Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2012

Tilastoja henkilöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista, jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista koko maassa, maakunnittain ja kunnittain verovuonna 2012.

Tuloverot

Henkilöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2012 ansiotuloveroja 25,0 miljardia euroa (+2,9 %) ja pääomatuloveroja 1,8 miljardia euroa (-8,2 %). Ansio- ja pääomatuloveroja maksoi yhteensä 4 233 187 henkilöä (-0,1 %). Euromääräisesti ansiotuloverot kasvoivat 713 miljoonaa euroa verovuoteen 2011 verrattuna. Pääomatuloverojen määrä sen sijaan tippui 165 miljoonaa euroa.

Ansiotuloverojen määrä kasvoi hieman ansiotulojen määrää (+4,1 %) hitaammin, mikä johtui ansiotuloverotuksen keventymisestä, eritoten valtionveron inflaatiotarkistuksesta sekä työtulovähennyksen ja kunnallisveron perusvähennyksen kasvattamisesta.

Pääomatuloverojen määrä aleni, vaikka verovuodesta 2012 alkaen verokantaa korotettiin 28 prosentista 30 prosenttiin ja yli 50 000 euron pääomatulojen osalta 32 prosenttiin. Veronalaisten pääomatulojen määrä tippui peräti 1,3 mrd. (-16,2 %). Tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä oli luovutusvoittojen määrän romahtaminen kolmanneksella verovuoteen 2011 verrattuna. Tarkempia tietoja eri tulolajien kehityksestä saadaan myöhemmin.

Tilastotaulukot:

Veronpalautukset ja jäännösverot

Verotuksen valmistumisen mukainen ennakonpalautusten määrä 3,5 miljoonalle henkilölle (+3,4 %) on yhteensä 2,4 miljardia euroa (+3,9 %). Keskimääräinen palautus on 689 euroa (+0,6 %). Näistä summista ei ole vielä vähennetty veronkuittauksia eikä ulosmittauksia, joiden määrä selviää marraskuun aikana.

Jäännösveroja tulee maksettavaksi 675 tuhannelle asiakkaalle (-8,9 %) yhteensä 1,0 miljardia euroa (-4,9 %). Keskimääräinen jäännösvero on 1 473 euroa (+4,1 %).

Jäännösverojen väheneminen liittyy pääomatuloverojen määrän pienentymiseen, sillä erityisesti luovutusvoittoja ei useimmiten huomioida ennakonpidätyksissä vaan niihin liittyviä veroja maksetaan joko ennakon täydennysmaksuina tai vasta jäännösverona.

Pääomatuloverojen väheneminen on siten vaikuttamassa myös ennakonpalautusten määrän lisääntymiseen. Ennakonpalautusten määrää kasvattavat tyypillisesti myös eri vähennykset, joita ei ole otettu huomioon asiakkaiden ennakonpidätysprosenteissa.

Tilastotaulukot:

Veronsaajien osuudet henkilöasiakkaiden tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä henkilöasiakkaiden tuloverot valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle ja seurakunnille.

Verovuonna 2012 henkilöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 7,1 miljardia euroa (-2,0 %)  
  • kuntien osuus 17,0 miljardia euroa (+3,6 %)  
  • Kansaneläkelaitoksen osuus 1,8 miljardia euroa (+4,9 %)  
  • seurakuntien osuus 894 miljoonaa euroa (+2,8 %).

Valtiolle tilitettävien henkilöasiakkaiden tuloverojen määrä aleni pääomatuloverojen vähenemisen seurauksena. Pääomatulovero tilitetään yksin valtiolle, kun taas ansiotuloverot jaetaan kaikkien veronsaajien kesken.

Ansiotulojen kasvun lisäksi kuntien ja seurakuntien lisääntyneisiin tilityksiin myötävaikuttivat keskimääräisen kunnallisveroprosentin (19,16 → 19,25) ja kirkollisveroprosentin (1,39 → 1,40) korotukset. Vastaavasti kunnallisveron yhteismäärän kasvua hillitsi perusvähennyksen nostaminen. Kirkollisveron pienempää kasvuprosenttia selittää kirkon jäsenmäärän hienoinen lasku.

Kansaneläkelaitokselle tilitettävien summien muita veronsaajia hieman ripeämpi kasvu selittyy sairausvakuutusmaksuprosenttien osittaisilla korotuksilla verovuodelle 2012.