Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2012

Tilastoja henkilöasiakkaiden ansio- ja pääomatuloista verovuoden 2012 tuloverotuksessa

Tilastot sisältävät sekä veronalaiset tulot että joitakin verovapaiksi säädettyjä tuloja. Veronalaista tuloa ovat kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot, joita ei erikseen ole säädetty verosta vapaiksi. Verovapaiksi on säädetty esimerkiksi tietyt osinkotulot ja luovutusvoitot.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin.Pääomatuloa ovat varallisuudesta kertyvät tulot, kuten osinkotulot, korkotulot, vuokratulot sekä omaisuuden myynnistä saadut luovutusvoitot. Ansiotuloa ovat muut tulot, kuten palkat ja eläkkeet.

Henkilöasiakkaiden tulot yhteensä verovuonna 2012 olivat  127,7 miljardia euroa (+ 3,2 %). Näistä oli veronalaisia tuloja 124,5 miljardia (+ 2,7 %).

Nämä jakaantuivat seuraavasti:

  • ansiotuloa 117,7 miljardia euroa (+ 4,1 %)
  • pääomatuloa 10,0 miljardia euroa (-  5,9 %), joista veronalaisia 6,8 miljardia (- 16,2 %).

Ansiotuloja sai yhteensä 4 469 521 henkilöä (- 0,8 %) ja pääomatuloja  2 631 196 henkilöä. (+1,7 %).

ansiotulot

Ansiotulot

Ansiotuloista suurin osa on palkkatuloja (68,4 %) ja eläketuloja (22,3 %). Lisäksi on mm. työttömyyskorvauksia (3,0 %) ja muita sosiaalietuuksia (2,4 %). Yli 300 000 euroa ansiotuloja ansaitsi 3 561 henkilöä.

Palkkatulot

Palkalla tarkoitetaan mitä tahansa palkkaa, palkkiota ja korvausta, joka perustuu työ- tai virkasuhteeseen tai henkilökohtaiseen työpanokseen. Verotuksessa palkaksi lasketaan myös esimerkiksi kokous- ja luentopalkkiot sekä luontoisedut.

Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat yhteensä 80,5 miljardia euroa (+ 3,7 %). Palkkatuloja sai yhteensä 2 831 420 henkilöä (+0,2 %). Yli 300 000 euroa palkkatuloa päätoimesta ansaitsi 2 753 henkilöä.

palkka

Eläketulot

Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat yhteensä 26,2 miljardia euroa (+ 5,6 %). Eläketuloja sai yhteensä 1, 52 miljoonaa henkilöä (- 3,0 %).

eläke

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksiin sisältyvät muun muassa työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, vuorottelukorvaus ja koulutuspäiväraha. Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat yhteensä 3,5 miljardia euroa (+ 13,0 %). Työttömyyskorvauksia sai yhteensä 561 698 henkilöä (+ 2,2 %).

työttömyys

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha ja lapsen kotihoidon tuki. Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saama päivä- ja äitiypäiväraha oli 1,3 miljardia euroa (+ 1,0 %) sekä lapsen kotihoidontuki 0,4 miljardia euroa (+ 2,7 %). Päivä- ja äitiysrahaa sai 319 575 henkilöä (+ 0,2 %) ja kotihoidon tukea 391 369 henkilöä (+ 2,7 %).

sosiaali

Pääomatulot

Pääomatuloista suurin osa on osinkotuloja (37,8 %), vuokratuloja (13,7 %) ja luovutusvoittoja (26,3 %). Pääomatuloa saatiin keskimäärin 3 807 euroa vuodessa (+ 12,9 %).

Osinkotulot

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden maksamista osingoista 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa.  

Muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden jakama osinko on 60 000 euroon saakka kokonaan verovapaata tuloa, jos yhtiö jakaa osinkoa enintään 9 prosenttia osakkeen arvosta. Rajan ylittävästä määrästä 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Jos muut kuin listatut yhtiöt jakaa osinkoa yli 9 % osakkeen arvosta on osingosta 70 prosenttia veronalaista ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa.

Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat osinkotulot olivat yhteensä 3,8 miljardia euroa (- 8,3 %). Osinkotuloja sai yhteensä 2 257 154  henkilöä (+ 3,2 %). Osinkotuloa saatiin keskimäärin 1 681 euroa
(- 11,2 %).

Osinkotuloista n. 2,2 miljardia euroa (- 9,3 %) on verovapaita osinkotuloja. Niitä sai 953 471 henkilöä (-0,1 %).

osinko

Vuokratulot

Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat vuokratulot olivat yhteensä n. 1,4 miljardia euroa (+ 2,1 %). Vuokratuloja sai yhteensä 271 750 henkilöä (- 0,2 %).

vuokra

Luovutusvoitot

Luovutusvoitolla tarkoitetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvää voittoa. Luovutusvoittoa tai  -tappiota voi syntyä esimerkiksi kiinteistön, asuntoyhtiön osakkeiden ja arvopaperien myynnistä.
Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat luovutusvoitot olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa (-33,9 %). Luovutusvoittoa sai yhteensä 286 756 henkilöä (-15,0 %). Luovutusvoitoista  1,2 miljardia euroa (-30,4 %) oli peräisin arvopapereista. Arvopapereista luovutusvoittoja sai  228 687 henkilöä (-15,8 %).

Luovutustappiot olivat yhteensä 1,1 miljardia euroa (-31,7 %). Tästä luovutustappiota arvopapereista oli 0,9 miljardia euroa (-34,8 %), ja  joita oli 181 169 henkilöllä (+22,7 %).

luovutus

Tilastotaulukot