Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, kustannusten korvauksista ja luontoiseduista 2012

Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin. Verovuoden 2012 lopulliset verotustiedot valmistuvat marraskuussa 2013 ja voivat poiketa näistä ennakkotiedoista.

Ansiotulot ja etuudet

Palkkatulot

Kalenterivuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat yhteensä 80,3 miljardia euroa (+3,9 %). Palkkatuloja sai yhteensä 2,8 miljoonaa henkilöä (+0,1 %).

Eläketulot

Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat yhteensä 25,9 miljardia euroa (+6,9 %). Eläketuloja sai yhteensä 1,5 miljoonaa henkilöä (+1,2 %).

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksia ovat ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja peruspäiväraha. Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat yhteensä 3,5 miljardia euroa (+13,0 %). Työttömyyskorvauksia sai yhteensä noin 562 tuhatta henkilöä (+2,2 %).

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha, opintoraha ja lapsen kotihoidon tuki. Verovuonna 2012 henkilöasiakkaiden saamat sosiaalietuudet olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa (+0,7 %). Sosiaalietuuksia sai yhteensä 787 tuhatta henkilöä (-2,9 %).

Verovapaat kustannusten korvaukset

Kilometrikorvaukset

Verovuonna 2012 työnantajat maksoivat verovapaita kilometrikorvauksia yhteensä 1,1 miljardia euroa (+ 2,2 %). Kilometrikorvauksia sai yhteensä 744 500 henkilöä (+ 0,3 %).

Päivärahat

Verovuonna 2012 työnantajat maksoivat verovapaita päivärahoja yhteensä 773,3 miljoonaa euroa (+ 4,2 %). Kokopäivärahoja sai yhteensä 508 800 henkilöä (+ 0,6 %), osapäivärahoja 360 800 henkilöä (+ 0,3 %) ja ulkomaan päivärahoja 187 700 henkilöä (+ 0,0 %).

Luontoisedut

Työnantajalta saatu luontoisetu (=työsuhde-etu) verotetaan pääsääntöisesti palkkatulona. Edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen eri luontoisetujen arvosta. Jos jollekin edulle ei ole vahvistettu verotusarvoa, verotuksessa käytetään edun käypää arvoa. Näin menetellään myös tilanteissa, joissa käypä arvo on pienempi kuin Verohallinnon vahvistama luontoisetuarvo.

Autoedut

Jos henkilö tai hänen perheensä on käyttänyt yksityisajoihin työnantajan omistamaa henkilö- tai pakettiautoa, syntyy autoetua. Yksityisajoihin kuuluvat myös asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Verovuonna 2012 työnantajien luontoisetuna antaman vapaan autoedun arvo oli 594 miljoonaa euroa (+ 5,2 %) ja käyttöedun arvo 99 miljoonaa euroa (+ 3,6 %). Vapaata autoetua sai 52 700 henkilöä (+3,8 %) ja käyttöetua 20 000 henkilöä (-0,1 %).

Työsuhdematkalippuetu

Verovuonna 2012 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdematkalippujen arvo oli yhteensä 12,3 miljoonaa euroa (+ 10,8 %). Tästä saajille verovapaata tuloa oli 10,1 miljoonaa euroa (+ 11,7 %) ja saajille veronalaista, palkkaan lisättävää tuloa 2,3 miljoonaa euroa (+ 9,5 %). Työsuhdematkalippuja sai 78 000 henkilöä (+ 10,4 %).
[Tietoja korjattu 28.8.2013]

Puhelin-, ravinto-, asunto- ja muut luontoisedut

Verovuonna 2012 työnantajien luontoisetuna antamien puhelin-, ravinto-, asunto- ja muiden luontoisetujen arvo oli yhteensä 356 miljoonaa euroa (+ 4,3 %). Muita luontoistuja ovat esimerkiksi autotalli- ja vene-etu, palkaksi katsotut henki- ja eläkevakuutusmaksut, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu, merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu ja henkilöstöannista syntyvät edut.

Puhelinedun sai yhteensä 406 300 henkilöä (+ 2,3 %), ravintoedun 296 200 henkilöä (+ 1,4 %), asuntoedun 15 400 henkilöä (+ 1,4 %) ja muun luontoisedun 102 700 henkilöä (+ 11,2 %).

Työsuhdeoptiot

Työsuhdeoptio merkitsee työsuhteeseen perustuvaa oikeutta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää arvoa alempaan hintaan. Edun arvo on osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä hetkellä, kun työsuhdeoptiota käytetään. Edun saajan verotettavaksi tuloksi lasketaan edun arvon ja saajan maksaman hinnan välinen erotus sinä vuonna, jona työsuhdeoptioiden luovutus on tapahtunut.

Verovuonna 2012 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdeoptioiden arvo oli yhteensä 98,6 miljoonaa euroa (- 23,4 %). Työsuhdeoptioita sai 6 300 henkilöä ( - 4,8 %).

Tilastotaulukot