Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot, vähennykset ja verot verovuonna 2017

Henkilöasiakkaiden veronalaiset tulot olivat vuonna 2017 yhteensä 139,6 miljardia euroa, mikä oli 2,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Veronalaisia tuloja saaneiden lukumäärä kasvoi 0,6 prosenttia. Vuonna 2017 veronalaisia tuloja kertyi reiluille 4,8 miljoonalle henkilöasiakkaalle. Ansiotuloja kertyi 129,2 miljardia (+1,8%) ja veronalaisia pääomatuloja lähes 10,5 miljardia (+14,0 %).

Taulukko 1. Veronalaiset tulot

TuloeräSummaLukumäärä
Veronalaiset tulot yhteensä 139 646 249 691 4 813 854
Veronalaiset ansiotulot 129 154 656 718 4 661 721
Veronalaiset pääomatulot yhteensä    10 491 592 973 2 631 294

Ansiotuloista pääosa oli palkkatuloja (66,4%) ja niitä sai lähes 2,9 miljoona henkilöä. Palkkatuloja saaneiden henkilöasiakkaiden lukumäärä kasvoi hieman (+1,4%) vuodesta 2016. Työttömyysturvaetuja saaneiden lukumäärä laski (-6,0 %), kuten myös saadut työttömyysetuudet (-9,6 %). Eläketulojen määrä (+3,1 %) että saajien joukko (+1,7 %) kasvoi. Keskimääräinen eläketulo (18 541€) kasvoi (+1,3%) hieman enemmän kuin keskimääräisen palkkatulo (29 842€ ja kasvua 1,0%). Keskimääräinen työttömyysetuus sen sijaan laski 3,9 prosenttia 6 812 euroon.

Henkilöasiakkaiden tuloverot vuonna 2017

Henkilöasiakkaiden tuloverot olivat verovuodelta 2017 yhteensä 30,1 miljardia euroa, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloveroja maksoi 4,5 miljoonaa henkilöasiakasta (-3,6%). Eniten laskivat verot ansiotuloista valtionverotuksessa (-5,3%) ja niitä määrättiin reilulle 1,4 miljoonalle asiakkaalle. Tulovero pääomatulosta kasvoi 16,9 prosenttia ja se oli reilun 2,9 miljardia euroa. Erityisesti pääomatulot luovutusvoitoista kasvoivat merkittävästi. Kunnallisveroa määrättiin maksettavaksi 18,5 miljardia euroa (-1,4%).

Taulukko 2. Merkittävimmät tuloveroerät ja verotettujen lukumäärät.

TuloverotSummaLukumäärä
Verot ja veronluonteiset maksut yhteensä 30 070 148 659 4 475 079
Tuloverot valtionverotuksessa 8 463 348 299 2 450 388
Tulovero ansiotulosta 5 520 195 885 1 413 184
Tulovero pääomatulosta 2 943 152 413 1 675 343
Kunnallisvero 18 544 559 913 3 874 234

Valtaosa tuloveroista (ansio- ja pääomatuloista) kertyy palkansaajiksi luokiteltavilta lähes 2,2 miljoonalta asiakkailta. He maksavat 64,3 prosenttia kaikista tuloveroista (19,3 mrd euroa). Eläkeläisiltä kertyy tuloveroja noin 6,4 miljardia (1,3 miljoonaa asiakasta).

Korkeimmat keskimääräiset tuloverot ovat Uudellamaalla (8 608€). Kaikki muut maakunnat jäävät koko maan keskiarvon (6 719€) alle. Pienin keskimääräinen tulovero on Pohjois-Karjalassa (5 033€). Kunnittain tarkasteltuna korkein keskimääräinen maksuunpannut verot oli Kauniaisissa (19 745€). Pienin taas Kivijärvellä (3 571€).

Kuva 1. Keskimääräinen maksuunpannut verot maakunnittain

Veronalaiset ja verovapaat pääomatulot

Veronalaisia pääomatuloja kertyi vuonna 2017 10,5 miljardia (+14,0). Veronalaisia pääomatuloja kasvatti luovutusvoittojen (+33,0%) ja listaamattomien yritysten osinkojen kasvu (+13,7%). Luovutusvoittoja kasvatti sekä bruttoluovutusvoittojen kasvu (+25,0%) että vähennysten lasku (-7,9%). Sen sijaan osingot listatuista yhtiöistä laski hieman (-0,6%). Vuonna 2016 veronalaiset pääomatulot laskivat 3,8 prosenttia.

Verovapaita pääomatuloja maksettiin viime vuonna 2,2 miljardia (+7,2%). Verovapaat pääomatulot kasvoivat myös vuonna 2016 (+9,1%).

Kuva 2. Veronalaisten ja verottomien pääomatulojen osuudet 2017.

 

Veronalaisista pääomatuloista suurin osa (40,5%) keskittyy Uudellemaalle. Kainuun (0,9%) ja Ahvenanmaan (0,7%) osuus pääomatuloista on pienin. Eniten veronalaiset pääomatulot kasvoivat vuonna 2017 Uudellamaalla (20,2%) ja laskivat Satakunnassa (-0,5%).

Kuva 3. Maakuntien osuudet veronalaisista pääomatuloista vuonna 2017.

Vuonna 2017 eniten veronalaisia pääomatuloja kertyi 60-64 -vuotiaille. He saivat 12,9 prosenttia kaikista veronalaisista pääomatuloista. Tähän ikäryhmään kuuluu 9,7 prosenttia veronalaisia pääomatuloja saaneista henkilöistä.

Ansiotuloista suurin osuus kertyi 50-54 -vuotiaille (11,0%). Kyseiseen ikäryhmään kuuluu 7,9 prosenttia ansiotulojen saajista.

Keskimääräinen veronalainen pääomatulo oli 3 978 euroa ja mediaani 48 euroa. 60-64 -vuotiaiden ikäluokassa myös keskimääräinen veronalainen pääomatulo oli korkein, 5 306 euroa. Sen sijaan veronalaisten pääomatulojen mediaani oli huomattavasti pienempi, 163 euroa.

Keskimääräinen ansiotulot olivat 27 816 euroa ja mediaani 23 406 euroa. Korkein ansiotulojen keskiarvo on 45-49-vuotiailla (39 614€). Tämän ikäluokan mediaaniansiotulot olivat 34 578 euroa.

Kuva 4. Ansiotulojen ja veronalaisten pääomatulojen jakaantuminen ikäluokittain, %.

Yrittäjävähennys

Vuoden 2017 verotuksessa otettiin käyttöön yrittäjätulosta tehtävä viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys. Vähennyksen saavat esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat ja maatalouden harjoittajat.

Vuoden 2017 verotuksessa yrittäjävähennys myönnettiin 344 000 asiakkaalle. Yhteensä vähennyksen määrä oli 290 miljoonaa euroa. Yrittäjävähennyksen saaneista 61,7 prosenttia oli miehiä ja vähennyksen arvosta 69,2 prosenttia kohdistui miehille.

Kuva 5. Yrittäjävähennys tuloluokittain

Työmatkakulut, asuntolainan korkomenot sekä kotitalousvähennys

Työmatkakuluja vähennettiin vuonna 2017 noin 1,5 miljardia, mikä oli 2,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työmatkakuluista maksimivähennyksen saaneita asiakkaita oli lähes 25 800 ja niiden määrä kasvoi 5,6 prosenttia.

Asuntolainan korkomenoja sekä ensiasuntoon kohdistuvia korkomenoja vähennettiin viime vuonna noin 410 miljoonaa ja se on 23,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Yhteensä edellä mainittuja vähennyksiä teki yli 1,4 miljoonaa asiakasta (-1,7%). Asuntolainen korkojen vähennysoikeutta laskettiin 45 prosenttiin vuonna 2017. Vuonna 2016 vähennysoikeus oli 55 prosenttia.

Kotitalousvähennyksen korvausastetta korotettiin vuoden 2017 verotuksessa 50 prosenttiin ja 20 prosenttiin maksetuista palkoista. Kotitalousvähennystä myönnettiin 426 000 asiakkaalle reilun 444 miljoonan euron (+13,2%) edestä.

Kuva 6. Kotitalousvähennyksen käyttö sukupuolittain.

Palautukset ja jäännösverot

Veronpalautuksia maksetaan 2,9 miljardia (+12,5%) lähes 3,6 miljoonalle asiakkaalle (-2,1%). Yli 1 000 euron palautuksen saa 984 000 asiakasta. Veronpalautuksista 2,1 mrd. maksetaan palkansaajille.

Jäännösveroja määrättiin 1,2 miljardin euron edestä 634 000 asiakkaalle. Jäännösverojen määrä kasvoi 5,1 prosenttia mutta asiakkaiden lukumäärä laski 6,8 prosenttia.

Kuva 7. Veronpalautukset ja jäännösverot 2007-2017.