Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, kustannusten korvauksista ja luontoiseduista 2014

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Verovuoden 2014 lopulliset verotustiedot valmistuvat marraskuussa 2015 ja voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Ansiotulot ja etuudet

Ansiotulojen ja muiden etuuksien osuudet kaikista ennakonpidätyksen alaisista tuloista jakaantuivat siten, että palkkatulot  olivat 70 prosenttia, eläketulot 24 prosenttia, työttömyyskorvaukset 4 prosenttia ja sosiaalietuudet 2 prosenttia.

Ansiotulot ja etuudet

Palkkatulot

Verovuonna 2014 henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat yhteensä 81,5 miljardia euroa (+0,8 %). Palkkatuloja sai yhteensä 2,8 miljoonaa henkilöä (-0,2 %).

Palkkatulot

Eläketulot

Verovuonna 2014 henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat yhteensä 28,4 miljardia euroa (+3,8 %). Eläketuloja sai yhteensä 1,6 miljoonaa henkilöä (+0,9 %).

Eläketulot

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja peruspäiväraha. Verovuonna 2014 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat yhteensä 4,7 miljardia euroa (+14,2 %). Työttömyyskorvauksia sai yhteensä noin 664 tuhatta henkilöä (+7,7 %).

Työttömyyskorvaukset

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha, opintoraha ja lapsen kotihoidon tuki. Verovuonna 2014 henkilöasiakkaiden saamat sosiaalietuudet olivat yhteensä 2,8 miljardia euroa (+3,5 %). Sosiaalietuuksia sai yhteensä 789 tuhatta henkilöä (+0,6 %).

Sosiaalietuudet

Verovapaat kustannusten korvaukset  ja luontoisedut

Kilometrikorvaukset

Verovuonna 2014 työnantajat maksoivat verovapaita kilometrikorvauksia yhteensä 1,0 miljardia euroa (- 4,6 %). Kilometrikorvauksia sai yhteensä 802 196 henkilöä (- 0,8 %).

Kilometrikorvaukset

Päivärahat

Verovuonna 2014 työnantajat maksoivat verovapaita päivärahoja yhteensä 834,0 miljoonaa euroa (+0,3 %). Kokopäivärahoja sai yhteensä 568 131 henkilöä (-1,8 %), osapäivärahoja 417 649 henkilöä (-1,4 %) ja ulkomaan päivärahoja 215 675 henkilöä (-0,9 %).

Päivärahat

Luontoisedut

Työnantajalta saatu luontoisetu (=työsuhde-etu) verotetaan pääsääntöisesti palkkatulona. Edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen eri luontoisetujen arvosta. Jos jollekin edulle ei ole vahvistettu verotusarvoa, verotuksessa käytetään edun käypää arvoa. Näin menetellään myös tilanteissa, joissa käypä arvo on pienempi kuin Verohallinnon vahvistama luontoisetuarvo.

Autoedut

Jos henkilö tai hänen perheensä on käyttänyt yksityisajoihin työnantajan omistamaa henkilö- tai pakettiautoa, syntyy autoetua. Yksityisajoihin kuuluvat myös asunnon ja työpaikan väliset matkat.
Verovuonna 2014 työnantajien luontoisetuna antaman vapaan autoedun arvo oli 455 miljoonaa euroa (+0,4 %) ja käyttöedun arvo 105,5 miljoonaa euroa (+6,0 %). Vapaata autoetua sai 52 743 henkilöä (+5,8 %) ja käyttöetua 19 842 henkilöä (+0,7 %).

Autoedut

Työsuhdematkalippuetu

Verovuonna 2014 työnantajien luontoisetuna antaman työsuhdematkalippuedun arvo oli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (+4,2 %). Työsuhdematkalipun sai 88 306 henkilöä (+4,6 %).

Työsuhdematkalippuetu

Puhelin-, ravinto-, asunto- ja muut luontoisedut

Verovuonna 2014 työnantajien luontoisetuna antamien puhelin-, ravinto-, asunto- ja muiden luontoisetujen arvo oli yhteensä 372 miljoonaa euroa (-0,1 %). Muita luontoistuja ovat esimerkiksi autotalli- ja vene-etu, palkaksi katsotut henki- ja eläkevakuutusmaksut, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu, merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu ja henkilöstöannista syntyvät edut.
Puhelinedun sai yhteensä 412 551 henkilöä (+0,6 %), ravintoedun 294 846 henkilöä (-0,4 %), asuntoedun 15 265 henkilöä (-2,3 %) ja muun luontoisedun 112 659 henkilöä (-4,9 %).

Muut luontoisedut

Työsuhdeoptiot

Työsuhdeoptio merkitsee työsuhteeseen perustuvaa oikeutta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa alempaan hintaan. Edun arvo on osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään. Edun saajan verotettavaksi tuloksi lasketaan edun arvon ja saajan maksaman hinnan välinen erotus sinä vuonna, jona työsuhdeoptioiden luovutus on tapahtunut.
Verovuonna 2014 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdeoptioiden arvo oli yhteensä 140,5 miljoonaa euroa (-15,3 %). Työsuhdeoptioita sai 9 156 henkilöä (-17,0 %).

Työsuhdeoptiot

Tilastotaulukot