Veroparatiisien torjunnan tulevaisuudesta

Kuuluu kokonaisuuteen: Veroparatiisit

Artikkeli perustuu Verotus-lehdessä 4/2012 julkaistuun Hannu Kuortin asiantuntijakirjoitukseen "Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja?".

Kehitystä veroparatiisien käyttöön liittyvässä veronkierron torjunnassa niin Suomessa kuin muuallakin voidaan pitää sekä valtioiden että rehellisten veronmaksajien näkökulmasta positiivisena. 

Yksi korkeaa veromoraalia ylläpitävä tekijä onkin tieto ja luottamus siihen, että kaikki kantavat vastuunsa ja hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa oikein. Tätä tukee korkealaatuinen ja tehokas viranomaistoiminta (palvelut ja valvonta) sekä ajan haasteita vastaava lainsäädäntö.

Viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen niin kotimaassa kuin ulkomaistenkin viranomaisten kesken on tärkeällä sijalla kansainvälisten rahavirtojen ja niihin liittyvien väärinkäytösten torjunnassa. Se on oleellista myös sen vuoksi, että mitä nopeammin erilaisiin väärinkäytöksiin puututaan, sitä vähemmin vaurioin ja kustannuksin koko yhteiskunta niistä kokonaisuudessa selviää. 

Teknologian kehittyminen ja uudet maksuvälineet tekevät haastavammaksi havaita uusia tekotapoja ja tämä korostaa erityyppisen tiedustelutoiminnan, riskienhallinnan ja uhkakuva-analyysien merkitystä valvontaresurssien kohdentamisessa. Jo nyt on havaittu, että järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt talousrikosten alueelle ja siihen olisi kyettävä vastaamaan tehostamalla viranomaisten välistä tiedusteluyhteistyötä. Suomessa tulisikin ainakin selvittää mahdollisuudet samantapaiseen rikostiedustelua koskevan tiedon jakamiseen eri viranomaisten kesken kuin Ruotsissa tehdään .