Harmaan talouden määritelmä

Harmaan talouden selvitysyksikköä koskevaan lakiin on otettu ensimmäistä kertaa harmaan talouden määritelmä tarkentamaan selvitysyksikön toimivaltuuksia ja tiedonsaantioikeuksia.

Laissa harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) harmaalla taloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi. Harmaa talous on tässä laissa tarkoituksella määritelty koskemaan yritystoimintaan liittyvää harmaata taloutta, vaikka kansantajuisesti harmaa talous käsitetään laajempana ilmiönä sisältäen esimerkiksi myös luonnollisen henkilön toimet verojen välttämiseksi.

Kansantaloudessa harmaalla taloudella tarkoitetaan tuotannollista toimintaa, joka ei ole mukana kansantalouden tilinpidossa ja jää pois bruttokansantuotelaskelmista.

Fiskaalisella harmaalla taloudella taas tarkoitetaan perinteisen määritelmän mukaan sinänsä laillista taloudellista toimintaa, joka tapahtuu viranomaisilta salassa tai jonka tulo salataan siitä menevien verojen ja maksujen välttämiseksi.

Harmaasta taloudesta on käsitteenä erotettava laiton talous, jolla tarkoitetaan jo lähtökohdiltaan rikollisen toiminnan tuottamaa taloudellista lisäarvoa. Tällaista toimintaa on esimerkiksi huumausaineiden ja dopingaineiden laiton kauppa.