Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tuloslaskelma- ja tasetietoja verovuodelta 2014

Tilastotietoa yhteisöjen ja muiden yritysten liikevaihdosta, henkilökunnan lukumäärästä, maksetuista palkoista, jaettavaksi päätetyistä osingoista, saaduista osingoista, varoista sekä vieraasta ja omasta pääomasta verovuoden 2014 tuloverotuksessa.

Tilastojen aineiston rajaus

Aineisto sisältää yhteisöt, avoimet-  ja kommandiittiyhtiöt sekä elinkeinonharjoittajat. Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, ulkomaiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt, julkiset liikelaitokset, liiketoimintaa harjoittavat asuntoyhteisöt sekä julkisyhteisöt. Elinkeinonharjoittajia ovat  liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, sijoitusrahasto sekä keskinäinen vakuutusyhtiö.

Liikevaihto ja henkilökunnan määrä

Verovuonna 2014 yritykset tekivät yhteensä 432,5 miljardin euron liikevaihdon (- 9,0 %). Vähintään 50 miljoonan euron liikevaihdon teki 918  (+ 0,4 %) yritystä. Näiden yritysten liikevaihto kattoi 59,1 prosenttia koko yritysjoukon yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Yrityksissä oli henkilökuntaa yhteensä 2,4 miljoonaa henkilöä, näiden lisäksi julkisella sektorilla työskenteli 0,8 miljoona henkilöä. Yritykset, joiden liikevaihto oli vähintään 50 miljoonaa euroa, työllistivät 29,0 prosenttia yksityisen sektorin henkilökunnan kokonaismäärästä. Toimialoista teollisuus ja kauppa työllistivät yhteensä 32,7 prosenttia yksityisen sektorin henkilökunnan kokonaismäärästä.

Yritysten liikevaihto ja henkilökunnan lkm 2010-2014

Maksetut palkat ja jaettavaksi päätetyt osingot

Verovuonna 2014 noin 148 859 yritystä (+ 0,1 %) maksoi palkkoja yhteensä 50,2 miljardia euroa (+ 1,8 %).

Osinkoa päätettiin jakaa noin 49 828 yrityksessä (- 2,1 %) yhteensä 16,8 miljardia euroa (+23,1 %). Keskimääräinen jaettavaksi päätetty osinko per jakava yritys oli 337 276 euroa. Jaettavaksi päätetyt osingot ovat nostettavissa pääosin samana vuonna.

Yhteisöjen saamia osinkoja oli yhteensä 12,4 miljardia euroa ja osinkoja saavia yhteisöjä oli 30 604 kappaletta. Toimialoista osinkoja eniten sai teollisuus 5,4 miljardia, osinkoja saavia teollisuusyrityksiä oli 2 693 kappaletta. Toiseksi eniten osinkoja sai rahoitus- ja vakuutustoiminta 3,5 miljardia euroa, osinkoja saavia rahoitus- ja vakuutussektorilla toimivia yrityksiä oli 3 307 kappaletta.

Yritysten maksamat palkat ja jaettavaksi päätetyt osingot 2010-2014

Varat ja velat sekä oma pääoma

Verovuonna 2014 osakeyhtiöillä ja muilla yrityksillä oli varoja yhteensä 1 356,1 miljardia euroa (+ 6,6 %). Vierasta pääomaa eli velkaa yrityksillä oli yhteensä 1 038,4 miljardia euroa (+ 8,6 %). Omaa pääomaa yrityksillä oli yhteensä 264,2 miljardia euroa (+ 0,1 %).

Yritysten oma ja vieras pääoma 2010-2014

Tilastotaulukot