mutta ennakonpalautusten vuosittaiset suuret määrät viittaavat verokorttien tuloarvioiden olevan kokonaistasolla yleisesti jonkin verran yläkanttiin. Todennäköistä on, että tuloarvioiden osumatarkkuuksissa eri vuosien välillä on jonkin verran eroja, mutta tämän tarkempaa arviota asiasta ei ole tässä vaiheessa esittää.

Muiden verolajien kertymissä ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta merkille pantavaa on, että ennakkoveroja on tammi-lokakuussa kertynyt vain suunnilleen saman verran (-0,3 %) kuin vuosi sitten. Vuonna 2012 ennakkoverokertymä kasvoi 5,5 prosenttia ja vuonna 2013 7,8 prosenttia, mutta tänä vuonna kasvu on jäänyt ennakkoverojen maksuunpanojen mukaisesti uupumaan. Henkilöasiakkaat maksavat ennakkoveroja muun muassa elinkeinotoiminnan ja maa- ja metsätalouden tuloista sekä osasta pääomatuloja. Tarkempia erittelyitä näiden tulonsaajaryhmien ja tulolajien kehityksestä ei ole vielä saatavilla, mutta oletettavasti 2014 voimaan astunut ennakkoperintäasetuksen muutos listaamattomien yhtiöiden osinkojen ennakonpidätyksiin liittyen on tärkein vaikuttava tekijä taustalla. Toisin sanoen, osa ennakkoveroja maksavista on vielä viime vuonna ottanut huomioon ennakkoverolaskennassa listaamattomista yhtiöistä saamansa osingot. Tästä vuodesta lähtien osingon maksaja on sen sijaan toimittanut niistä ennakonpidätyksen eivätkä ne siten näy enää ennakkoverokertymässä.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi lokakuussa 460 miljoonaa, joka oli 65 miljoonaa (+17 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakkoverokertymä laski 42 miljoonaa (-12 %), mutta lokakuulle ajoittuneet kertaluontoiset, suuret ennakon täydennysmaksujen ja jäännösverojen maksut nostivat yhteisöverokertymän kasvuun. Verokannan laskusta johtuen yhteisöveron iso kuva pidemmältä ajanjaksolta on kuitenkin hyvin toisennäköinen ja tämän vuoden kumulatiivinen kertymä on lokakuun jälkeen 518 miljoonaa (-13 %) pienempi kuin vuosi sitten. Lasku on hyvin lähellä verovuoden 2014 ennakkoverojen ja vuodentakaisten verovuoden 2013 ennakkoverojen maksuunpantujen määrien erotusta (-14 %) (kts. taulukko 2).

Taulukko2 Verotulojen kehitys lokakuussa 2014

Taulukko 2: Maksuunpannut yhteisöjen ennakkoverot, tilanne 1.11.2014.

Syys-lokakuun aikana verovuoden 2014 ennakkoverojen määrässä ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia. Toimialakohtaisiin ennakkoverojen bruttokertymiin voi tutustua oheisesta linkistä: Yhteisöjen ennakkoveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx).

Verovuoden 2013 verotuksessa päädyttiin yhteisöveron osalta lukemaan 4,64 miljardia, josta maksuunpantujen ennakkoverojen määrä jäi osuvimmillaankin (4,23 mrd. marraskuussa 2013) 400 miljoonaa vajaaksi. Ennakkoverot ovatkin kokonaistasolta tarkasteltuna lähes poikkeuksetta liian alhaiset suhteessa yhteisöveron tulevaan kokonaismäärään, mutta sitä kuinka paljon, ei pysty luotettavasti vielä arvioimaan. Vasta 2015 huhtikuun lopussa maksettavat, tilikautensa vuodenvaihteeseen päättävien yhteisöjen ennakon täydennysmaksut antavat paremman kuvan.

Arvonlisävero

Lokakuussa kertyi arvonlisäveroa yhteensä 1 135 miljoonaa, joka oli 23 miljoonaa (-2,0 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Alv-bruttokertymä ylsi vuodentakaiseen lukemaan (-0,1 %), mutta palautusten kasvu (+2,5 %) sai kuukauden nettokertymän painumaan viime vuotta pienemmäksi. Toimialakohtaisiin bruttokertymä- ja palautuslukuihin voi tutustua oheisten linkkien kautta:
Arvonlisäveron bruttokertymä toimialoittain (xlsx)
Arvonlisäveron palautukset toimialoittain (xlsx)

Pidemmän aikavälin trendi on vain himpun verran positiivisempi. Maaliskuusta, josta lähtien myös vertailukuukauden alv-kannat ovat olleet yhdenmukaisia kuluvan vuoden kanssa, arvonlisäveroa on kertynyt lähes tasatahtiin (+0,1 %) viime vuoden kanssa. Myös tammi-elokuun kohdekausien kausiveroilmoituksissa on ilmoitetun arvonlisäveron määrä hyvin lähellä nollakasvua (-0,1 %) (kts. Kausiveroilmoitustiedot: alv, xlsx).

Ilmoitustiedot ja toteutuneet kertymät eivät mene aivan yksi yhteen, sillä yhden kalenterikuukauden aikana ilmoitetaan ja maksetaan yleisesti kahden eri kohdekuukauden arvonlisäveroa. Kaikkea ilmoitettua arvonlisäveroa ei myöskään makseta ajoissa, vaan se kertyy myöhemmin perintätoimenpiteiden kautta tai sitten jää kokonaan kertymättä. Lisäksi ansiotulo- ja palkkasummatietojen tavoin myös viimeisten kuukausien alv-ilmoitustiedot tulevat jonkin verran elämään ylöspäin myöhässä annettujen kausiveroilmoitusten takia.

Kiinteistövero

Kiinteistöveron eräpäivät ajoittuvat syys- ja marraskuulle ja siten lokakuun kiinteistöverokertymää luonnehtii näihin eräpäiviin liittyvät maksut. Tänä vuonna lokakuun kiinteistöverokertymä kasvoi vuodentakaisesta 27 miljoonaa (+27 %), joka suurimmaksi osaksi selittyy syyskuun eräpäivän maksamatta jääneillä erillä ja niistä lähetetyillä maksumuistutuksilla. Lisäksi lokakuussa kertyi jo osa marraskuun eräpäivän (3.11.2014) kiinteistöverosta.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti lokakuussa veronsaajille yhteensä 4 328 miljoonaa (kts. taulukko 3). Summa poikkeaa lokakuun nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä (tässä tapauksessa 18.9.) ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä (tässä tapauksessa 17.10.). Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.

Muiden kuin valtion kuukausitilitysten kertymisjakso muuttui joidenkin verolajien osalta 2013 syksyllä, minkä johdosta kumulatiivinen muutosprosentti ei ole niiden osalta vertailukelpoinen. Esimerkiksi pääosa verovuoden 2012 yhteisöveron palautuksista vähennettiin 2013 joulukuun tilityksistä, kun ne olisi aiempien kertymisjaksosäännösten perusteella vähennetty seuraavan tammikuun (tässä tapauksessa 2014 tammikuun) tilityksistä. Siten esitetyt muutosprosentit muiden kuin valtion osalta ovat liian optimistiset.

Taulukko3 Verotulojen kehitys lokakuussa 2014

Taulukko 3: Verohallinnon tammi-lokakuussa veronsaajille tilittämät verot.

Verohallinnon valtiolle tulouttamien verojen ja valtion budjetin vertailuun voit tutustua täältä:
Verohallinnon tuloutusten valtiolle ja valtion talousarvion 2014 vertailu (xlsx).

Nettokertymäraportti 10/2014

Lokakuun verokertymät
Kumulatiiviset verokertymät vuoden alusta (xlsx)
Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2009-2014 (xlsx)
Kertymättömät verot, verovuodet 2008-2012 (xlsx)