Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2011

Tilastoja henkilöasiakkaiden ansio- ja pääomatuloista verovuoden 2011 tuloverotuksessa.

Tilastot sisältävät sekä veronalaiset tulot että joitakin verovapaiksi säädettyjä tuloja. Veronalaista tuloa ovat kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot, joita ei erikseen ole säädetty verosta vapaiksi. Verovapaiksi on säädetty esimerkiksi tietyt osinkotulot ja luovutusvoitot.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatuloa ovat varallisuudesta kertyvät tulot, kuten osinkotulot, korkotulot, vuokratulot sekä omaisuuden myynnistä saadut luovutusvoitot. Ansiotuloa ovat muut tulot, kuten palkat ja eläkkeet.

Henkilöasiakkaiden ansio- ja pääomatulot verovuonna 2011 olivat yhteensä 123,7 miljardia euroa (+5,2 %).

Näistä oli

 • ansiotuloa 113,0 miljardia euroa (+ 4,5 %)
 • pääomatuloa 10,6 miljardia euroa (+ 14,0 %).

Ansiotuloja sai yhteensä 4 507 663 henkilöä (+0,9 %) ja pääomatuloja yhteensä 2 587 889 henkilöä. (+1,0 %).

Ansio- ja pääomatulot 2008-2011

Ansiotulot

Ansiotuloista suurin osa on palkkatuloja (68,6 %), eläketuloja (21,9 %), työttömyyskorvauksia (2,7 %) ja muita sosiaalietuuksia (2,4 %). Keskimääräinen ansiotulo vuonna 2011 oli 25 074 euroa (+ 3,5 %). Yli 300 000 euroa ansiotuloja ansaitsi 4 227 henkilöä.

Palkkatulot

Palkalla tarkoitetaan mitä tahansa palkkaa, palkkiota ja korvausta, joka perustuu työ- tai virkasuhteeseen tai henkilökohtaiseen työpanokseen. Verotuksessa palkaksi lasketaan myös esimerkiksi kokous- ja luentopalkkiot sekä luontoisedut.

Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat yhteensä 77,6 miljardia euroa (+ 4,8 %). Palkkatuloja sai yhteensä 2 824 377 henkilöä (+1,7 %). Keskipalkka päätoimesta oli 28 304 euroa (+0,1 %). Yli 300 000 euroa palkkatuloa päätoimesta ansaitsi 3 235 henkilöä.

Palkkatulot 2008-2011

Eläketulot

Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat eläketulot olivat yhteensä 24,8 miljardia euroa (+ 4,9 %). Eläketuloja sai yhteensä 1 570 371 miljoonaa henkilöä (+ 1,5 %).

Eläketulot 2008-2011

Työttömyyskorvaukset

Työttömyyskorvauksiin sisältyvät muun muassa työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, vuorottelukorvaus ja koulutuspäiväraha. Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat yhteensä 3,1 miljardia euroa (- 5,1 %). Työttömyyskorvauksia sai yhteensä 549 850 henkilöä (- 11,6 %).

Työttömyyskorvaukset 2008-2011

Sosiaalietuudet

Sosiaalietuuksia ovat muun muassa äitiyspäiväraha ja lapsen kotihoidon tuki.

Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat päivä- ja äitiysrahat sekä lapsen kotihoidontuki olivat yhteensä 1,7 miljardia euroa (+ 2,4 %). Päivä- ja äitiysrahaa sai 319 020 henkilöä (+1,3 %) ja kotihoidon tukea 380 912 henkilöä (+0,6 %).

Päivä- ja äitiysrahat sekä lapsen kotihoidontuki 2008-2011

Pääomatulot

Pääomatuloista suurin osa on osinkotuloja (38,9 %), luovutusvoittoja (37,6 %) ja vuokratuloja (12,6 %). Pääomatuloa saatiin keskimäärin 4 113 euroa vuodessa (+ 12,9 %)

Osinkotulot

Osinkotulojen veronalaisuus ja verovapaus osingonsaajille verovuonna 2011


Julkisesti listattujen yhtiöiden maksamat osingot

 • 70 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa

Listaamattomien yhtiöiden maksamat osingot

 • jos yhtiö maksaa osinkoa korkeintaan 9 prosenttia osakkeen arvosta
  • 90 000 euroon saakka verovapaata tuloa
  • 90 000 euroa ylittävästä osasta 70 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa
  • euroraja osingonsaajakohtainen, ja siihen lasketaan kaikki samana vuonna saadut listaamattomien yhtiöiden osingot
 • jos yhtiö maksaa osinkoa yli 9 prosenttia osakkeen arvosta
  • 9 prosenttiin saakka kuten edellä
  • 9 prosenttia ylittävästä osasta 70 prosenttia veronalaista ansiotuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa
  • ansiotulon veroprosentti määräytyy progressiivisesti osingonsaajan kaikkien ansiotulojen perusteella

Osuuskunnan jäsenen saama osuuspääoman, sijoitusosuuden ja lisäosuuden korko

 • 1500 euroon saakka verovapaata tuloa
 • 1500 euroa ylittävästä osasta 70 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa

Saadut osinkotulot

Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat osinkotulot olivat yhteensä 4,1 miljardia euroa (+13,9 %). Osinkotuloja sai yhteensä 2 186 325 miljoonaa henkilöä (+ 0,3 %). Osinkotuloa saatiin keskimäärin 1 893 euroa vuodessa (+ 13,3 %).

Osinkotuloista n. 2,4 miljardia euroa (+10,0 %) on verovapaita osinkotuloja. Niitä sai 954 862 henkilöä (-1,2 %)

Osinkotulot 2008-2011

Vuokratulot

Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat vuokratulot olivat yhteensä 1,3 miljardia euroa (+3,6 %). Vuokratuloja sai yhteensä 272 331 henkilöä (+ 1,0 %).

Vuokratulot 2008-2011

Luovutusvoitot

Luovutusvoitolla tarkoitetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvää voittoa. Luovutusvoittoa tai -tappiota voi syntyä esimerkiksi kiinteistön, asuntoyhtiön osakkeiden ja arvopaperien myynnistä.

Verovuonna 2011 henkilöasiakkaiden saamat luovutusvoitot olivat yhteensä 4,0 miljardia euroa (+3,6 %). Luovutusvoittoa sai yhteensä 337 285 henkilöä (+ 1,0 %). Luovutusvoitoista 2,3 miljardia euroa (+23,5 %) oli peräisin kiinteistöistä ja 1,7 miljardia euroa (- 5,1 %) arvopapereista. Arvopapereista luovutusvoittoja sai  271 534 henkilöä (+ 13,0%).

Luovutustappiot olivat yhteensä 1,6 miljardia euroa (+ 84,8 %). Tästä luovutustappiota arvopapereista oli 1,4 miljardia euroa (+ 93,8 %), joita muodostui 218 016 henkilölle (+22,7 %).

Luovutusvoitot ja -tappiot 2008-2011

Tilastotaulukot