Rakennusalan harmaan talouden torjunta

Rakennusalan harmaa talous käy kalliiksi yhteiskunnalle. Verohallinto torjuu harmaata taloutta laajalla rintamalla.

Rakennusalan harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnalle merkittävät tappiot menetettyinä veroina ja muina maksuina. Harmaa talous myös heikentää yleistä veromoraalia ja rehellisesti toimivien yritysten kilpailukykyä.

Rakennusalan harmaa talous on viime vuosina kansainvälistynyt ja sen vakavuusaste on samalla kasvanut. Tyypillisiä rakennusalan harmaan talouden esiintymismuotoja ovat kuittikauppa, arvonlisäveropetokset sekä tilaajavastuulain laiminlyönti. Keskeisen haasteen rakennusalalla muodostaa korkea aliurakointiaste.

Lisätietoa:

Monipuolista harmaan talouden torjuntaa

Verohallinto toteutti vuosina 2008–2012  Rakennusalan verovalvontahankkeen (Raksa), jonka tavoitteena oli torjua harmaata taloutta, kehittää ulkomaisen työvoiman valvontaa ja ottaa käyttöön uusia valvontamenetelmiä.

Verohallinto on myös mukana useilla suurilla rakennustyömailla. Neuvonnalla ja valvonnalla pyritään ehkäisemään ongelmia ennalta ja ohjaamaan asiakasta toimimaan oikein. Verohallinto tekee myös sidosryhmäyhteistyötä suurten rakennuttajien kanssa.

Verohallinto on sopinut rakennusalan urakoitsija- ja tilaajatahojen kanssa menettelyistä, joihin kuuluvat muun muassa rakennusurakkatietojen vapaaehtoinen ilmoittaminen Verohallinnolle sekä rakennustyömaiden kulkulupakäytäntö.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011, mistä lähtien tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa arvonlisäverosta on vastannut ostaja eikä myyjä. Tavoitteena on estää veronkiertoa aliurakointiketjussa.

Viimeisimpiä uudistuksia on veronumeron käyttöönotto. Se auttaa osaltaan harmaan talouden torjunnassa helpottaen myös työmaan omaa sisäistä turvallisuuden valvontaa. Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla henkilötunnisteessaan veronumero. Veronumeron oikeellisuus on tarkistettavissa veronumerorekisteristä.

Vuoden 2013 aikana rakennustyömailla on tarkoitus ottaa käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoittamismenettely. Menettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista, ja kukin tilaaja ilmoittaa omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle.

Verohallinto hyödyntää kaikkia näitä tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Lisäksi tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta. Lisätietoa toisen vaiheen uudistuksesta löytyy Verohallinnon vero.fi-sivustolta, kun hallituksen esitys asiassa on annettu syksyllä 2012.