Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, kustannusten korvauksista ja luontoiseduista 2013

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Verovuoden 2013 lopulliset verotustiedot valmistuvat marraskuussa 2014 ja voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Ansiotulot ja etuudet

Ansiotulojen ja eri etuuksien osuudet kaikista ennakonpidätyksen alaisista tuloista jakaantuivat siten, että palkkatulot olivat 70 prosenttia, eläketulot 24 prosenttia, työttömyyskorvaukset 4 prosenttia ja sosiaalietuudet 2 prosenttia.

ansiotulot

Palkkatulot

Kalenterivuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat yhteensä 80,9 miljardia euroa (+0,9 %). Palkkatuloja sai yhteensä 2,8 miljoonaa henkilöä (-0,6 %).

palkat

Eläketulot

Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat yhteensä 27,3 miljardia euroa (+5,5 %). Eläketuloja sai yhteensä 1,5 miljoonaa henkilöä (+1,2 %).

eläkkeet

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja peruspäiväraha. Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat yhteensä 4,1 miljardia euroa (+17,7 %). Työttömyyskorvauksia sai yhteensä noin 616 tuhatta henkilöä (+9,7 %).

työttömyys

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha, opintoraha ja lapsen kotihoidon tuki. Verovuonna 2013 henkilöasiakkaiden saamat sosiaalietuudet olivat yhteensä 2,7 miljardia euroa (+2,1 %). Sosiaalietuuksia sai yhteensä 786 tuhatta henkilöä (+ 0,1 %).

sosiaalietuudet
 
Kilometrikorvaukset

Verovuonna 2013 työnantajat maksoivat verovapaita kilometrikorvauksia yhteensä 1,1 miljardia euroa (+ 2,2 %). Kilometrikorvauksia sai yhteensä 808 906 henkilöä (+ 0,3 %).

kilometrit

Päivärahat

Verovuonna 2013 työnantajat maksoivat verovapaita päivärahoja yhteensä 831,9 miljoonaa euroa (+ 4,2 %). Kokopäivärahoja sai yhteensä 578 839 henkilöä (+ 0,6 %), osapäivärahoja 423 467 henkilöä (+ 0,3 %) ja ulkomaan päivärahoja 217 698 henkilöä (+ 0,0 %).

päivärahat
 

Luontoisedut

Työnantajalta saatu luontoisetu (=työsuhde-etu) verotetaan pääsääntöisesti palkkatulona. Edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen eri luontoisetujen arvosta. Jos jollekin edulle ei ole vahvistettu verotusarvoa, verotuksessa käytetään edun käypää arvoa. Näin menetellään myös tilanteissa, joissa käypä arvo on pienempi kuin Verohallinnon vahvistama luontoisetuarvo.

Autoedut

Jos henkilö tai hänen perheensä on käyttänyt yksityisajoihin työnantajan omistamaa henkilö- tai pakettiautoa, syntyy autoetua. Yksityisajoihin kuuluvat myös asunnon ja työpaikan väliset matkat.
Verovuonna 2013 työnantajien luontoisetuna antaman vapaan autoedun arvo oli 453 miljoonaa euroa (+ 5,2 %) ja käyttöedun arvo 99,5 miljoonaa euroa (+ 3,6 %). Vapaata autoetua sai 53 091 henkilöä (+3,8 %) ja käyttöetua 19 702 henkilöä (-0,1 %).

autoedut

Työsuhdematkalippu

Verovuonna 2013 työnantajien luontoisetuna antaman työsuhdematkalippuedun arvo oli yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (+ 9,5 %). Työsuhdematkalipun sai 84 424 henkilöä (+ 10,4 %).

työsuhde

Puhelin-, ravinto-, asunto- ja muut luontoisedut

Verovuonna 2013 työnantajien luontoisetuna antamien puhelin-, ravinto-, asunto- ja muiden luontoisetujen arvo oli yhteensä 372 miljoonaa euroa (+ 4,3 %). Muita luontoistuja ovat esimerkiksi autotalli- ja vene-etu, palkaksi katsotut henki- ja eläkevakuutusmaksut, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu, merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu ja henkilöstöannista syntyvät edut.

Puhelinedun sai yhteensä 410 241 henkilöä (+ 2,3 %), ravintoedun 295 900 henkilöä (+ 1,4 %), asuntoedun 15 623 henkilöä (+ 1,4 %) ja muun luontoisedun 107 355 henkilöä (+ 11,2 %).

muut luontoisedut
 
Työsuhdeoptiot

Työsuhdeoptio merkitsee työsuhteeseen perustuvaa oikeutta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa alempaan hintaan. Edun arvo on osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään. Edun saajan verotettavaksi tuloksi lasketaan edun arvon ja saajan maksaman hinnan välinen erotus sinä vuonna, jona työsuhdeoptioiden luovutus on tapahtunut.

Verovuonna 2013 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdeoptioiden arvo oli yhteensä 165,9 miljoonaa euroa (- 23,4 %). Työsuhdeoptioita sai 11 031 henkilöä ( - 4,8 %).

työsuhdeoptiot
 

Tilastotaulukot