Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tulot verovuonna 2014

Tilastoja yhteisöjen ja muiden yritysten tuloista verovuoden 2014 tuloverotuksessa.

Tilastojen aineiston rajaus

Aineisto sisältää yhteisöt, avoimet-  ja kommandiittiyhtiöt sekä elinkeinonharjoittajat. Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, ulkomaiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja julkiset liikelaitokset, julkisyhteisöt sekä liiketoimintaa harjoittavat asuntoyhteisöt. Elinkeinonharjoittajia ovat liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, sijoitusrahasto sekä keskinäinen vakuutusyhtiö. Julkisyhteisöjen tiedot sisältyvät taulukoihin omana ryhmänään ja ovat mukana vertailuprosenteissa edelliseen vuoteen. Taulukoista voi havaita niiden vaikutuksen.

Kirjanpidon tulos

Jos yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin kulut, sille muodostuu voitollinen tilikauden tulos. Verovuonna 2014 voitollisen tuloksen teki 217 535 yhteisöä ja muuta yritystä (+ 0,5 %). Niiden yhteenlaskettu tulos nousi 42,1 miljardiin euroon (+ 66,4 %).

Jos yrityksen tuotot ovat pienemmät kuin kulut, sille muodostuu tilikauden tappiota. Suhdannevaihtelu heijastuu yritystoiminnan tuloksiin. Tappiota teki yhteensä 92 328 yhteisöä ja muuta yritystä (+1,9 %) ja näiden yhteenlaskettu tappio oli 9,5 miljardia euroa (- 24,8 %).

Verovuoden tulos ja vahvistettu tappio

Kun kirjanpidon tulokseen lisätään veronalaiset erät ja vähennetään verovapaat erät, saadaan verotettava tulos ennen tappioiden vähentämistä tai vahvistettu tappiollinen tulos.

Kaikkia yrityksiä tarkasteltaessa verovuoden tulos oli ylijäämäinen yhteensä 303 273 yhteisöillä ja muilla yrityksillä (+1,3 %). Niiden yhteenlaskettu verovuoden tulos oli 33,3 miljardia euroa (+ 20,4 %).

Kaikkia yrityksiä tarkasteltaessa tappiollisia tuloksia vahvistettiin yhteensä 122 103 yhteisölle ja muille yrityksille (+0,9 %). Niiden yhteenlaskettu vahvistetun verovuoden tappion määrä nousi 6,4  miljardiin euroon (+ 10,0 %).

Verovuoden tuloa tarkasteltuna päätoimialoittain suurin nousija oli informaatio ja viestintä (+51,9 %), muita nousijoita olivat vesi- viemäri- ja jätehuolto sekä muu ympäristön puhtaanapito (+ 50,7 %), kaivostoiminta ja louhinta ( + 44,0 %), teollisuus (+38,9 %) ja kauppa (+7,7 %). Suurimmat pudotukset olivat maa- metsä- ja kalataloutta harjoittavilla yrityksillä (- 21,6 %) sekä kuljetuksen ja varastoinnin alalla (-5,6 %).

tulot ja tappiot

Verotettavat tulot  

Kun verovuoden tuloksesta vähennetään aikaisempien vuosien vähennyskelpoiset tappiot, saadaan verotettava tulo.  

Yhteisöt

Yhteisöjen tulos koostuu kolmesta eri tulolähteestä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde sekä henkilökohtainen tulolähde. Nämä kolme tulolähdettä lasketaan yhteen ja saadaan verovuoden verotettava tulo. Yhteisö on ns. erillinen verovelvollinen mikä tarkoittaa että yhteisön tuloa ei jaeta osakkaille, vaan yhteisön verotettavaan tuloon sovelletaan suoraan yhteisöveroprosenttia (24,5 % vuonna 2013 ja 20 % vuosina 2014 ja 2015).

Yhteisöjen verotettavat tulot verovuodelta 2014 olivat 23,4 miljardia euroa (+17,2 %). Verotettavia tuloja sai yhteensä 108 122 yhteisöä (+ 3,0 %).

tulot

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

Avoin- tai kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen. Avoimen ja kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan tulos koostuu samoin kuin osakeyhtiöillä kolmesta eri tulolähteestä.  Jaettava yritystulo saadaan tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena, myös vanhat vähennyskelpoiset tappiot on vähennetty. Tämä yritystulo on osakkaiden tulo-osuus, mikä jaetaan yhtiömiehille pääomatuloksi ja ansiotuloksi ns. omistajayrittäjille sen mukaisesti mikä on ollut kunkin yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuudesta.  Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjäosakkaan muihin pääomatuloihin ja tulojen kokonaismäärästä määrätään pääomavero (verovuosi 2013: 30 % 50 000 euroon asti/yli 50 000 euroa 32 % ;verovuosi 2014: 30 % 40 000 euroon asti/yli 40 000 euroa verokanta on 32 %). Ansiotulo-osuus puolestaan lisätään yrittäjäosakkaan muihin ansiotuloihin, ja ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero, sv-maksut ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella.

Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden (jaettavat) yritystulot verovuodelta 2014 olivat 1,3 miljardia euroa (- 4,0 %). Jaettavaa yritystuloa muodostui yhteensä 22 143  avoimelle ja kommandiittiyhtiölle (- 5,0 %).

avoimet

Elinkeinonharjoittajat

Elinkeinonharjoittajien elinkeinotoiminnan tulos muodostuu samalla periaatteella kuin henkilöyhtiöiden vastaava. Yritystulo verotetaan suoraan elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisena tulona. Myös elinkeinonharjoittajan (jaettavat) yritystulot jaetaan pääomatuloksi ja/tai ansiotuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjän muihin pääomatuloihin ja tulojen kokonaismäärästä määrätään pääomavero (verovuosi 2014: 30 % 40 000 asti/yli 40 000 verokanta on 32 %). Vastaavasti ansiotulo-osuus lisätään yrittäjän muihin ansiotuloihin, ja ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero, sv-maksut ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella.

Elinkeinonharjoittajien verotettavat tulot verovuodelta 2014 olivat 5,4 miljardia euroa. Tuloista 4,9 miljardia (+2,0 %) oli ansiotuloja ja 0,5 miljardia (+ 12,2 %) pääomatuloja. Verotettavaa ansiotuloa sai 159 025 elinkeinonharjoittajaa (+ 2,0 %) ja verotettavaa pääomatuloa sai 64 706 elinkeinonharjoittajaa (+ 6,2 %).

elinkeino

Tilastotaulukot