Verohallinnon tilastoja: Henkilöasiakkaiden tulot ja verot verovuonna 2016

Henkilöasiakkaiden tulot verovuonna 2016

Henkilöasiakkaiden veronalaiset tulot olivat vuonna 2016 yhteensä 136,1 miljardia euroa, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Veronalaisia tuloja saaneiden lukumäärä kasvoi 0,6 prosenttia. Vuonna 2016 veronalaisia tuloja kertyi lähes 4,8 miljoonalle henkilöasiakkaalle. Ansiotuloja kertyi 126,9 miljardia (+1,8 %) ja veronalaisia pääomatuloja 9,2 miljardia (-3,8 %).

Taulukko 1. Veronalaiset tulot

TuloeräSummaLukumäärä
Veronalaiset tulot yhteensä 136 134 789 799 4 783 783
Veronalaiset ansiotulot 126 931 236 762 4 627 550
Veronalaiset pääomatulot yhteensä    9 203 553 037 2 655 099

Ansiotuloista pääosa (66,0 %) oli palkkatuloja (+1,7 %) ja niitä sai 2,8 miljoona henkilöä. Palkkatuloja saaneiden henkilöasiakkaiden lukumäärä kasvoi hieman (+0,3 %) vuodesta 2015. Työttömyysturvaetuja saaneiden lukumäärä (-2,4 %) että arvo (-1,1 %) laskivat hieman. Eläketulojen määrä (+2,6 %) että saajien (+1,1 %) joukko kasvoi. Keskimääräinen eläketulo kasvoi keskimääräisen palkkatulon tahdissa; molemmat kasvoivat noin 1,4%. Keskimääräinen työttömyysetuus sen sijaan laski 1,3 %.

Henkilöasiakkaiden tuloverot vuonna 2016

Henkilöasiakkaiden tuloverot olivat verovuodelta 2016 yhteensä 30,5 miljardia euroa, mikä on 0,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloveroja maksoi 4,6 miljoonaa henkilöasiakasta (+0,4 %). Eniten laskivat verot pääomatuloista (-6,0%) ja niitä määrättiin lähes 1,7 miljoonalle asiakkaalle. Tulovero ansiotulosta valtionverotuksessa laski 0,4 prosenttia ja se oli noin 5,8 miljardia euroa. Kunnallisveroa määrättiin maksettavaksi 18,8 miljardia euroa (+0,9%).

Taulukko 2. Merkittävimmät tuloveroerät ja verotettujen lukumäärät.

TuloverotSummaLukumäärä
Verot ja veronluonteiset maksut yhteensä 30 481 344 750 4 640 136
Tuloverot valtionverotuksessa 8 481 344 750 2 529 376
Tulovero ansiotulosta 5 835 723 034 1 527 430
Tulovero pääomatulosta 2 487 762 800 1 659 517
Kunnallisvero 18 799 440 244 3 874 735
Muut verot ja veronluonteiset maksut  3 358 418 672 -

Tuloluokittain tarkasteltuna ylimpien tuloluokkien (yli 55 000 tienaavat) osuus veroista ja veronluonteisista maksuista on noussut vuodesta 2014. Vastaavasti kaikkien alle 54 999 tienaavien tuloluokkien osuus on laskenut. Muutos selittyy verotuksessa tehdyillä muutoksilla (esimerkiksi ylemmän pääomatuloverokannan nosto (2016), ns. solidaarisuusveron alarajan lasku (2016), lapsivähennys (2015) sekä työtulovähennyksen nosto (2016)) Myös asiakkaiden määrä ylemmissä tuloluokissa on kasvanut, kun taas alemmissa tuloluokissa asiakkaiden lukumäärät ovat laskeneet. Vuonna 2014 yli 55 000 tienaavia oli 9,1 % asiakkaista kun 2016 vastaava osuus oli 9,6 prosenttia.

Kuva 1. Tuloluokkien osuudet veroista ja veronluonteisista maksuista, 2014-2016.

Veronalaiset pääomatulot maakunnittain ja sukupuolittain

Veronalaisista pääomatuloista suurin osa (38,4 %) keskittyy Uudellemaalle. Kainuun (0,9%) ja Ahvenanmaan (0,8%) osuus pääomatuloista on pienin. Koko maassa veronalaiset pääomatulot laskivat 3,8 prosenttia. Pohjois-Savossa pääomatulot kasvoivat nopeimmin, +12,7%. Eniten pääomatulot laskivat Pohjois-Pohjanmaalla (-18,9%) ja Kainuussa (-10,4%).

Kuva 2. Veronalaiset pääomatulot maakunnittain vuonna 2016.

 

Vuonna 2016 miesten veronalaiset pääomatulot olivat noin 6,2 mrd euroa ja se oli 4,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Naiset saivat veronalaisia pääomatuloja noin 2,7 mrd euroa (-2,3%). Naisten osuus veronalaisista pääomatuloista oli viime vuonna 30,3 prosenttia.

Kuva 3. Miesten ja naisten veronalaisten pääomatulojen muutos edellisestä vuodesta, %.

 

Työmatkakulut, asuntolainan korkomenot sekä luovutustappioiden vähennysoikeus

Työmatkakuluja vähennettiin vuonna 2016 1,48 miljardia, mikä oli 1,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työmatkakuluista maksimivähennyksen saaneiden määrä laski 9,6 prosenttia. Vuoden 2016 verotuksessa maksimivähennyksen sai 24 390 henkilöasiakasta.

Asuntolainan korkomenoja sekä ensiasuntoon kohdistuvia korkomenoja vähennettiin viime vuonna noin 535 miljoonaa ja se on 26,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Näiden korkojen vähennysoikeutta laskettiin 55 prosenttiin vuonna 2016.

Vuonna 2016 verotuksessa laajennettiin luovutustappioiden vähennysoikeutta. Luovutustappiot voi vähentää muista pääomatuloista. Tätä oikeutta käytti 104 544 asiakasta ja muista pääomatuloista vähennettiin noin 224 miljoonaa euroa. Ikäluokittain tarkasteltuna eniten luovutustappioita muista pääomatuloista vähensivät 70-74-vuotiaat.

Kuva 4. Luovutustappioiden vähentäminen muista pääomatuloista ikäluokittain.