Verohallinnon tilastoja: Kotitalousvähennyksen lukumääriä ja vuosittaiset muutokset

Vuonna 2013

Vähennystä vaatineiden määrä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys
389 767 kpl 330 520 964 euroa 848 euroa
(+ 5 %) (+ 8 %) (+ 3,9 %)

Vähennyksen yhteismäärästä jäi vähentämättä 100 177 069 (+ 11  %) euroa, koska maksimivähennys 2 000 euroa ylittyi ja osalla henkilöasiakkaista kotitalousvähennyksen määrä ylitti henkilön ja tämän puolison verojen määrän. Näin ollen verosta vähennetty määrä oli siis yhteensä 325 305 087 euroa.

Suurin osa vähennyksestä kohdistui oman asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen (77,4 %). Kotitaloustyöhön omassa asunnossa kohdistui 17,2 %   ja hoiva- ja hoitotyöhön omassa asunnossa kohdistui 3,3 % kustannusten yhteismäärästä.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä koskevia veroperusteita  2011 – 2015

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen.  Puolisot voivat saada yhteensä esim. vuonna 2015  4 800 euron vähennyksen. Myös omavastuun 100 euroa saa erikseen molempien puolisoiden osalta.

Kotitalousvähennyksen saa tehdä myös lahjaksi ostetuista palveluista, kun palvelu tehdään esimerkiksi verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Myös avopuoliso voi saada kotitalousvähennyksen, jos hän asuu asunnossa ja on maksanut vähennykseen kuuluvia kustannuksia. Avopuolisolla ei tarvitse olla omistusoikeutta asuntoon. Puolisoilla tarkoitetaan  tässä vain verotuksessa puolisoina käsiteltäviä henkilöitä.

Tällaisia aineettomia joulu- tai merkkipäivälahjoja voivat olla esimerkiksi:

 • ikkunanpesu, pieni remontti (vanha asunto), siivous, verhojen mittaus, osto ja ompelu asiakkaan kodissa, haravointi tai luomenluonti

Lahjaksi annetusta palvelusta tulee olla kuitti sen henkilön nimellä, joka lopullisesti maksaa ko. palvelun ja hakee vähennystä.

Vuosi 2015

Vuonna 2015 kotitalousvähennystä voi verotuksessa tehdä samoin perustein kuin vuonna 2014.

Vuosi 2014

Kotitalousvähennys vuonna 2014

 • vähennyksen enimmäismäärä  on 2 400 euroa vuodessa
 • Vähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen.
 • Vähennettävä summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista.
 • Kotitalousvähennyksenä voi vuonna 2014 vähentää 15 prosenttia maksetuista palkoista sekä palkan sivukuluista tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetuista työkorvauksista.
 • Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

Vuonna 2013 voimaan tulleet muutokset

Kotitalousvähennys vuonna 2013

 • vähennyksen enimmäismäärä on 2 000 euroa vuodessa.
 • Vuoden 2013 alusta lähtien verovelvollinen, jolla on Suomessa verotettavaa tuloa, saa tietyin edellytyksin vähentää Suomen verotuksessa osan kotitaloudessa tehdystä työstä maksamastaan määrästä myös silloin, kun kyseinen työ on tehty toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa.
 • Tällöin verovelvollisen on osoitettava, että suorituksen saajalla ei ole olennaisia verotukseen liittyviä maksu- ja ilmoituslaiminlyöntejä tai kirjanpidon laiminlyöntejä.
 • Verovelvollinen voi antaa yllä mainitun selvityksen kyseisen valtion veroviranomaisen antamalla todistuksella. Vähennyksen edellytykset voidaan osoittaa myös sillä, että työkorvauksen saaja on merkitty kyseisessä valtiossa Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavaan rekisteriin. Toisessa valtiossa olevaa rekisteriä pidetään Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavana rekisterinä, jos kyseiseen rekisteriin merkitsemisen ja sieltä poistamisen edellytykset ovat pääosin samat kuin Suomessa.
 • Vuoden 2013 alusta voimaan tullutta muutosta sovelletaan taannehtivasti siten, että verovelvollinen voi saada toisessa ETA-alueen valtiossa suoritetusta työstä vähennyksen jo 1.1.2007 lukien vähennyksen muiden edellytysten täyttyessä. Lakimuutoksen taannehtiva soveltaminen edellyttää kuitenkin, että verovelvollinen tekee asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen oikaisuvaatimukselle säädettyjen määräaikojen kuluessa. Esimerkiksi verovuotta 2007 koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.
 • Lisäksi lakiin lisättiin, ettei kotitalousvähennystä saa jos työsuoritusta varten on saatu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista tukea.

Verovuosi 2012

Kotitalousvähennys vuonna 2012

 • Vuonna 2012 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä oli 2 000 euroa. Vähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 000 euron vähennyksen.
 • Vähennyksen saa vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen enimmäismäärä ja omavastuu ovat samat riippumatta siitä, ostetaanko palvelu yritykseltä vai palkataanko työhön työntekijä.
 • Vuonna 2012 kotitalousvähennyksen laskeminen riippuu siitä, onko työstä maksettu palkkaa työntekijälle vai korvausta yritykselle laskua vastaan. Jos työ ostetaan ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saadaan vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos henkilö palkataan työsuhteeseen, saadaan vähentää 15 % maksetusta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.
 • Vähennyksen omavastuu on 100 euroa vuodessa. Yritykselle työstä maksettavan korvauksen täytyy olla yli 223 euroa (167 euroa vuonna 2011), jotta omavastuu ylittyisi. Jos molemmat puolisot hakevat kotitalousvähennystä, vähennetään omavastuu molempien osuudesta erikseen.
 • Kotitalousvähennys myönnetään työkorvauksen, palkan tai palkan sivukulujen maksuvuonna. Jos esimerkiksi maksat palkan ja sen sivukulut eri vuosina, vähennyskin jakautuu kahdelle vuodelle.

Verovuosi 2011

Kotitalousvähennys vuonna 2011

 •  Vuonna 2011 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä oli 3 000 euroa.
 • Muut perusteet säilyi samansisältöisenä kuin edellisenä vuonna.
 • Vähennysoikeus  60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jo henkilö on palkattu työsuhteeseen, saadaan vähentää 30 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut, jos on ostettu työtä ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä.

Vuonna 2012

Vähennystä vaatineiden määrä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys
370 332 kpl 306 679 496 euroa 828 euroa
(-8 %) (-37 %) (-7,7 %)

Vähennyksen yhteismäärästä jäi vähentämättä 4 483 287 (-49 %) euroa, koska osalla verovelvollisista kotitalousvähennyksen määrä ylitti henkilön ja tämän puolison verojen määrän. Näin ollen verosta vähennetty määrä oli yhteensä 302 196 209 euroa.

Suurin osa vähennyksestä kohdistui asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen (77 %). Kotitaloustyöhön kohdistui 17,8 % ja hoiva- ja hoitotyöhön kohdistui 3,3 % kustannusten yhteismäärästä.

kotitalousvähennys

Vuonna 2011

Vuonna 2011 kotitalousvähennys säilyi samansisältöisenä kuin edellisenä vuonna.

Vähennystä vaatineiden määrä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys
404 074 kpl 485 242 999 euroa 1 179 euroa
(+8 %) (+16,6 %) (+ 8,2 %)

Vähennyksen yhteismäärästä jäi vähentämättä 8 806 609 euroa, koska osalla verovelvollisista kotitalousvähennyksen määrä ylitti henkilön ja tämän puolison verojen määrän. Näin ollen verosta vähennetty määrä oli siis yhteensä 476 436 391 euroa.

Suurin osa vähennyksestä kohdistui asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen (80,4 %). Hoiva- ja hoitotyöhön kohdistui 3 % kustannusten yhteismäärästä ja kotitaloustyöhön 16,6 %.

Vuonna 2010

Vuonna 2010 kotitalousvähennys säilyi samansisältöisenä kuin vuonna 2009.

Vähennystä vaatineiden määrä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys
374 393 kpl 416 156 017 1 090 euroa
(+ 2,4 %) (+ 4,6 %) (+ 2,1 %)

Vähennyksen yhteismäärästä jäi vähentämättä 8 022 206 euroa, koska osalla verovelvollisista kotitalousvähennyksen määrä ylitti verovelvollisen ja tämän puolison verojen määrän. Verosta vähennetty määrä oli yhteensä 408 133 811 euroa.

Asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen kohdistui noin 79,3 % vähennyksen oikeuttavien kustannusten yhteismäärästä. Hoiva- ja hoitotyöhön kohdistui noin 3,3 % kustannusten yhteismäärästä ja kotitaloustyöhön 17,4 % kustannusten yhteismäärästä.

Vuonna 2009

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nousi vuoden 2009 alusta 3 000 euroon. Enimmäismäärä koski myös asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyötä. Lisäksi vähennyksen soveltamisalaa laajennettiin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön.

Vähennystä vaatineiden määrä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys
365 584 kpl 397 704 029 1 068 euroa
(+ 18 %) (+ 80 %) (+ 49,4 %)

Vähennyksen yhteismäärästä jäi vähentämättä 7 125 545 euroa, koska osalla verovelvollisista kotitalousvähennyksen määrä ylitti verovelvollisen ja tämän puolison verojen määrän. Veroista vähennetty määrä oli yhteensä 390 578 485 euroa.

Asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen kohdistui noin 81,0 % vähennyksen oikeuttavien kustannusten yhteismäärästä. Hoiva- ja hoitotyöhön kohdistui noin 3,0 % kustannusten yhteismäärästä ja kotitaloustyöhön 16,0 % kustannusten yhteismäärästä.

Vuonna 2008

Vuonna 2008 vähennys säilyi samansisältöisenä kuin vuonna 2007. 

Kappalemäärä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys/kotitalous
309 605 kpl 221 227 726 euroa 715 euroa
(+ 19 % ) (+ 21 %)

Noin 76,3 % vähennyksen kokonaiskustannuksista kohdistui asunnon perusparannus- ja kunnossapitoon ja noin 23,7 % kohdistui kotitalous- ja hoiva- tai hoitotyön kustannuksiin.

Vuonna 2007

Kappalemäärä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys/kotitalous
260 834 kpl 183 328 426 euroa 703 euroa
(+ 8 % ) (+10 %)  

Noin 76 % vähennyksen kokonaiskustannuksista kohdistui asunnon perusparannus- ja kunnossapitoon ja noin 24 % kohdistui kotitalous- ja hoiva- tai hoitotyön kustannuksiin.

Vuonna 2006

Uutta: Kotitalousvähennyksen vuotuinen enimmäismäärä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä nousi 1.1.2006 alkaen 1 150 eurosta 2 300 euroon henkilöä kohden. Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä vähennyksen enimmäismäärä säilyi 1 150 eurona. Vähennyksen yhteinen vuotuinen enimmäismäärä ei kuitenkaan voi ylittää 2300 euroa. Omavastuu on edelleen 100 euroa.

Toinen muutos koski vähennyksen estäviä tukia. Toisin kuin aikaisemmin vain välittömästi kotitaloudelle maksetut tuet estivät 1.1.2006 alkaen vähennyksen. Myöskään pientalojen lämmitystapamuutokseen saatu energia-avustus (asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskeva laki 1184/2005) ei vuoden 2006 verotuksesta alkaen estänyt kotitalousvähennystä.

Kappalemäärä Vähennys euroina Keskimääräinen vähennys/kotitalous
241 910 kpl 166 177 556 euroa 687 euroa
(+13 %) (+13 %)  

Noin 78,5 % vähennyksen kokonaiskustannuksista kohdistui asunnon perusparannus- ja kunnossapitoon ja 21,5 % kohdistui kotitalous- ja hoiva- tai hoitotyön kustannuksiin.

Vuonna 2005

Uutta: Palkan vähennysoikeus nousi 10 prosentista 30 prosenttiin.

Kappalemäärä Vähennys Keskimääräinen vähennys/kotitalous
215 835 kpl 140 282 559 euroa 645 euroa
(+23 %)  (+26%)  

Vuonna 2004

Kappalemäärä Vähennys Keskimääräinen vähennys/kotitalous
175 364 kpl 110 481 482 euroa 630 euroa
(+23 %)  (+19%)  

Vuoden 2003 alusta kotitalousvähennykseen tulivat seuraavat muutokset:
Vähennyksen enimmäismäärä nousi 900 eurosta 1150 euroon.
Työkorvauksesta sai vähentää entisen 40 prosentin sijasta 60 prosenttia.
Palkasta sai sivukulujen lisäksi vähentää 10 prosenttia.

Vuonna 2003

Kappalemäärä Vähennys Keskimääräinen vähennys/kotitalous
142 836 kpl 91 162 589 euroa 633 euroa

Vuonna 2002

Vähennys 900 euroa/henkilö
Omavastuu 100 euroa/henkilö

Kappalemäärä Vähennys Keskimääräinen vähennys/kotitalous
92 121 kpl 42 793 141 euroa 465 euroa

Vuonna 2001

Uutta

 • Vähennys koko maassa.
 • Henkilökohtainen. Kumpikin puolisoista voi saada vähennyksen.
 • Vähennys edelleen 5000 mk, omavastuu 500 markkaa.
  (Vuoden 2001 alusta voimaan tullut TVL 127 a §, 4.11.2000/995 oli ensimmäinen verolaki, jossa euron käyttöönotto vuoden 2002 alusta huomioitiin)
Kappalemäärä Vähennys Keskimääräinen vähennys/kotitalous
73 756 kpl 193 655 806 mk
32 765 484 euroa
2626 mk
444 euroa


Ajalla 1.10.1997 - 31.12.2000 oli kokeiluna voimassa laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta (728/1997).  Tätä ns. verotukimallia sovellettiin Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Vuoden 2001 alusta luovuttiin Länsi- ja Itä- Suomen lääneissä käytössä olleesta yritystukimallista, joka perustui lakiin kotitaloustyön väliaikaisesta tukijärjestelmästä (839/1997). Sen mukaan tuki myönnettiin suoraan kotitaloustyötä myyvälle yritykselle. Kotitalousvähennys kyseisinä vuosina oli 5000 markkaa, ilman omavastuuta.

Lukuja ajalta 1.10.1997- 31.12.2000

Vuosi 1997 (3 kuukautta)    
Kappalemäärä Vähennys markkoina Keskimääräinen vähennys/kotitalous
4600 kpl 3,9 milj. mk 2100 mk
Vuosi 1998    
Kappalemäärä Vähennys markkoina Keskimääräinen vähennys/kotitalous
19 300 kpl 47,4 milj. mk 2100 mk
Vuosi 1999    
Kappalemäärä Vähennys markkoina Keskimääräinen vähennys/kotitalous
24 000 kpl 59,5 milj. mk 2500 mk
Vuosi 2000    
Kappalemäärä Vähennys markkoina Keskimääräinen vähennys/kotitalous
31 500 kpl 80,9 milj. mk 2569 mk

 Kokeilualueella asui noin 2,7 miljoonaa asukasta.