Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2013

Tilastoja henkilöasiakkaiden ansio- ja pääomatuloista verovuoden 2013 tuloverotuksessa

Tilastot sisältävät sekä veronalaiset tulot että joitakin verovapaiksi säädettyjä tuloja. Veronalaista tuloa ovat kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot, joita ei erikseen ole säädetty verosta vapaiksi. Verovapaiksi on säädetty esimerkiksi tietyt osinkotulot ja luovutusvoitot.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatuloa ovat varallisuudesta kertyvät tulot, kuten osinkotulot, korkotulot, vuokratulot sekä omaisuuden myynnistä saadut luovutusvoitot. Ansiotuloa ovat muut tulot, kuten palkat ja eläkkeet.

Henkilöasiakkaiden tulot yhteensä verovuonna 2013 olivat 131,8 miljardia euroa (+ 3,2 %). Näistä oli veronalaisia tuloja 128,4 miljardia (+ 3,2 %).

Nämä jakaantuivat seuraavasti:

  • ansiotuloa 120,4 miljardia euroa (+ 2,3 %)
  • pääomatuloa 11,4 miljardia euroa (+ 13,9 %), joista veronalaisia 8,0 miljardia (+ 17,2 %)

Ansiotuloja sai yhteensä 4 493 719 henkilöä (+ 0,5 %) ja pääomatuloja 2 660 726 henkilöä. (+1,1 %).

Ansio- ja pääomatulot

Ansiotulot

Ansiotuloista suurin osa on palkkatuloja (67,6 %) ja eläketuloja (23,0 %). Lisäksi on mm. työttömyyskorvauksia (3,4 %). Yli 300 000 euroa ansiotuloja ansaitsi 3 997 henkilöä.

Palkkatulot

Palkalla tarkoitetaan mitä tahansa palkkaa, palkkiota ja korvausta, joka perustuu työ- tai virkasuhteeseen tai henkilökohtaiseen työpanokseen. Verotuksessa palkaksi lasketaan myös esimerkiksi kokous- ja luentopalkkiot sekä luontoisedut.

Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat yhteensä 81,3 miljardia euroa (+ 1,1 %). Palkkatuloja sai yhteensä 2 815 871 henkilöä (- 0,5 %). Yli 300 000 euroa palkkatuloa päätoimesta ansaitsi 3 109 henkilöä.

Palkkatulot

Eläketulot

Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat yhteensä 27,6 miljardia euroa (+ 5,6 %). Eläketuloja sai yhteensä 1,54 miljoonaa henkilöä (+ 1,3 %).

Eläketulot

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksiin sisältyvät muun muassa työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, vuorottelukorvaus ja koulutuspäiväraha. Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat yhteensä 4,1 miljardia euroa (+ 17,7 %). Työttömyyskorvauksia sai yhteensä 616 400 henkilöä (+ 9,7 %).

Työttömyyskorvaukset

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha ja lapsen kotihoidon tuki.

Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saama päivä- ja äitiyspäiväraha oli 1,4 miljardia euroa (+ 2,3 %) sekä lapsen kotihoidontuki 0,4 miljardia euroa (+ 0,8 %). Päivä- ja äitiysrahaa sai 313 432 henkilöä (- 1,9 %) ja kotihoidon tukea 136 373 henkilöä (+ 0,7 %).

Päivä- ja äitiysrahat

Pääomatulot

Pääomatuloista suurin osa on osinkotuloja (35,0 %), vuokratuloja (12,5 %) ja luovutusvoittoja (34,7 %).

Osinkotulot

Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat osinkotulot olivat yhteensä 4,0 miljardia euroa (+ 5,2 %). Osinkotuloja sai yhteensä 921 282 henkilöä.

Osinkotuloista n. 2,6 miljardia euroa (+ 3,9 %) oli verovapaita osinkotuloja. Niitä sai 920 808 henkilöä.

Osinkotulot

Vuokratulot

Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat vuokratulot olivat yhteensä n. 1,4 miljardia euroa (+ 4,3 %). Vuokratuloja sai yhteensä 280 727 henkilöä (+ 3,3 %).

Vuokratulot

Luovutusvoitot

Luovutusvoitolla tarkoitetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvää voittoa. Luovutusvoittoa tai -tappiota voi syntyä esimerkiksi kiinteistön, asuntoyhtiön osakkeiden ja arvopaperien myynnistä.

Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat luovutusvoitot olivat yhteensä 4,0 miljardia euroa (+ 49,6 %). Luovutusvoittoja sai yhteensä 341 663 henkilöä (+ 19,1 %). Luovutusvoitoista 1,9 miljardia euroa (+ 62,7 %) oli peräisin arvopapereista. Arvopapereista luovutusvoittoja sai 289 424 henkilöä (+ 26,6 %).

Luovutustappiot olivat yhteensä 1,2 miljardia euroa (+ 11,7 %). Tästä luovutustappiota arvopapereista oli 1,0 miljardia euroa (+ 8,9 %), ja joita oli 216 196 henkilöllä (+ 19,3 %)

Luovutusvoitot

Tilastotaulukot