Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot ja verot verovuonna 2014

 

Tietokantataulukot

Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2014

Henkilöasiakkaiden veronalaisia tuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 131,8  (+2,4 %) miljardia euroa, josta veronalaista ansiotuloa oli 122,7 (+1,8 %) miljardia euroa ja veronalaista pääomatuloa 9,1 (+13,1 %) miljardia.

Ansiotuloista 66,3 prosenttia oli palkkatuloja, eläketuloja 23,5 prosenttia ja työttömyysturvaetuuksia 3,8 prosenttia. Vuonna 2014 palkkatuloja sai 2,8 miljoonaa henkilöä ja palkkatuloja kertyi 81,4 (+0,6 %) miljardia euroa. Eläketulon saajia oli samaan aikaan 1,6 miljoonaa ja eläketuloa kertyi kaikkiaan 28,9  (+3,7 %) miljardia euroa. Työttömyysturvaetuuksia jaettiin puolestaan 0,7 miljoonalle henkilölle yhteensä 4,7 (+14,2 %) miljardia euroa. Työttömyysturvaetuudet sisältävät sekä työttömyyspäivärahat että peruspäivärahat.

Taulukko 1. Veronalaiset tulot

Tuloerä Summa Lukumäärä
Veronalaiset tulot yhteensä 131 782 923 796 4 687 796
Veronalaiset ansiotulot 122 710 950 474 4 575 662
Veronalaiset pääomatulot yhteensä 9 071 973 322 1 489 954

   

Ansio- ja pääomatuloverot 2010-2014

Palkkatulot 2010-2014


Palkkatulot keskittyvät suuriin maakuntiin

Palkkatuloista valtaosa eli 30,3 miljardia euroa ansaittiin Uudenmaan maakunnassa. Se vastaa 37,3 prosenttia kaikkien maakuntien palkkatuloista. Toiseksi eniten eli 7,2 miljardia euroa ansaittiin Pirkanmaalla, jonka osuus koko maan palkkatuloista oli 8,9 prosenttia.  Vähiten ansaittiin Ahvenanmaan maakunnassa, jossa palkkatuloja kertyi yhteensä 470 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,6 prosenttia kaikista palkkatuloista.

Kuva 1 Palkkatulojen jakautuminen maakunnan mukaan


Palkkatulojen kärjessä uusimaalaiset

Uudellamaalla työskentelevien keskipalkat olivat selvästi muuta maata korkeammat. Keskimäärin koko maassa palkat ylsivät 28 869 euroon vuonna 2014, kun taas vastaava keskimääräinen palkkatulo Uudellamaalla oli 33 765 euroa. Lähes samalle tasolle koko maan keskiarvon kanssa yllettiin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Ahvenanmaalla. Kainuussa palkkojen keskiarvo jäi muita maakuntia alemmaksi.

Kuva2 Palkkatulojen keskiarvo maakunnittain

 
Yritystuloa puolestaan ansaittiin samana vuonna 5,2 miljardia euroa. Yritystuloihin sisältyvät maatalouden harjoittajille jaettavat yritystulot, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan tulot, yhtymien jaettavat tulo-osuudet ja porotalouden tulot.

Vähennykset

Vähennyksiä ansiotuloista tehtiin verovuonna 2014 valtionverotuksessa 22,7 mrd. euroa ja kunnallisverotuksessa 25,6 mrd. euroa.  Suurimmat euromääräiset vähennyserät olivat valtionverotuksen eläketulovähennys yhteensä 12,7 mrd. euroa , kunnallisverotuksen ansiotulovähennys  yhteensä 6,3 mrd. euroa  ja  kunnallisverotuksen eläketulovähennys yhteensä 6,1 mrd. euroa.

Ansiotulovähennys 2010-2014

Eläketulovähennys 2010-2014


Pääomatulosta tehtiin verovuonna 2014 vähennyksiä yhteensä 1,8 mrd. euroa.  Suurin vähennyserä oli korkomenojen vähentäminen 1,1, mrd. euroa. Asuntolainojen vähennyskelpoinen osuus oli 797 milj. euroa, josta ensiasuntolainan vähennyskelpoinen osuus oli 133 milj. euroa.  Alijäämähyvitystä kertyi asuntolainan ym. koroista 199 milj. euroa  ja ensiasunnon lainojen koroista 37 milj. euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloverot vuonna 2014

Henkilöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2014 veroja ja maksuja yhteensä 29,9 miljardia euroa ja niitä maksoi kaikkiaan lähes 4,6 miljoonaa henkilöä. Tuloveroa ansiotuloista kertyi valtionverotuksessa 5,7 miljardia euroa. Pääomatuloverojen kertymä oli 2,5 miljardia euroa. Valtionverotuksen ansiotuloveroa maksoi 1,6 miljoonaa ja pääomatuloveroa 1,1 miljoonaa henkilöä. Kunnallisveroa määrättiin 18,3 miljardia euroa ja sitä maksoi 3,9 miljoonaa tulonsaajaa. Tulonsaajat maksoivat sairaanhoitomaksua vajaa 1,3 miljardia ja päivärahamaksua 714 miljoonaa euroa.

Taulukko 2. Merkittävimmät tuloveroerät ja verotettujen lukumäärät

Tuloverot Summa Lukumäärä
Verot ja veronluonteiset maksut yhteensä 29 895 086 735 4 569 128
   Tuloverot valtionverotuksessa 8 148 954 226 2 242 966
      Tulovero ansiotulosta 5 674 938 573 1 620 496
      Tulovero pääomatulosta  2 474 015 653 1 118 016
   Kunnallisvero 18 332 090 190 3 879 248
   Muut verot ja veronluonteiset maksut  3 414 042 319  

Veroja maksettiin eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla

Veroista ja maksuista valtaosa eli 11 miljardia euroa maksettiin Uudenmaan maakunnassa. Se vastaa 36,9 prosenttia kaikkien maakuntien veroista ja maksuista. Toiseksi eniten eli noin 2,6 miljardia euroa maksettiin Pirkanmaan maakunnassa, jonka osuus koko maan veroista ja maksuista oli 8,8 prosenttia.  Vähiten veroja maksettiin Ahvenanmaalla, jossa veroja yhteensä kertyi noin 162 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 0,5 prosenttia kaikista veroista ja maksuista.

Uudellamaalla maksettiin eniten kunnallisveroa 

Uudellamaalla maksettujen henkilöasiakkaiden kunnallisverot vuonna 2014 olivat 6,3 miljardia euroa, mikä vastaa 34,2 prosenttia koko kunnallisverokertymästä. Toiseksi eniten kunnallisveroja maksettiin Pirkanmaalla, jossa verokertymä oli noin 1,7 miljardia eli 9 prosenttia kaikista kunnallisveroista.
 

Tuloverojen keskiarvo maakunnittain vuonna 2014

 

Henkilöasiakkaiden ryhmittely 2014 (pdf)